Technologia | Oprogramowanie | Informatyka | Nowości2016-11-26T10:07:11+00:00

Wprowadzenie do systemu Windows 10

Win­dows 10 niesie ze sobą wiele nowoś­ci. Patrząc wstecz na sys­te­mu Microsof­tu może­my wywnioskować, że prak­ty­cznie co dru­gi sys­tem był udany (XP, 7) – ciekawe, jak to będzie z nową „dziesiątką” ? Z reguły nowy sys­tem przynosi użytkown­ikom wiele nowyc […]

By |Marzec 4th, 2016|Cat­e­gories: News, win­dows|0 Com­ments

Aktualizacja biosu w laptopach Asus

Jeśli BIOS two­jego lap­topa Asus jest stary, masz prob­le­my sprzę­towe lub po pros­tu chcesz zamon­tować nowsze podze­społy koniecz­na może być aktu­al­iza­c­ja BIO­Su do nowszej wer­sji. W moim przykładzie pokażę, jak go zak­tu­al­i­zować na moim obec­nym lap­topie: […]

By |Marzec 1st, 2016|Cat­e­gories: hard­ware, News|0 Com­ments

Czarny ekran po instalacji win10

Dłu­go oczeki­wałeś na Win­dows 10? W końcu się go doczekałeś – pobrałeś, zain­stalowałeś i…zobaczyłeś czarny ekran zami­ast oczeki­wanego pul­pitu. Nieste­ty ale i tak może się zdarzyć. Co praw­da miałem raz sty­czność właśnie z czarnym ekranem, ale udało mi […]

By |Luty 28th, 2016|Cat­e­gories: News, win­dows|Tags: , |4 komen­tarze

Aktywacja Windows 10 kluczem od Windows 7

Jak dobrze wiemy, jeszcze przez jak­iś czas może­my zak­tu­al­i­zować Win­dows 7 i 8 do Win­dows 10. I może­my to zro­bić zupełnie za dar­mo – o ile posi­adamy wcześniej ory­gi­nal­ny i akty­wowany sys­tem oper­a­cyjny. Jeśli chce­my zro­bić update z zachowaniem plików – […]

By |Luty 26th, 2016|Cat­e­gories: News, win­dows|Tags: , , , , , |0 Com­ments

Wyłączanie aktualizacji w Windows 10

Nowy Win­dows 10 został tak przy­go­towany, aby pobier­ał automaty­cznie najnowsze aktu­al­iza­c­je i popraw­ki. Nieste­ty tego pro­ce­su nie da się wyłączyć tak, jak miało to miejsce w poprzed­nich sys­temach. Jeśli nie chcesz, aby Win­dows pobier­ał wszys­tkie popra […]

By |Luty 23rd, 2016|Cat­e­gories: News, win­dows|Tags: , , , , , |2 komen­tarze

Usługa lokalnego buforu wydruku nie jest uruchomiona

Jeśli pojaw­ia się taki komu­nikat to nie sko­rzys­tasz z drukar­ki. Praw­dopodob­nie przez dodatkowe opro­gramowanie przyspiesza­jące szy­bkość dzi­ała­nia sys­te­mu zostały wyłąc­zone niek­tóre usłu­gi. Jak to napraw­ić? Aby prze­jść do ustaw­ień usług w sys­temie win […]

By |Październik 5th, 2015|Cat­e­gories: News, win­dows|Tags: , , , |0 Com­ments

Zastrzeżone przez system” — Windows 10

Po insta­lacji win­dowsa cza­sem pojaw­ia się nowa par­ty­c­ja (dodatkowy dysk) z opisem zas­trzeżone przez sys­tem. Już w momen­cie for­ma­towa­nia par­ty­cji w insta­la­torze win­dows pow­sta­je taki dysk. Czym jest oraz jak go usunąć? Meto­da przetestowana na moim k […]

By |Październik 5th, 2015|Cat­e­gories: News, win­dows|Tags: , , |1 Com­ment

Jak ustawić dzień tygodnia — Windows 10

W sys­temie win­dows godz­i­na oraz data wyświ­et­lana jest w prawym dol­nym rogu ekranu. Lecz zaraz po insta­lacji win­dows 10 może nie pojaw­ić się nazwa dnia tygod­nia. Jak ustaw­ić dol­ny pasek z godz­iną i datą aby również i dzień był wyświ­et­lany? O to szy­bk […]

By |Wrze­sień 27th, 2015|Cat­e­gories: News, win­dows|Tags: , , |2 komen­tarze

This account has been suspended — pomoc

Pod­czas przenoszenia blo­ga na inny ser­w­er pojaw­iła się infor­ma­c­ja, że moje kon­to zostało zaw­ies­zone. Jak się później okaza­ło jest wiele przy­czyn tego komu­nikatu. Warto przyjrzeć się temu bliżej bo może zdarzyć się tak, że nasza strona pojaw­iać się b […]

By |Wrze­sień 22nd, 2015|Cat­e­gories: inter­net, News|Tags: , , |0 Com­ments