2 860 odsłony

Przenoszenie folderu Moje Dokumenty (XP)

W bar­dzo pro­sty spo­sób może­my prze­nieść sys­te­mo­wy fol­der Moje Doku­men­ty z domyśl­nej par­ty­cji (zazwy­czaj jest to C) na inną dowol­ną par­ty­cję. Może­my zadać pyta­nie — ale po co? Np po to, aby mieć wię­cej miej­sca na par­ty­cji sys­te­mo­wej. Nie każ­dy z nas ma dys­ki twar­de o pojem­no­ści kil­ku­set GB. Są i tacy użyt­kow­ni­cy, któ­rzy mają na sys­tem prze­zna­czo­ne zale­d­wie 10 – 20GB prze­strze­ni. Może się to oka­zać za mało, jeśli insta­lu­je­my wie­le pro­gra­mów, a prze­cież fol­der Moje Doku­men­ty wciąż się roz­ra­sta.

1.) Zaczy­na­my od zlo­ka­li­zo­wa­nia fol­de­ru Moje Doku­men­ty. Zakła­dam, że domyśl­ną par­ty­cją z zain­sta­lo­wa­nym sys­te­mem jest par­ty­cja C, acz­kol­wiek to bez róż­ni­cy, na któ­rej par­ty­cji mamy wgra­ny sys­tem.

2.) Prze­cho­dzi­my do menu i kli­ka­my PPM na fol­der Moje Doku­men­ty. Z menu kon­tek­sto­we­go wybie­ra­my Wła­ści­wo­ści. Otwo­rzy się okien­ko z wła­ści­wo­ścia­mi tego fol­de­ru wraz z aktu­al­ną jego loka­li­za­cją. My chce­my prze­nieść ten fol­der w inne miej­sce, więc kli­ka­my na Prze­nieś:

3.) Uka­że nam się teraz okien­ko z zawar­to­ścią kata­lo­gów i dys­ków w kom­pu­te­rze:

4.) Two­rzy­my nowy fol­der na wybra­nym dys­ku (jeśli chce­my to może­my na tym samym, na któ­rym fol­der jest aktu­al­nie aktyw­ny, lecz w innym miej­scu) lub wybie­ra­my ist­nie­ją­cy:

5.) Teraz w oknie z wła­ści­wo­ścia­mi fol­de­ru Moje Doku­men­ty kli­ka­my na Zasto­suj i potem na Ok. Od tej chwi­li fol­der znaj­dzie się we wska­za­nej przez nas loka­li­za­cji.

PODSUMOWANIE

Fol­der Moje Doku­men­ty zawie­ra naj­po­trzeb­niej­sze dane. Może­my je bez tru­du trzy­mać na par­ty­cji, na któ­rej zawsze trzy­ma­my waż­ne dane. Nie zaśmie­ca­my w ten spo­sób dys­ku sys­te­mo­we­go. Doło­ży­łem wszel­kich sta­rań i wła­sne­go doświad­cze­nia w napi­sa­niu tego arty­ku­łu i opie­ra­łem się na wła­snym przy­kła­dzie lecz pamię­taj, że wszyst­kie ope­ra­cjie prze­pro­wa­dzasz na wła­sną odpo­wie­dzial­ność!

By | 2016-11-26T10:07:47+00:00 Lipiec 18th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , |4 komentarze

4 komentarze

 1. Max 21/07/2010 w 09:32- Odpowiedz

  Przy­kro mi ale przy włą­cze­niu wła­ści­wo­ści wyska­ku­je mi zupeł­nie inne opcje. I któ­rej bym nie naci­snął i tak nie ma tak moż­li­wo­ści prze­nie­sie­nia fol­de­ru.

 2. Artus2007 21/07/2010 w 10:13- Odpowiedz

  musi dzia­łać na XP. Jakie­go sys­te­mu uży­wasz? ja prze­te­sto­wa­łem u sie­bie na XP i nie mia­łem naj­mniej­sze­go pro­ble­mu, zresz­tą ten arty­kuł opra­co­wa­łem na swo­im przy­kła­dzie. Coś źle robisz. Może złe Wła­ści­wo­ści spraw­dzasz?

 3. Max 21/07/2010 w 12:07- Odpowiedz

  Mam Win­dows 7. A we wła­ści­wo­ściach tyl­ko 1 zakład­kę pt BIBLIOTEKI

 4. Artus2007 21/07/2010 w 15:01- Odpowiedz

  ale to jest spo­sób dla win­dow­sa XP, a nie dla eve­na

Zostaw komentarz