6 351 odsłony

Brak pliku NTLDR

 

Czy każdy błąd lub problem systemu windows musi kończyć się jego formatowaniem? Niektóre z pośród nich można łatwo naprawić samemu bez żadnego specjalnego szkolenia. W poradniku poniżej jest podana jedno z rozwiązań błędu Windows XP. Tylko będzie potrzebna płyta z systemem.

[war­ning_box title=“Problem:” ]

Pod­czas uru­cha­mia­nia kom­pu­te­ra z Win­dows XP na moni­to­rze wyświe­tla się jedy­nie komu­ni­kat Brak pli­ku NTLDR. Jedy­ne, co mogę zro­bić, to wci­snąć alt+ctrl+delete, żeby zre­star­to­wać pecet. Po ponow­nym uru­cho­mie­niu wyświe­tla się ta sama infor­ma­cja.

[/warning_box]

[suc­cess_box title=“Rozwiązanie:” ]

Plik NTLDR to mene­dżer roz­ru­chu. Jego brak rapor­to­wa­ny jest w wypad­ku, gdy za bar­dzo zwięk­szy­my tak­to­wa­nie pro­ce­so­ra, awa­rii dys­ku lub przy­pad­ko­we ska­so­wa­nie. Plik może­my przy­wró­cić z pły­ty insta­la­cyj­nej sys­te­mu.

[/success_box]

Jeże­li przy­spie­sza­li­śmy dzia­ła­nie kom­pu­te­ra poprzez zwięk­sze­nie pręd­ko­ści pro­ce­so­ra, to musi­my wyko­nać odwrot­ne kro­ki i przy­wró­cić stan­dar­do­wą wydaj­ność. Gdy zaś oba­wia­my się moż­li­wej awa­rii dys­ku twar­de­go, wyko­nu­je­my pole­ce­nia opi­sa­ne w następ­nym porad­ni­ku. Aby przy­wró­cić plik NTLDR, wyko­nu­je­my poniż­sze kro­ki.

 1. Do napę­du CD/DVD wkła­da­my pły­tę insta­la­cyj­ną sys­te­mu Win­dows XP. Wyko­nu­je­my  roz­ruch z pły­ty.
 2. Przez kil­ka­dzie­siąt sekund do nawet 2 – 3 minut  wczy­tu­je się insta­la­tor sys­te­mu. Po wczy­ta­niu, gdy zoba­czy­my nie­bie­ski ekran z infor­ma­cji,  1w jego oknie wci­ska­my kla­wisz R, akty­wu­jąc Kon­so­lę odzys   kiwa­nia sys­te­mu. Potem logu­je­my się do insta­la­cji Win­dows –wci­ska­my 1 i enter, a potem poda­je­my hasło admi­ni­stra­to­ra (domyśl­nie jest ono nie­usta­wio­ne, więc nie wpi­su­je­my nic) i wci­ska­my
 3. Teraz musi­my usta­lić, jaką lite­rę kom­pu­ter przy­pi­sał do napę­du CD/DVD. Wpi­su­jąc więc „2  ”, gdzie x: to kolej­ne lite­ry alfa­be­tu, zaczy­na­jąc od D. Ope­ra­cję powta­rza­my tak dłu­go, aż po wyko­na­niu komen­dy wyświe­tlo­ne zosta­nie lista kata­lo­gów zawie­ra­ją­ca fol­der „i386”. Zapa­mię­tu­je­my tę lite­rę.
 4. Wpi­su­je­my pole­ce­nie „ 3”, gdzie x: to usta­wio­na w poprzed­nim, punk­cie lite­ra napę­du CD/DVD. Wci­ska­my ENTER.  Następ­nie wpi­su­je­my komen­dę „ 4, zamiast x: ponow­nie wpi­su­jąc lite­rę przy­pi­sa­ną do napę­du CD/DVD. Jeże­li poja­wi  się pyta­nie, czy zastą­pić plik, wci­ska­my T i ENTER.
 5. Restar­tu­je­my kom­pu­ter. Wpi­su­je­my pole­ce­nie  5  i wci­ska­my ENTER . Gdy kom­pu­ter zacznie się ponow­nie uru­cha­miać, wyj­mu­je­my pły­tę  z napę­du.

Auto­rem porad­ni­ka “Mistrzu”.

By | 2016-11-26T10:07:26+00:00 Wrzesień 9th, 2013|Categories: News, software, windows|Tags: , , , , |3 komentarze

3 komentarze

 1. Michał 09/09/2013 w 20:22- Odpowiedz

  Taaak, dosko­na­le pamię­tam ten błąd. Piszesz, że brak tego pli­ku wystę­pu­je po pod­krę­ce­nu proc­ka, awa­rii dys­ku albo przy­pad­ko­we ska­so­wa­nie. W moich przy­pad­kach 1 i 3 opcja odpa­da. a 2 raczej też bo po napra­wie wysko­czy­ło­by powia­do­mie­nie o błę­dzie na dysku(przynajmniej mi sie tak wyda­je) a mi nigdy nei wyska­ki­wa­ło. Wyda­je mi się ze XP już miał taką przy­pa­dłosć że co jakiś czas se musiał bład wywa­lić żeby życie uprzy­krzyć :p

 2. Mistrzu 09/09/2013 w 23:02- Odpowiedz

  a jaki błąd ci wysko­czył po tym?

 3. Artus2007 27/09/2013 w 11:49- Odpowiedz

  Pod­krę­ca­nie pro­ce­so­ra czy uszko­dze­nie dys­ku raczej nie ma nic wspól­ne­go z bra­kiem pli­ku NTLDR. Brak tego pli­ku uka­że nam się wte­dy gdy…go usu­nie­my. Z regu­ły info o bra­ku NTLDR może sie też uka­zać, gdy nie popraw­nie będzie­my obcho­dzić się z sys­te­mem — usu­nie­my jakieś pli­ki sys­te­mo­we lub coś namie­sza­my. Ale pora­da w porząd­ku, dobra robo­ta ;)

Zostaw komentarz