ZyXEL P-2702R dla voip freeconet.pl

Jak szy­bko i poprawnie skon­fig­urować bramkę voip ZyX­EL P-2702R pod plat­for­mę teleko­mu­nika­cyjną VoIP? Jest na to kil­ka sposobów lecz przed­staw­iony poniżej nie powinien spraw­ić niko­mu prob­lemów. Wygeneru­ję dla ciebie plik kon­fig­u­ra­cyjny, który wystar­czy będzie tylko załad­ować do ustaw­ień bram­ki i uzu­pełnić dane oper­a­to­ra jak nr tele­fonu, login i hasło.

1. Przypisz statyczne IP

Aby to zro­bić musisz przyp­isać do ustaw­ień kar­ty sieciowej dowol­ny adres z klasy 192.168.1.xx. Dzię­ki temu zalogu­jesz się na bramkę wpisu­jąc w przeglą­darkę 192.168.1.1 dla nowszych wer­sji 192.168.1.5

login: admin

hasło: 1234

statyczny adres ip

 

2.  Zaloguj się na bramkę ZyXEL

login: admin

hasło: 1234

Wybierz Go to Advanced set­up aby mieć pełen dostęp do ustaw­ień voip’a.

3. Wgraj zestaw gotowych ustawień, aby bramka była przygotowana pod usługę freeconet.pl
Pobierz plik z kon­fig­u­racją

Następ­nie w sekcji Restore Con­fig­u­ra­tion wybierz plik i wciśnij upload. Bram­ka się zrestar­tu­je.

4. Wybierz SIP.

Jeśli posi­adasz jeden nr tele­fonu możesz go przyp­isać do SIP1 lub SIP2. Wybierzmy sip1 dla której jest przyp­isany phone1.

5. Uzupełnij dane usługi freeconet.pl

Nr tele­fonu nie musisz poprzedzać +48

Dane dla freeconet

6. Sprawdź czy SIP zarejestrował się do platformy.

Jeśli wszys­tko pójdzie zgod­nie z planem to zobaczysz dokład­nie to co na scree­nie poniżej.

Rejestracja sip

 Na bram­ce powin­ny zapal­ić się wszys­tkie diody co oznacza, że poza pod­pię­tym netem oraz lanem voip się zare­je­strował poprawnie.

7. Problemy z voip’em

a) Brak syg­nału zaję­toś­ci…

Dzieje się tak dlat­ego że twój sip jest przyp­isany do phone1 oraz phone2, zatem gdy masz podłąc­zony tele­fon dodatkowy w port phone2 to masz jak­by dwie lin­ie. Posi­adasz nadal jeden nr tele­fonu, ale pod­czas roz­mowy przez phone1 możesz odbier­ać również połączenia przy­chodzące z phone2. Gdy nie posi­adasz dodatkowego tele­fonu podłąc­zonego w phone2 twój rozmów­ca nie usłyszy syg­nału zaję­toś­ci, a ty że ktoś dzwonił. Jak włączyć syg­nał zaję­toś­ci? Musisz przyp­isać SIP1 do PHONE1 czyli odz­naczyć phone2. O tego momen­tu będziesz miał syg­nał zaję­toś­ci.

ZyXEL-P2702R-back

b) Błąd “503 Ser­vice Unavail­able”

Gdy słyszysz syg­nał zaję­toś­ci w słuchaw­ce, restart urządzenia nie poma­ga to praw­dopodob­nie pojaw­ił się błąd 503… Możesz “przek­likać” SIP aby zare­je­strował się ponown­ie. Czyli kliknij w UnReg­is­ter i ponown­ie w Reg­is­ter. Sip się zare­jestru­je ale prob­lem powró­ci… Aby go wye­lim­i­nować musisz wgrać najnowszą wer­sję opro­gramowa­nia dla tego mod­elu. Lecz pamię­taj, że po aktu­al­iza­cji adres do zal­o­gowa­nia ba bramkę się zmieni!

Od teraz to 192.168.1.5

503 service unavailable

c) Brak możli­woś­ci zal­o­gowa­nia się

Cza­sem jest tak, że bram­ka nie odpowia­da na ping.

[warning_box title=“ping” ]C:\Users\slasho>ping 192.168.1.5 -t

Badanie 192.168.1.5 z 32 baj­ta­mi danych:
Odpowiedź z 192.168.1.38: Host docelowy jest nieosią­gal­ny.
Odpowiedź z 192.168.1.38: Host docelowy jest nieosią­gal­ny.
Odpowiedź z 192.168.1.38: Host docelowy jest nieosią­gal­ny.
Odpowiedź z 192.168.1.38: Host docelowy jest nieosią­gal­ny.
Odpowiedź z 192.168.1.38: Host docelowy jest nieosią­gal­ny.

Statysty­ka bada­nia ping dla 192.168.1.5:
Paki­ety: Wysłane = 5, Ode­brane = 5, Utra­cone = 0
(0% straty),

[/warning_box]

Wów­czas możesz spróbować kil­ka metod, które ułatwią ci dostęp:

  • Sko­rzys­taj z przekierowa­nia por­tu
  • Jeśli korzys­tasz z wifi to wyłącz na czas pró­by zal­o­gowa­nia się przez lan
  • Ostate­cznoś­cią jest reset do ustaw­ień fab­rycznych — przy­cisk na tyl­nej obu­dowie.
By |2016-11-26T10:07:29+00:00Marzec 8th, 2013|Categories: hardware, News|Tags: , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. […] W ten spo­sób może­my zarzą­dzać takim urzą­dze­niem z zewnątrz. Daje nam to przede wszyst­kim swo­bodę w szyb­kim dia­gno­zo­wa­niu uster­ki, co przy korzy­sta­niu z voip’ów jest wygodne. Jako przy­kład podam sytu­acje, w któ­rej ktoś ze zna­jo­mych dzwoni (przez komórkę) i mówi mi, że voip nie dzi­ała. Logu­ję się nawet ze smartfon’a i przez prze­glą­darkę widzę co się dzieje. W więk­szo­ści przy­pad­ków wystar­czy ponow­nie zalo­go­wać do plat­formy sip i ok. To jeden z wielu pro­ble­mów, które opi­sa­łem tutaj. […]

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.