Zwiększanie pamięci wirtualnej

Co to tak w ogóle jest pamięć wirtu­al­na? Poz­wolę sobie tutaj zacy­tować frag­ment z Wikipedii: “Pamięć wirtu­al­na — mech­a­nizm kom­put­erowy zapew­ni­a­ją­cy pro­ce­sowi wraże­nie pra­cy w jed­nym dużym, ciągłym obszarze pamię­ci oper­a­cyjnej pod­czas gdy fizy­cznie może być ona pofrag­men­towana, nieciągła i częś­ciowo prze­chowywana na urządzeni­ach pamię­ci masowej. Sys­te­my korzys­ta­jące z tej tech­ni­ki ułatwia­ją tworze­nie rozbu­dowanych aplikacji oraz popraw­ia­ją wyko­rzys­tanie fizy­cznej pamię­ci RAM”. Jest to więc potocznie mówiąc rozsz­erze­nie pamię­ci RAM. Z artykułu dowiesz się zatem, jak tego rozsz­erzenia dokon­ać.

Artykuł opar­ty został na sys­temie Win­dows XP, jed­nak sztucz­ka wyglą­da podob­nie w nowszych sys­temach. Tak więc kole­jno:

WINDOWS XP

1.) Prze­chodz­imy do Mojego kom­put­era, klikamy na dowolne puste miejsce PPM i wybier­amy Właś­ci­woś­ci. Przed nami stan­dar­d­owe okienko z właś­ci­woś­ci­a­mi sys­te­mu — prze­chodz­imy do zakład­ki Zaawan­sowane:

2.) Odszuku­je­my pozy­cję Wyda­jność i klikamy na Ustaw­ienia w jej obrę­bie:

3.) W oknie Opc­je wyda­jnoś­ci prze­chodz­imy do zakład­ki Zaawan­sowane iklikamy na przy­cisk Zmień:

4.) Ter­az wybier­amy dysk/partycję, na którym/której umieszc­zony jest plik stron­nict­wa. Domyśl­nie jest to dysk C, na którym zain­stalowany jest sys­tem. Jeśli mamy sys­tem na innym dysku, to go zaz­nacza­my. W moim przy­pad­ku jest to C:

5.) Zaz­nacza­my pozy­cję Rozmi­ar nie­s­tandar­d­owy. W polach: Rozmi­ar początkowy i Rozmi­ar maksy­mal­ny poda­je­my wybrane przez nas wartoś­ci (w MB). Zauważmy, że nie należy podawać wartoś­ci zero lub ujem­nej!

6.) Zatwierdza­my zmi­any i uruchami­amy ponown­ie kom­put­er.

WINDOWS VISTA

Prze­chodz­imy do menu START, następ­nie do Pan­elu sterowania–>System i konserwacja–>System–>Zaawansowane ustaw­ia­nia sys­te­mu.

Dalej postępu­je­my tak samo, jak w przy­pad­ku Win­dows XP (punkt 2).

WINDOWS 7

Prze­chodz­imy kole­jno do: menu START–>Panel Sterowania–>System i zabezpieczenia–>System–>Zaawansowane ustaw­ienia sys­te­mu.

Dalej postępu­je­my tak samo, jak w przy­pad­ku Win­dows XP (punkt 2) i Win­dows Vista.

PODSUMOWANIE

Zwięk­szanie pamię­ci wirtu­al­nej okazu­je się przy­datne wtedy, gdy mamy za mało rzeczy­wis­tej pamię­ci RAM w uży­ciu. Przed­staw­ione  porady nie są zbyt skom­p­likowane, lecz użytkown­ik musi pamię­tać, że każdą mody­fikację w sys­temie wykonu­je na włas­ną odpowiedzial­ność!

By |2016-11-26T10:07:36+00:00Maj 20th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , , , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. httpmaster 22/04/2012 w 08:25 - Odpowiedz

    Na YouTube jest fajny porad­nik, który opisu­je na co warto zwró­cić uwagę przy tworze­niu pliku stron­i­cow­a­nia, i jak to zro­bić żeby dobrze i szy­bko dzi­ałało, link:
    http://www.youtube.com/watch?v=aQrvIkmPji4

    Warto zobaczyć!

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.