Zwiększ uprawnienia Win XP

Domyśl­nie tylko użytkown­i­cy zal­o­gowani na kon­to Admin­is­tra­to­ra posi­ada­ją wszys­tkie uprawnienia w sys­temie. Może­my też przyłączyć człon­ka innego kon­ta np Gość do kon­ta Admin­is­tra­to­ra co spowodu­je, że jego uprawnienia będą na równi z tymi admin­is­tra­torski­mi. Jak tego dokon­ać dowiesz się czy­ta­jąc ten artykuł.

1.) Prze­chodz­imy do Pan­elu Sterowa­nia,  a tam odna­j­du­je­my ikonę Narzędzia admin­is­tra­cyjne:

2.) Dwuk­likiem otwier­amy Narzędzia admin­is­tra­cyjne — w kole­jnym aple­cie otwier­amy Zarządzanie kom­put­erem:

3.) W kole­jnym oknie po lewej stron­ie wybier­amy Użytkown­i­cy i grypy lokalne, a następ­nie Użytkown­i­cy. Po prawej stron­ie ukażą się wszyscy dostęp­ni użytkown­i­cy:

4.) Poprzez dwuk­lik otwier­amy wybrane kon­to. W moim przy­pad­ku jest to kon­to Admin­is­tra­tor. Zobaczymy okno z właś­ci­woś­ci­a­mi tego kon­ta, w którym prze­chodz­imy do zakład­ki Członek grupy:

5.) tutaj może­my dodawać nowych członków do naszej grupy, którzy będą posi­adać takie same uprawnienia, jak admin­is­tra­tor sys­te­mu. W tym celu klikamy na przy­cisk Dodaj — zobaczymy kole­jne okno o nazwie Wybieranie: Grupy. Klikamy na Zaawan­sowane w celu wybra­nia użytkown­i­ka:

6.) Wybier­amy Zna­jdź ter­az w celu wybra­nia użytkown­i­ka z dostęp­nej listy:


7.) Sys­tem wyszu­ka użytkown­ików i przed­stawi ich w postaci pio­nowej listy. Wybier­amy tego, które­mu chce­my nadać i uprawnienia i potwierdza­my poprzez kliknię­cie Ok i zamyka­jąc pozostałe okna. W moim przy­pad­ku nada­ję uprawnienia użytkown­ikowi Gość:

8.) Uruchami­amy ponown­ie kom­put­er. Od tech chwili użytkown­ik zal­o­gowany na kon­to Gość będzie posi­adał takie uprawnienia, jak Admin­is­tra­tor.

UWAGA!!! Użytkown­ik na włas­ną odpowiedzial­ność dokonu­je mody­fikacji w sys­te­mowych plikach!


PODSUMOWANIE

Dodawanie uprawnień przy­da się wszys­tkim, którzy chcą mieć kil­ka kont admin­is­tra­tors­kich. Takie kon­to może się okazać przy­datne także wtedy, gdy nasze główne kon­to jest uszkod­zone lub mamy z nim prob­le­my, a ist­nieje naty­ch­mi­as­towa potrze­ba sko­rzys­ta­nia z kon­ta admin­is­tra­to­ra.

By |2016-11-26T10:07:39+00:00Marzec 19th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.