Zoho Viewer — przeglądanie dokumentów w sieci

Nie chcesz lub nie możesz zain­stalować w swoim kom­put­erze paki­etu biurowego np MS Office, a musisz otworzyć lub edy­tować gotowy doku­ment tego właśnie edy­to­ra? Nic prost­szego! Wystar­czy tylko połącze­nie z inter­netem, a wszys­tkim zajmie się ser­wis Zoho View­er. Dzię­ki niemu wczy­tamy na stronę plik Wor­da, prezen­tację w Pow­er­Poincie czy arkusz Excela! Zapraszam do lek­tu­ry artykułu.

1.) Ser­wis Zoho View­er umożli­wia otwar­cie pliku Wor­da, Pow­er­Poin­ta czy Excel, jego edy­cję, a nawet zapisanie gotowego pro­jek­tu. Ser­wis został rozbu­dowany o możli­wość edy­cji plików paki­etu Office 2007. Prze­chodz­imy pod ten adres, aby dostać się do ser­wisu KLIK.

2.) Po prze­jś­ciu pod wskazany adres zobaczymy stronę star­tową ser­wisu:

3.) Klikamy na przy­cisk Przeglą­daj, aby wskazać plik, który ser­wis ma wczy­tać do swo­jej bazy. Po wybra­niu pliku klikamy na Otwórz:


4.) Dodatkowo może­my także ustal­ić, jak dłu­go nasz plik ma być prze­chowywany na ser­w­erze. W tym celu zaz­nacza­my ptaszkiem pozy­cję Pub­lish this doc­u­ment i wybier­amy z listy czas prze­chowywa­nia pliku. Na koniec klikamy na View:

5.) Pro­gram po kilku sekun­dach automaty­cznie wczy­ta plik do bazy. W moim przykładzie wyglą­da to tak, jak na poniższym obrazku:

6.) Ser­wis Zoho View­er doskonale radzi sobie tabela­mi czy różnego typu rodza­ja­mi for­ma­towań tek­stu. Niekiedy zdarza się, że ma prob­le­my z poprawnym odczy­taniem tek­stu w kolum­nach — po pros­tu łączy tekst jako jed­ną całość. Dodatkowo twór­cy umożli­wia­ją nam edy­cję wczy­tanego pliku tak, jak byśmy robili to w edy­torze MS Office. Tak gotowy plik może­my zapisać jako np plik Wor­da i otworzyć na każdym kom­put­erze, który posi­a­da zain­stalowany tenże paki­et biurowy. Wszys­tkie dostęp­ne opc­je ser­wisu są dostęp­ne w górnej belce po wczy­ta­niu dowol­nego doku­men­tu:

PODSUMOWANIE

Ser­wis Zoho View­er jest bard­zo przy­dat­ny dla osób, które nie mają paki­etu biurowego lub np nie stać ich na taki paki­et. Dar­mowe odczy­ty­wanie plików jest wtedy bard­zo dobrym rozwiązaniem — może­my pode­jrzeć plik mając tylko dostęp do inter­ne­tu.

By |2016-11-26T10:07:35+00:00Maj 28th, 2011|Categories: internet, News|Tags: , , , , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.