Zmniejsz “wagę” swoich fotek

Nad­chodzą wakac­je, a więc i czas na robi­e­nie zdjęć. Zdję­cia robione aparata­mi cyfrowy­mi zaj­mu­ją bard­zo dużo miejs­ca na dysku i dużo “ważą”. Prob­le­mem jest umieszcze­nie takich zdjęć na stron­ie www, przesłanie mailem czy umieszczenia w inter­ne­towym albu­mie. Z pomocą przy­chodzi pro­gram Pho­to Resiz­er Pro, dzię­ki które­mu zmniejszymy “wagę” naszych fotek bez znacznej utraty ich jakoś­ci.

1.) Pro­gram jest dar­mowy. Pobierze­my go z Z TEJ STRONY. Po pobra­niu instalu­je­my i uruchami­amy. Pro­gram prezen­tu­je się w sposób następu­ją­cy:

2.) Pro­gram jest podzielony na szereg przy­dat­nych opcji pod­czas zmniejsza­nia zdjęć. Ikony reprezen­tu­jące aplikację umieszc­zone są po lewej stron­ie i wyglą­da­ją następu­ją­co:

[note]UWAGA!!! Na powyższym scree­nie część opcji jest niedostęp­nych. Spowodowane jest to tym, że pod­czas opra­cowywa­nia tego artykułu nie ład­owałem żad­nego zdję­cia do pro­gra­mu. [/note]

3.) Prawa część pro­gra­mu zaw­iera opc­je doty­czące zmi­any rozmi­aru zdjęć tj. wysokość i sze­rokość:

4.) Klikamy ter­az na Open i wskazu­je­my zdję­cia, które chce­my zmniejszyć. Zobaczymy podgląd pier­wszego zaz­nac­zonego zdję­cia:

5.) W pola podane w powyższych punk­tach musimy wpisać wysokość i sze­rokość nowo otrzy­manego zdję­cia. Gdy to zro­bimy,  klikamy na Resize i nastąpi pro­ces przetworzenia zdję­cia:

[note]Opcja Fil­ter służy do dodawa­nia fil­trów na zdję­cia. Warto poekspery­men­tować z różnego rodza­ju fil­tra­mi, aby uczynić fot­ki bardziej nowoczes­ny­mi i ład­niejszy­mi. [/note]

PODSUMOWANIE

Zmniejszanie rozmi­aru fotek czyli tzw “wagi” okazu­je się bard­zo przy­datne. Mniejsze zdję­cia bez trudu umieścimy w mailu czy albu­mie.

By |2016-11-26T10:07:49+00:00Czerwiec 27th, 2010|Categories: News, software|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.