Zmiana separatora w XP

Sep­a­ra­tor w sys­temie Win­dows to pozioma linia, która odd­ziela nam w menu START pro­gramy przyp­ięte od tych, które są najczęś­ciej przez nas uruchami­ane. Ta dość niety­powa sztucz­ka poz­woli Ci w prosty sposób zmienić sep­a­ra­tor tak, aby był bardziej widoczny — sztucz­ka pole­ga na zastąpi­e­niu go “luką”. Zapraszam do lek­tu­ry artykułu.

1.) Z początkowego punk­tu widzenia sep­a­ra­tor w sys­temie Win­dows XP wyglą­da podob­nie do tego, jak na poniższym obrazku (pozioma linia):

2.) Aby zmienić sep­a­ra­tor na “lukę” wystar­czy, że utworzymy np na pulpicie skrót do dowol­nego doku­men­tu tek­stowego. W tym celu tworzymy pusty doku­ment tek­stowy, a potem jego skrót:

3.) Zaz­nacza­my utwor­zony przez nas skrót i wciskamy klaw­isz F2, aby zmienić jego nazwę. Ter­az istot­na uwa­ga — utwor­zony skrót musi mieć nazwę pustą — ale żeby sztucz­ka zadzi­ałała, musimy pod­czas zmi­any nazwy przytrzy­mać lewy alt i na KLAWIATURZE NUMERYCZNEJ (Tylko i wyłącznie!) wpisać 0160 . Nazwa skró­tu będzie pus­ta:

4.) Na tak zmody­fikowany skrót klikamy PPM i wybier­amy Właś­ci­woś­ci. Następ­nie klikamy na Zmień ikonę w zakład­ce Skrót:

5.) Z dostęp­nego zestawu ikon wybier­amy dowol­ną pustą ikonę i klikamy Ok - ikona zostanie zmieniona:

6.) Ter­az tak utwor­zony skrót przenosimy na menu START z tym, że należy poczekać aż menu się rozwinie — dopiero wtedy zwal­ni­am przy­cisk mysz­ki. Efekt wyglą­da w ten sposób:

PODSUMOWANIE

Zmi­ana sep­a­ra­to­ra w XP przy­dat­na jest dla osób, które chcą, aby przestrzeń między przyp­ię­ty­mi pro­gra­ma­mi, a tymi, które są ostat­nio otwier­ane była więk­sza. Nie wpły­wa to na zmi­anę sta­bil­noś­ci sys­te­mu.

By |2016-11-26T10:07:35+00:00Maj 27th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.