Zmiana kolejności połączenia internetowego

Wiele osób do podłączenia Internetu używa kabla sieciowego. Jest to połączenia stabilniejsze od bezprzewodowego i nie stwarza takich problemów, jak np. brak zasięgu. Jeśli jednak na komputerze dodatkowo włączymy połączenie poprzez sieć bezprzewodową Wi-Fi to komputer będzie z niej korzystał w pierwszej kolejności. Możemy to zmienić z pomocą poniższego artykułu.

1. Prze­chodz­imy po kolei do następu­ją­cych lokaliza­cji: Pan­el Sterowa­nia \ Sieć i Inter­net \ Połączenia sieciowe

2. Na liś­cie wszys­t­kich połączeń musimy odnaleźć swo­je połącze­nie sieciowe. Klikamy na nie prawym przy­ciskiem mysz­ki i wybier­amy pozy­cję właś­ci­woś­ci:polaczenia-sieciowe

 

3. Odna­j­du­je­my pro­tokół IP w wer­sji 4 – będzie to TCP/IPv4 . Zaz­nacza­my go i klikamy na właś­ci­woś­ci:

 polaczenie-lokalne

 

4. Będąc w oknie z właś­ci­woś­ci­a­mi IPv4 nic nie zmieni­amy, lecz klikamy na zakład­kę Zaawan­sowane, by prze­jść do kole­jnego okna:

 

 protokol-internetowy5. W oknie które się pojawi domyśl­nie będziemy widzieć zaz­nac­zone pole Metry­ka automaty­cz­na. Gdy pole jest zaz­nac­zone, sieć Wi-i jest na pier­wszym miejs­cu połączeń inter­ne­towych. Odz­nacza­my je i wpisu­je­my wartoś­ci 1 i zatwierdza­my:

 

 tcpip6. Na koniec warto ponown­ie uru­chomić kom­put­er. Widoczne zmi­any sprawdz­imy w pan­elu sterowa­nia – powin­no być zaz­nac­zone połącze­nie lokalne, a więc poprzez kabel.

Artykuł opar­ty został o sys­tem Win­dows 7 Home Pre­mi­um, lecz na innych wer­s­jach Win­dows 7 wyglą­da to w iden­ty­czny sposób. W razie pytań służę pomocą w komen­tarzach i na forum.

By |2016-11-26T10:07:20+00:00Marzec 25th, 2015|Categories: News, windows|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.