Zmiana firmware w DVD

Każde urządze­nie prędzej czy później może ulec uszkodze­niu. Warto więc zabez­pieczyć się przed nim, a w razie awarii opro­gramowa­nia (firmware) dokon­ać samodziel­nej aktu­al­iza­cji. Aktu­al­iza­c­ja firmware ma na celu wye­lim­i­nowanie usterek i niedoskon­ałoś­ci starszej wer­sji opro­gramowanie. W ten sposób zain­stalu­je­my włas­noręcznie najnowszy firmware naszego napę­du DVD. Opisy­wany sposób przez­nac­zony jest dla napędów DVD podłączanych do telewiz­o­ra, aczkol­wiek powinien też być skuteczny dla napędów DVD mon­towanych w kom­put­er­ach.

1.) W celu aktu­al­iza­cji firmware musimy najpierw sprawdz­ić, jaki posi­adamy mod­el urządzenia. Aby tego dokon­ać wystar­czy, że sprawdz­imy mod­el na spodzie urządzenia lub w jego instrukcji obsłu­gi:

2.) Mod­el napę­du warto zapamię­tać lub co najwyżej zapisać — będzie nam on potrzeb­ny do odszuka­nia sterown­i­ka w internecie. Najprost­szym sposobem jest sprawdze­nie na stron­ie pro­du­cen­ta, czy nie udostęp­nia on wyma­ganego sterown­i­ka. Jeśli nic nie zna­jdziemy lub strona pro­du­cen­ta po pros­tu nie ist­nieje, musimy szukać na włas­ną rękę. W tym celu otwier­amy przeglą­darkę inter­ne­tową (np Google) i wpisu­je­my mod­el naszego urządzenia doda­jąc do tego słowa kluc­zowe znacznie ułatwia­jące wyszuki­wanie (firmware, down­load):

3.) Gdy odna­jdziemy już poszuki­wany przez nas sterown­ik musimy go pobrać. Pobrane dane są najczęś­ciej spakowane (rzadziej w postaci insta­la­to­ra), więc musimy je wypakować np pro­gramem Win­RAR:

4.) Pobrany plik najczęś­ciej wys­tępu­je w postaci obrazu ISO (bądź innego). Obraz ten musimy nagrać na czys­tą płytę CD z możli­wie najniższą pręd­koś­cią (aby ustrzec się błędów). Ważne, żeby pły­ta była bootowal­na! Do nagra­nia może­my użyć pro­gra­mu Nero, Alco­hol 120% lub innego.

5.) Nagraną płytę umieszcza­my w napędzie DVD. Prze­chodz­imy do folderu zaw­ier­a­jącego nowy firmware:

6.) Ter­az prze­chodz­imy do kat­a­logu upgrade (kat­a­log ten może się różnić nazwą). Po naciśnię­ciu klaw­isza Enter (w odt­warza­czu na pilocie) powinien rozpocząć się automaty­czny pro­ces aktu­al­iza­cji firmware w odt­warza­czu. Pro­ces ten trwa od kilku sekund do kilku min­ut, więc nie należy w tym cza­sie nic robić. Gdy aktu­al­iza­c­ja się zakończy zobaczymy komu­nikat o nazwie Write Erase.

[note]ISTOTNA UWAGA!!! Ważne jest, aby pod­czas aktu­al­iza­cji firmware nie zabrakło prą­du — gdy zdarzy się taki wypadek lub inna uster­ka, napęd powinien zostać odd­any do punk­tu napraw. Artykuł został staran­nie przy­go­towany ale użytkown­ik musi pamię­tać, że ingeru­je w opro­gramowanie na włas­ną odpowiedzial­ność! [/note]

PODSUMOWANIE

Wymi­ana opro­gramowa­nia w napędzie DVD w domu jest bard­zo dobrym rozwiązaniem, ponieważ nie wydamy na ten zabieg żad­nych pieniędzy. Musimy jed­nać przestrze­gać powyższej uwa­gi, a także pamię­tać o tym, żeby dobier­ać firmware zgodne z napę­dem — w żad­nym wypad­ku inne — może to skutkować uszkodze­niem urządzenia.

By |2016-11-26T10:07:34+00:00Lipiec 31st, 2011|Categories: hardware, News|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.