Zmiana ekranu startowego — BootSkin

Pod­czas uru­cho­mi­a­nia sys­te­mu mamy widoczny ekran star­towy. Jeśli chcielibyśmy go zmody­fikować lub zmienić to niezbęd­ny będzie dodatkowy pro­gram, który nam to ułatwi. Boot­Skin jest dostęp­ny bezpłat­nie dla wer­sji XP/2000, nato­mi­ast dla wer­sji Vista nie moż­na tylko tworzyć włas­nych moty­wów, ale set­ki innych jest dostęp­na  w necie.  Zaczni­jmy najpierw od ściąg­nię­cia wer­sji pod odpowied­ni sys­tem:

[note] win­dows xp — down­load 2.26 mb

win­dows vista — down­load 22.24 mb [/note]

Po insta­lacji pro­gra­mu widać już menu. W wer­sji Vista może­my zmieni­ać wygląd, ale jak już chce­my stworzyć włas­ny (Cre­ate a Boot­skin) to pro­gram nas wysyła na stronę pro­du­cen­ta aby wykupić full wer­sję. Na pewno każdy zna­jdzie coś dla siebie na wincustomize.com gdzie są set­ki ekranów logowa­nia. Jak już któryś wybierze­my to musimy go dodać do pro­gra­mu (Add New Boot­Skin). Następ­nie zaak­cep­tować wybór (Apply This Boot­Skin) i po restar­cie sys­te­mu widać nowy ekran logowa­nia.

startowy1

By |2016-11-26T10:07:59+00:00Lipiec 23rd, 2009|Categories: News, windows|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.