Zmiana ekranu logowania — LogonStudio

logon1Gdy znudzi się trady­cyjny ekran logowa­nia do sys­te­mu Win­dows to warto wiedzieć, że jest sposób aby łat­wo i szy­bko go zmienić. Posłuży nam do tego bezpłat­ny pro­gram Logon­Stu­dio. Umożli­wia sko­rzys­tanie z dostęp­nych moty­wów graficznych, a także stworze­nie włas­nego, którym moż­na się nawet podzielić z inny­mi upload’ując go na stronę auto­ra. Pro­gram jest bard­zo łatwy w obsłudze i na pewno każdy z kon­fig­u­racją sobie poradzi, ale jeżeli nie spełnił by oczeki­wań to bez prob­le­mu moż­na powró­cić do domyśl­nego ekranu logowa­nia. Najpierw ściąg­nij wer­sję dla sys­te­mu, który posi­adasz:

[note]windows xp down­load- 1.78mb

win­dows vista down­load — 3.11 mb[/note]

Po insta­lacji widz­imy inter­fe­js pro­gra­mu gdzie może­my wybrać któryś z dostęp­nych moty­wów sko­rzys­tać z pozostałych opcji. Load ładu­je uprzed­nio ściąg­nię­ty motyw. Down­load przenosi nas na stronę gdzie mamy do wyboru set­ki innych moty­wów. Cre­ate daje możli­wość stworzenia włas­nego, wskazu­jąc plik graficzny. Upload wysyła go na stronę wincustomize.com gdzie najpierw będziemy musieli się zare­je­strować.

logon

Dostęp­ne w pro­gramie moty­wy nie przy­padły mi do gus­tu więc odwiedzam win­cus­tomize gdzie wybier­am sobie któryś i ściągam. Np ten:

logon2

pobierz ten motyw

W pro­gramie uży­wam opcji Load i wybier­am plik Lazy Days 3.logonxp. Zosta­je dodany do pozostałych, więc wystar­czy już tylko go wybrać i wcis­nąć apply. Po uru­chomie­niu kom­put­era widz­imy nowy ekran logowania.Jeżeli chce­my powró­cić do domyśl­nych ustaw­ień to wybierzmy Win­dows Vista Default, i wszys­tko wraca stan­darowych ustaw­ień.

By |2016-11-26T10:07:59+00:00Lipiec 23rd, 2009|Categories: News, windows|Tags: |2 komentarze

2 komentarze

 1. Bander zwierz 17/04/2011 w 15:59 - Odpowiedz

  Pomysł niezły, tylko nie podo­ba mi się, że odsyłasz do jakiejś strony magzynu­jącej (która zresztą wywala dar­mowe pobra­nia w powi­etrze), zami­ast do pro­du­cen­ta. To sugeru­je, rozu­miesz, że w pro­gramie, do którego link poda­jesz mogą się zna­j­dować jakieś świńst­wa, sko­ro wzdra­gasz się przed podaniem linku do pro­du­cen­ta…

  • slasho 17/04/2011 w 16:11 - Odpowiedz

   Pacz­ki przy­go­towywałem sam, nie mam powodu umieszczać tam “świńst­wa”.
   Chcesz — pobierasz. Nie chcesz — szukasz strony pro­du­cen­ta.

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.