Zmiana adresu MAC karty sieciowej

Zas­tanaw­iasz się pewnie, po co w ogóle zmieni­ać adres MAC kar­ty sieciowej? Do czego to w ogóle jest potrzeb­ne? Już Ci mówię — MAC’a możesz zmienić np wtedy, gdy two­ja kar­ta sieciowa uleg­nie uszkodze­niu. Wtedy, aby korzys­tać z nowej kar­ty musisz jej przepisać MAC’a ze starej. Artykuł przed­staw­ia, jak przepisać adres MAC z jed­nej kar­ty na dru­ga i jak wpisać nowy. Oczy­wiś­cie nowy adres MAC musisz posi­adać od swo­jego dostaw­cy inter­ne­tu ;)

Zmi­ana MAC’a z poziomu kon­fig­u­racji kar­ty sieciowej

1.) Prze­chodz­imy kole­jno do menu START—>Panel Sterowania—>Połączenia sieciowe. Odna­j­du­je­my swo­je połącze­nie, klikamy na nim PPM i wybier­amy właś­ci­woś­ci. W moim przy­pad­ku jest to Połącze­nie Lokalne 2:

2.) Obok nazwy kar­ty sieciowej wid­nieje przy­cisk Kon­fig­u­ruj. Klikamy go:

3.) Otworzy się okno z właś­ci­woś­ci­a­mi naszej kar­ty sieciowej. Może­my je sobie dokład­nie prze­jrzeć. Następ­nie prze­chodz­imy do zakład­ki Zaawan­sowane:

4.) Odna­j­du­je­my wartość taką, jak na poniższym scree­nie. Ze wzglę­du na różne rodza­je kart sieciowych nazwa ta może się znaczą­co różnić np Local Adress itd. Lub po pros­tu nazwa może być w języku pol­skim:

5.) Ter­az po prawej stron­ie mamy widoczne okienko. Kopi­u­je­my do niego nasz adres MAC i to wszys­tko. Potwierdza­my zmi­any poprzez Ok i uruchami­amy ponown­ie kom­put­er:

Zmi­ana MAC’a za pomocą pro­gra­mu SMAC

Zmi­ana MAC’a za pomocą pro­gra­mu jest jeszcze bardziej pros­ta, niż w przy­pad­ku grze­ba­nia w ustaw­ieni­ach sieciów­ki. Pobier­amy pro­gram SMAC.

download1 download2

Po pobra­niu uruchami­amy. W głównym oknie w widoczne pola wpisu­je­my adres MAC dla wybranej przez nas kar­ty sieciowej i naciskamy Update MAC. Adres zostanie zmieniony:

PODSUMOWANIE

Zmi­ana adresu MAC przy­da się pod­czas uszkodzenia kar­ty sieciowej, jak i w sytu­acji gdy np admin­is­tra­tor naszej sieci uzna, że zmi­ana adresu MAC jest koniecz­na.

By |2016-11-26T10:07:44+00:00Sierpień 1st, 2010|Categories: internet, News|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.