Zerowanie dysku twardego

Zerowanie dysku to meto­da usuwa­nia danych, dzię­ki której odzyskanie danych z dysku jest niemożli­we lub bard­zo utrud­nione. Jest to oper­ac­ja, która różni się od zwykłego for­ma­towa­nia tym, że pod­czas for­ma­towa­nia dane może­my bard­zo łat­wo odzyskać. Jeśli chce­my sprzedać twardziela, a posi­adamy na nim ważne dane, lep­iej zgrać je na inny dysk, a stary wyze­rować. Jak tego dokon­ać dowiesz się z poniższego artykułu.

1.) Pobier­amy pro­gram potrzeb­ny do wyko­na­nia zerowa­nia dysku twardego. Zna­jdziemy do tutaj KLIK

2.) Po pobra­niu uruchami­amy aplikację. Zobaczymy takie oto okno główne:

3.) Wybier­amy dysk, który chce­my wyze­rować i klikamy na Con­tin­ue. Przed nami kole­jno okno — sprawdza­my jeszcze raz, czy wybral­iśmy odpowied­ni dysk. PAMIĘTAJMY!!! Każdą oper­ację przeprowadza­my bard­zo dokład­nie, aby nie wybrać cza­sa­mi innego dysku (tego, którego nie chce­my zerować)! Przez taką pomyłkę może­my utracić ważne dane! Klikamy na For­mat this device:

4.) Na pytanie, czy na pewno chce­my dokon­ać zerowa­nia odpowiadamy twierdzą­co:

5.) Rozpocznie się pro­ces zerowa­nia dysku. Może to trwać nawet dłu­go w zależnoś­ci od pojem­noś­ci i szy­bkoś­ci dysku. Po ukońc­zonej oper­acji zobaczymy stosowny komu­nikat:

PAMIĘTAJ!!! Oper­acji na dysku dokonu­jesz na włas­ną odpowiedzial­ność! Pora­da została dokład­nie sprawd­zona ale i tak każdy użytkown­ik bierze odpowiedzial­ność na siebie i swój sprzęt!

PODSUMOWANIE

Zerowanie dysku jest bard­zo przy­dane, ale musimy zachować ogrom­ną rozwagę i ostrożność. Dzię­ki tej oper­acji odzyskanie naszych plików stanie się prak­ty­cznie niemożli­we do wyko­na­nia.

By |2016-11-26T10:07:38+00:00Kwiecień 13th, 2011|Categories: hardware, News|Tags: , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.