Zdalne sterowanie komputerem

Jeśli chci­ałeś kiedykol­wiek uzyskać dostęp z jed­nego kom­put­era do drugiego, będąc w zupełnie innym miejs­cu na świecie to jest to do zre­al­i­zowa­nia. Dzię­ki uży­ciu mod­ułu zdal­nego dostępu, z którego korzys­ta aplikac­ja Log­MeIn połączysz się z domowym kom­put­erem niemalże z każdego zakąt­ka świa­ta! Do tego wyma­gane jest stałe połącze­nie z inter­netem i uru­chomiony kom­put­er, z którym chce­my się połączyć, a resztą zajmie się ser­wis. Zapraszam do lek­tu­ry artykułu.

1.) W pier­wej kole­jnoś­ci musimy utworzyć kon­to w ser­wisie Log­MeIn. W tym celu prze­chodz­imy pod wskazany adres KLIK i klikamy na Cre­ate an account — w tym celu utworzymy własne kon­to w ser­wisie:

2.) Na kole­jnej stron­ie klikamy na zielony but­ton, aby utworzyć kon­to:

3.) Przed nami okienko rejes­tra­cyjne. Poda­je­my wszys­tkie dane wg przykładu przed­staw­ionego poniżej i klikamy na Con­tin­ue:

4.) Gdy dokon­amy rejes­tracji zostaniemy automaty­cznie zal­o­gowani w ser­wisie. Prze­chodz­imy do zakład­kiMy Com­put­ers zna­j­du­jącej się po lewej stron­ie i klikamy ją. Następ­nie zobaczymy pozy­cję nazwaną Add Com­put­er — klikamy na Down­load, aby pobrać aplikację Log­MeIn. Instalu­je­my ją na naszym domowym kom­put­erze:

5.) Pobrany pro­gram instalu­je­my (na kom­put­erze domowym). Jeśli w cza­sie insta­lacji ekran będzie mru­gać lub znikać — nie prze­j­muj się tym, bo jest to nor­mal­na pro­ce­du­ra insta­la­to­ra. Po poprawnym zain­stalowa­niu aplikacji ta automaty­cznie spróbu­je się połączyć z ser­wisem Log­MeIn, w którym utworzyliśmy kon­to. Swiad­czy o tym stosowny komu­nikat:

6.) Ter­az przyszła pora na sprawdze­nie połączenia. W tym celu logu­je­my się na kom­put­er, z którego będziemy się łączyć z kom­put­erem domowym. Prze­chodz­imy na podaną stronę KLIK i logu­je­my się w ser­wisie poda­jąc dane, które wybral­iśmy pod­czas rejes­tracji.

7.) Odna­j­du­je­my nazwę kom­put­era, jaką ustaw­iliśmy pod­czas insta­lacji opro­gramowa­nia. Jeśli zobaczysz okno, w którym należy się zal­o­gować do kom­put­era, podaj dane, których uży­wasz do logowa­nia się na kom­put­erze. Jeśl nie posi­adasz hasła, pole pozostaw puste.

8.) W zakład­ce Remote Con­trol łączymy się z docelowym kom­put­erem. Efek­ty połączenia widać naty­ch­mi­ast — pul­pit domowego kom­put­era jest widoczny na tym, z którego korzys­tamy.

PODSUMOWANIE

Zdalne sterowanie kom­put­erem jest bard­zo przy­datne, gdy musimy np prze­nieść pli­ki z jed­nego kom­put­era na dru­gi, a nie mamy do które­goś z nich obec­nie dostępu. Aplikac­ja przy­dat­na jest także pod­czas podróży, czy wakacji.

By |2016-11-26T10:07:34+00:00Czerwiec 30th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. gosciu 19/02/2013 w 14:20 - Odpowiedz

    aplikac­ja nie ma zas­tosowa­nia gdy 2 kom­put­er jest wyłąc­zony :)

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.