Zaszyfruj pliki na pendrive

Szyfrowanie plików na pen­drive pole­ga na tym, że nie będziemy mogli odczy­tać ich zawartoś­ci po pod­pię­ciu pen­dri­va do innego kom­put­era. Przy­datne jest to wtedy, jeśli nie chce­my, by niepowołana oso­ba pode­jrza­ła zawartość naszych plików. UWAGA!!! Meto­da ta nie dzi­ała w sys­temie Win­dows XP Home Edi­ton.

1.) Podłącza­my pamięć przenośną do kom­put­era. Wybier­amy na naszej pamię­ci fold­er z plika­mi, które chce­my zaszyfrować. W moim przykładzie jest to fold­er o losowej nazwie szyfrowanie. Klikamy na niego PPM i wybier­amy Właś­ci­woś­ci. W okienku z właś­ci­woś­ci­a­mi folderu wybier­amy Zaawan­sowane:


2.) Przed nami okno Atry­bu­ty zaawan­sowane — zaz­nacza­my pozy­cję oznac­zoną czer­wonym kolorem i klikamy na Ok:


3.) Na koniec wybier­amy, czy szyfrowanie ma być dostęp­ne dla samego folderu czy również dla jego pod­fold­erów:

4.) Szyfrowanie gotowe! Od ter­az nie będziemy mogli przeglą­dać tego folderu na innym kom­put­erze.

PODSUMOWANIE

Szyfrowanie plików może­my wyko­rzys­tać w sytu­ac­jach, gdy mamy ważne pli­ki na pen­drive, a nie chce­my ich usuwać wtedy, gdy pamięć aku­rat komuś poży­czymy.

By |2016-11-26T10:07:38+00:00Kwiecień 1st, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.