Zastrzeżone przez system” — Windows 10

Po instalacji windowsa czasem pojawia się nowa partycja (dodatkowy dysk) z opisem zastrzeżone przez system. Już w momencie formatowania partycji w instalatorze windows powstaje taki dysk. Czym jest oraz jak go usunąć?

Meto­da przetestowana na moim kom­put­erze, lecz każdą poradę z tego blo­ga robisz na włas­ną odpowiedzial­ność.

1. Instalujemy windows 10.

Prob­lem doty­czy również innych wer­sji win­dowsa, ale mój przykład opisu­je na win10. W cza­sie insta­lacji sys­te­mu dochodz­imy do momen­tu gdzie trze­ba sfor­ma­tować dys­ki i wybrać par­ty­c­je gdzie nagrać sys­tem. Po wybra­niu insta­la­tor może poin­for­mować, że potrze­bu­je dodatkowy dysk sys­te­mowy na rozruch sys­te­mu. Pojawi się ona również w insta­la­torze.
instalator-windows

2. Sprawdzamy problem.

Po insta­lacji sys­te­mu wchodz­imy w “Mój kom­put­er” (skrót: znak win­dowsa + E). Dostrzegamy dodatkową par­ty­cję. W moim przy­pad­ku jest do Zas­trzeżone przez sys­tem (D:).

zastrzezone1Jeśli wyglą­da to u Ciebie podob­nie prze­jdź do kole­jnego kroku.

3. Ukrywamy dodatkową partycję.

W tym celu musimy prze­jść do sekcji “Zarządza­nia dyska­mi”. W win­dows 10 możesz to zro­bił uży­wa­jąc skró­tu
wind+xAlter­naty­wną metodą jest kliknię­cie prawym przy­ciskiem mysz­ki na “mój kom­put­er” i wybór “zarządzaj”.

zastrzezone2Z menu kon­tek­stowego wybier­amy “Zarządzanie dyska­mi” oraz klikamy prawym przy­ciskiem myszy na par­ty­c­je, którą chce­my ukryć.

zastrzezone3Następ­nie usuń literę dysku, w moim przy­pad­ku jest to D.

zastrzezone4

Po odświeże­niu “mój kom­put­er” dysk zostanie ukry­ty. Ponowne nadanie litery dyskowi przy­wraca jego widoczność w “mój kom­put­er”.

By |2016-11-26T10:07:13+00:00Październik 5th, 2015|Categories: News, windows|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.