Zablokowanie podłączonego pendriva w WinXP

Bard­zo częs­to zdarza się, że po podłącze­niu pen­dri­va do dowol­nego kom­put­era bez prob­le­mu może­my prze­nieść na niego dane.  Co jed­nak, jeśli mamy np kom­put­er fir­mowy i nie chce­my, by ktoś pod­kradał nam z niego pli­ki? Wystar­czy mała mody­fikac­ja sys­te­mowego rejestru i nikt nie skopi­u­je naszych danych na pamięć przenośną. Co praw­da pen­drive zostanie przez kom­put­er odczy­tany, ale zapis plików się nie powiedzie. Zapraszam do lek­tu­ry artykułu.

1.) Cała oper­ac­ja opiera się tylko na mody­fikacji rejestru. Uruchami­amy go więc z menu START i w Uru­chom wpisu­je­my polece­nie reged­it.

2.) Odna­j­du­je­my ter­az po lewej stron­ie klucz o nazwie HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control i na klucz Con­trol klikamy PPM i wybier­amy Nowy, a następ­nie Klucz. Nowo utwor­zone­mu kluc­zowi nada­je­my nazwę Stor­ageDe­vi­ce­Poli­cies i zaz­nacza­my go. Cały czas mając zaz­nac­zony klucz klikamy po prawej stron­ie okna rejestru PPM na jakieś wolne miejsce i z menu wybier­amy Nowy i następ­nie Wartość DWORD. Nowo utwor­zonej wartoś­ci nada­je­my nazwę WritePro­tect .

3.)Ukaże nam się takie oto okno:

Jeśli w polu Dane wartoś­ci wpisze­my 1 to pen­drive zostanie zablokowany. Jeśli chce­my go z powrotem odblokować, wystar­czy, że zmien­imy wartość na 0 (zero). O skutecznym zablokowa­niu pamię­ci zostaniemy poin­for­mowani stosownym komu­nikatem, gdy zaczniemy coś kopi­ować na tą właśnie pamięć:

PODSUMOWANIE

Mody­fikac­ja okazu­je się bard­zo przy­dat­na dla posi­adaczy firm, którzy nie chcą być okradani ze swoich danych.

By |2016-11-26T10:07:53+00:00Maj 3rd, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.