Zabezpiecz się przed spamem

Zabez­piecze­nie się przed spamem na na celu utrud­nie­nie dzi­ała­nia spamerom, jak i ochronę naszej skrzyn­ki e-mailowej. Dzię­ki temu artykułowi utworzymy  alias dla naszej pry­wat­nej skrzyn­ki chronią­cy nas przed niech­ciany­mi wiado­moś­ci­a­mi. Nikt z nas nie ma ochoty być zasypy­wany niech­ciany­mi wiado­moś­ci­a­mi przez spamerów, więc może­my im to zadanie utrud­nić.

Tworze­nie tym­cza­sowej skrzyn­ki pocz­towej

1.) Wchodz­imy na stronę www.spammotel.com i klikamy na Sign Up Now, aby dołączyć do ser­wisu:

2.) Wypeł­ni­amy podane pola wg wzoru (mail, powtórz mail, hasło i powtórz hasło):

3.) Zostaniemy prze­niesieni do strony z pro­gramem do pobra­nia. Klikamy Down­load:

A następ­nie klikamy odnośnik taki, jak na poniższym scree­nie i pobier­amy pro­gram na dysk:

4.) Uruchami­amy pro­gram. Musimy stworzyć nowe kon­to. W tym celu klikamy na Set­up:

5.) Wypeł­ni­amy pola tak jak na obrazku poniżej i klikamy na Cre­ate New Account, a następ­nie na Accept:

6.) Ter­az z rozwi­janej listy wybier­amy stwor­zone przed chwilą kon­to:

7.) Kole­jne pola wypeł­ni­amy wg poniższego przykładu i klikamy na Cre­ate New Account:

8.) W okienku zobaczymy nasz stwor­zony alias. Skopi­u­jmy go w bez­piecznie miejsce. Jeśli będziesz chci­ał np reje­strować się na por­ta­lach, forach itd po pros­tu poda­jesz ten alias. Wiado­moś­ci zostaną przekierowane na twój praw­idłowy adres e-mail. Jeśli uznasz, że spam i tak przy­chodzi, możesz alias usunąć. Aby tego dokon­ać, w pro­gramie kliknij na View Log. Zosta­niesz przekierowany do okna przeglą­dar­ki:

Wystar­czy, że zaz­naczysz ptaszkiem okienko (jak na powyższym scree­nie) i klikniesz przy­cisk Delete — alias zostanie usunię­ty.

PODSUMOWANIE

Warto chronić się przed spam­era­mi w możli­wie najlep­szy sposób. Warto więc stworzyć alias i nie udostęp­ni­ać nigdzie swo­jego pry­wat­nego adresu.

By |2016-11-26T10:07:44+00:00Sierpień 5th, 2010|Categories: internet, News|Tags: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.