Zabezpiecz pendrive — TrueCrypt

usb_truecrypt

Pen­drive jest dyskiem przenośnym, więc nie trud­no go zgu­bić . Warto zatem swo­je dane zabez­pieczyć przed inny­mi… Jest pro­gram który nam to ułatwi — True­Crypt. Nie należy do łatwych w kon­fig­u­racji, ale możli­woś­ci ma ogromne i do tego jest bezpłat­ny (Open Source).

W przed­staw­ionym tuto­ri­alu będę szyfrował pendrive’a o obję­toś­ci 4GB, wcześniej sfor­ma­towanego ‚z sys­te­mem plików NTFS.

Lecz jak słusznie zauważył harcerz pen­drive’a warto by sfor­matować w fat32 jeśli nie zamierza­my tam trzy­mać plików więk­szych niż 4GB i zamierza­my go uży­wać na innych sys­temach (lin­uxy radzą sobie z ntf­sem ale mac osX już nie­koniecz­nie).

Insta­lac­ja True­Crypt 6.2a

Najpierw ściąg­nij wer­sję free­ware True­Crypt 6.2a i zain­staluj.

True­Crypt 6.2a down­load

Możesz sko­rzys­tać ze spol­szczenia (roz­pakuj i umieść plik Language.pl.xml w fold­erze głównym pro­gra­mu), ale  tu wszys­tkie komendy na screenach pokazu­ję w języku, który jest domyśl­ny — ang­iel­s­ki.

Pod­czas pro­ce­su insta­lacji klikaj tylko “next” lub “accept”, gdyż pro­gram ustawi wszys­tko domyśl­nie. Po udanej insta­lacji powinieneś zobaczyć:

ok

Następ­nie pro­gram zapy­ta czy chci­ałbyś sko­rzys­tać z tuto­ri­ala jeżeli nigdy nie korzys­tałeś z pro­gra­mu. Jeżeli chcesz to prze­niesie Cię na stronę auto­ra (całość po ang­iel­sku). Ok — Fin­ish.

Szyfrowanie dysku

1. Restar­tu­je­my kom­put­er i klikamy na ikonkę pow­stałą po insta­lacji True­Crypt. Pokaże się okno pro­gra­mu gdzie włączymy kreato­ra, który pod­powie co robić dalej. Klikni­jmy na Vol­umes i wybierzmy to co na screenach poniżej:

tp3

tp4

tp5

Oczy­wiś­cie wybór zatwierdza­my klika­jąc Next >.

2. Czas na wybranie naszego dysku czyli pendrive’a. W tym przy­pad­ku zaszyfru­je­my cały flashdysk dlat­ego najpierw klikni­jmy na Select Device:

tp6

Pen­drive nazwałem “4GB” i w kolum­nie Name każdy powinien swój dysk poz­nać, poza tym jest też wielkość Size. Zaz­naczam tak jak na scree­nie i OK.

tp7

Pokazał się komu­nikat. Jeżeli jesteśmy pewni swo­jego wyboru to klikamy TAK.

3. Pojaw­ił się wpis doty­czą­cy wybranego urządzenia, czyli naszego pendrive’a.
Next >

tp8

4. Następ­nym krok­iem będzie potwierdze­nie że wybrany dysk jest pusty, (wcześniej go for­ma­towałem)  zaz­naczam:

tp9

Next >

5. Kole­jny krok­iem będzie wybór algo­ryt­mu szyfrowa­nia plików na dysku. Wybier­amy AES — jest to opc­ja domyśl­na.

Next >

6. Wyświ­etli się wielkość dysku, potwierdza­my klika­jąc Next >

tp10

7. W polach tek­stowych wpisu­je­my nasze hasło, będzie ono chroniło pli­ki na dysku.

tp11

Pojawi się komu­nikat infor­mu­ją­cy, że hasła mające mniej niż 20 znaków są łatwe do zła­ma­nia. Decy­du­ję się na TAK.

tp12

8. Ustaw­iamy dokład­nie tak jak powyżej. Rusza­jąc chwilę myszką generu­je się klucz szyfru­ją­cy. Klikamy na For­mat. Okien­ka poin­for­mu­ją nas o usunię­ciu całej zawartoś­ci naszego pendrive’a. Ok.

tp13

Nastąpi zmi­ana litery dysku (doty­chczas było to “I”). Zamykamy wszys­tkie okna pro­gra­mu True­Crypt. Wyciąg­ni­jmy też pendrive’a z por­tu USB.

Jak dostać się do zaszyfrowanego dysku?

Najpierw włóżmy nasz flashdysk do por­tu USB. Pojawi się infor­ma­c­ja że nie został sfor­ma­towany, anu­lu­jmy to. W eksploa­torze win­dows co praw­da widać dysk wymi­en­ny “I”:

tp14

Lecz nie dostaniemy się do plików tam umieszc­zonych. Uru­chomić musimy ter­az True­Crypt, pojawi się okno główne pro­gra­mu. Wybier­amy opc­je Auto-Mount Devices.

tp15

Po poda­niu hasła dysk pojawi się na liś­cie urządzeń w głównym oknie pro­gra­mu.

Efekt tego tuto­ri­ala to dostęp do pendrive’a w eksploa­torze win­dows, w tym przy­padk lit­era dysku “Z

tp16

Może­my już zamknąć okno pro­gra­mu, tylko pamię­ta­jmy aby True­Crypt był akty­wny wyświ­et­la wtedy ikonkę w zasob­niku sys­te­mowym — Tray).

By |2016-11-26T10:07:59+00:00Sierpień 11th, 2009|Categories: News, software|Tags: , |11 komentarzy

11 komentarzy

 1. harcesz 12/08/2009 w 00:59 - Odpowiedz

  rozu­miem że wpis ma być napisany w jak najprost­szy sposób, ale może lep­iej zami­ast namaw­iać użytkown­ików do bezmyśl­nego klika­nia do przo­du moż­na by pokazać jak zain­stalować lokaliza­cję pro­gra­mu (dostęp­ną tutaj: ) i zachę­cić żeby cho­ci­aż przeczy­tali wyświ­et­lane przez pro­gram komu­nikaty, są tam nie bez powodu.
  z kwestii mery­to­rycznych — pen­dri­va warto by sfor­ma­tować w fat32 jeśli nie zamierza­my tam trzy­mać plików więk­szych niż 4GB i zamierza­my go uży­wać na innych sys­temach (lin­uxy radzą sobie z ntf­sem ale mac osX już niekoniecznie),
  warto by też poprawnie poin­for­mować że jest to pro­gram open source a nie free­ware czy dar­mowy — to duża różni­ca, tek­sty eduka­cyjne mija­ją się z celem jeśli dez­in­for­mu­ją.

  • admin 12/08/2009 w 11:30 - Odpowiedz

   Ok, dzię­ki za kon­struk­ty­wną kry­tykę :) wpis już z edy­towany.

 2. jorg 21/08/2009 w 10:31 - Odpowiedz

  Mam pytanko. Czy jak zain­stalowałem TC w Lin­ux­ie (Ubun­tu) i zaszyfrowałem swo­jego Pena, to czy żeby móc go otworzyć na kom­pie z windą to na tam­tym kom­pie też muszę mieć zain­stalowanego TC?

  • admin 21/08/2009 w 14:06 - Odpowiedz

   Ok, więc zain­stalowałeś TC na lin­ux­ie i zaszyfrowałeś swo­jego Pena, wkładasz go do USB na kom­pie z win­dowsem i zain­stalowanym TC i powin­no dzi­ałać.
   dobrze zrozu­mi­ałem Twój prob­lem?

 3. jorg 21/08/2009 w 17:54 - Odpowiedz

  no właśnie to troszkę niewygodne, pracu­ję na różnych kom­pach i muszę na każdym instalować TC.….

  zda­je się, że na jakieś stron­ie widzi­ałem porady jak prze­nieść na pena TC tak żeby nie trze­ba było na każdym kom­pie go uruchami­ać, ale porady nieste­ty doty­czyły windy…

  • admin 21/08/2009 w 21:39 - Odpowiedz

   No rac­ja.. trze­ba instalować TC, jak jakieś ciekawsze rozwiązanie wyna­jdę to napisze.

   • snelnik 29/07/2011 w 00:24 - Odpowiedz

    nie trze­ba na sprycia­rzach jest pokazane jak zaszyfrować i cieszyc się na innych pec­etach

    • slasho 29/07/2011 w 10:20 - Odpowiedz

     dzię­ki za info, jak możesz to podaj link, może się komuś przy­da

 4. X 24/11/2009 w 15:54 - Odpowiedz

  Rozwiazanie jest bard­zo proste. Tworzymy na pen­drive zwyk­ly, plikowy kon­tener (vol­ume) True­Crypt o wielkosci pen­dri­va, minus oko­lo 2–3 MB. Te 2–3 MB wol­nego miejs­ca zostaw­iamy sobie, zeby zain­talowac przenos­na wer­sje True­Crypt-a. A robimy to tak — w menu True­Crypt wybier­amy Tools -> Trav­el­er Disk Set­up… Tam sobie ustaw­iamy co chce­my — np. moz­na utworzyc w tym okiend­ku plik autorun.inf, kto­ry od po wloze­niu pen­dri­va do por­tu usb (nawet tam gdzie nie ma zain­stalowanego TC) uru­cho­mi True­Crypt i poprosi o haslo, po czym zamon­tu­je nasz plik-kon­tener. Dziala to bard­zo dobrze, na roznych kom­put­er­ach i nic nie musimy instalowac.

  Jes­li zami­ast pen­dri­va uzy­wamy przenos­nego dysku, to moze­my zami­ast tworzyc plikowy kon­tener TC, podziel­ic ten dysk na np. 2 par­ty­c­je — jed­na duza, a jed­nak jak najm­niejsza. Na tej malej par­ty­cji ana­log­icznie instalu­je­my przenos­na wer­sje TC, a duza par­ty­c­je szyfru­je­my sposobem opisanym w artykule.

  Pole­cam jed­nak sposob z tworze­niem pliku kon­tenera, poniewaz jest prost­szy, a przy okazji sys­tem nie probu­je za kazdym razem for­ma­towac naszego dysku — co moze sie trag­icznie skon­czyc!!!

 5. Dobra mysl 31/12/2010 w 15:04 - Odpowiedz

  Witam
  Proszę o infor­ma­c­je (nie jestem infor­matykiem) i nie rozu­miem paru kwestii. Chci­ałbym zabez­pieczyć dane (zaszyfrować je). Chodzi mi ter­az o to, ze jak zaszyfru­je je to kiedy ja będę z nich korzys­tać to inni którzy po lanie wejdą na mój kom­put­er lub się włamią do niego nie będą w stanie odczy­tać moich danych ? chodzi mi tutaj o moja par­ty­c­je rozsz­er­zona z doku­men­ta­mi itp

 6. snelnik 29/07/2011 w 00:22 - Odpowiedz

  a co jak chcę pra­cow­ac z nim na kom­put­erze szkol­nym chy­ba bym musi­ał zain­stalowac tam true­crypt

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.