XBOOT — tworzenie bootowalnej płyty z wieloma programami

Przy pomo­cy pro­gra­mu XBOOT utworzymy bootowal­ny nośnik z wielo­ma pro­gra­ma­mi diag­nos­ty­czny­mi, które zazwyczaj mieliśmy na osob­nych pły­tach. Dzię­ki takiemu zas­tosowa­niu wszys­tkie pro­gramy do diag­nos­ty­ki kom­put­era (mowa o opro­gramowa­niu Live CD) umieścimy na jed­nej pły­cie, a każdy z pro­gramów będziemy mogli wybrać z dostęp­nej listy. Tak więc może­my umieś­cić na naszej płytce np pro­gram do diag­nos­ty­ki pamię­ci RAM, dysku twardego, jakąkol­wiek dys­try­bucję Lin­uxa czy anty­wirus w postaci Live CD.

1.) Dar­mowe narzędzie XBOOT zna­jdziemy na stron­ie pro­du­cen­ta KLIK. Ważne jest też, abyśmy posi­adali w sys­temie zain­stalowaną bib­liotekę Microsoft .NET Frame­work 4 — bez tej plat­formy nie zain­stalu­je­my aplikacji.  Po pobra­niu i uru­chomie­niu aplikacji zobaczymy głowne okienko:

2.) Obrazy, które chce­my wyko­rzys­tać przy tworze­niu bootowal­nej pły­ty prze­ciągamy do głównego okna XBOOT — zostaną one dodane do listy:

3.) Gdy dodamy już wszys­tkie potrzeb­ne nam obrazy, klikamy na przy­cisk Cre­ate ISO - w ten sposób utworzymy bootowal­ny dysk CD/DVD. Jeśli zależy nam na bootowal­nym pen­drive — klikamy na Cre­ate USB. Więk­szość osób posi­a­da jed­nak napęd CD/DVD, więc w artykule skupię się właśnie na bootowal­nej pły­cie. Po kliknię­ciu pier­wszego z wymienionych przy­cisków ukaże nam się proste okienko — klika­jąc na Browse wskazu­je­my lokaliza­cję dla twor­zonego właśnie obrazu:

4.) Po zapisa­niu i nagra­niu obrazu przyszła pora na jego sprawdze­nie. Uruchami­amy więc kom­put­er z tak przy­go­towanej pły­ty — naszym oczom powin­no ukazać się menu główne wraz z aplikac­ja­mi, które zamieś­cil­iśmy na płytce:

5.) UWAGA!!! Nie testowałem pro­gra­mu na obrazach innego for­matu niż ISO, tak więc nie wiem, czy inne obrazy są obsługi­wane!

PODSUMOWANIE

Tworze­nie pły­ty ratunkowej z wielo­ma pro­gra­ma­mi diag­nos­ty­czny­mi poma­ga nie tylko zaoszczędz­ić pły­ty, ale także pozwala na zachowanie porząd­ku. Wszys­tkie potrzeb­ne pro­gramy zostaną zmieszc­zone na jed­nym nośniku, więc w każdej chwili może­my wykon­ać kopię zapa­sową tylko jed­nej pły­ty, a nie kilku czy kilku­nas­tu.

By |2016-11-26T10:07:30+00:00Grudzień 29th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.