XAMPP — prosty serwer Web

Domowy ser­w­er Apache, na którym możesz sprawdzać i testować swo­je strony oparte na php i MySQL. Bard­zo przy­datne, gdyż nawet nie mając połączenia z inter­netem sprawdz­imy jak wyglą­da nasza strona, której pli­ki mamy na dysku, a wszys­tko obsługu­je właśnie XAMPP. Narzędzie to jest paki­etem w skład której wchodzą głównie ser­w­er Apache, bazy danych MySQL, inter­pre­ta­to­ry dla skryp­tów pisanych w php i nie tylko. Czyli użytkown­ikcy sys­te­mu blo­gowego jakim jest word­press na pewno docenią te możli­woś­ci. Dlaczego?

Niegdyś aby napisać swo­ją stronę wystar­czył zwykły html/css i bez prob­le­mu mogliśmy zerknąć jak będzie to wyglą­dało w przeglą­darce. Obec­nie więk­szość skryp­tów jest zaawan­sowana i potrze­bu­je do swej zaw­iłej funkcjon­al­noś­ci kodu… cho­ci­aż­by php. W tym przy­pad­ku musimy sko­rzys­tać z usług ser­werowych np home.pl. Tam wykupimy ser­w­er z przestrzenią dyskową i możli­woś­cią tworzenia bazy danych MySQL (niezbęd­nych w tworze­niu np blo­ga opartego o word­press). Dzię­ki temu, że wykupimy taką usługę mamy pewność że wszys­tko jest tam zain­stalowane poprawnie i wystar­czy już tylko wstawić/zainstalować swo­ją stronę. Czyli wyglą­da to tak jak na scree­nie poniżej.

Aby zainstalować/wyświetlić/zmodernizować naszą stronę z ser­w­era wyku­pi­onego musimy się najpierw połączyć z inter­netem i dopiero wtedy z ser­w­erem.

My to samo zro­bimy na naszym kom­put­erze, więc nie będziemy płacić za usłu­gi ser­werowe, a nawet korzys­tać z inter­ne­tu aby nasza strona wyświ­et­lana była poprawnie — oczy­wiś­cie wyświ­et­lać się będzie tylko nam. Gdyż ową aplikację będziemy wyko­rzysty­wać głown­ie do testów stron obsługu­ją­cych php, mysql. Bez XAMPP takie skryp­ty jak joom­la czy word­press (na którym dzi­ała m.in. toin.pl) nie wyświ­etlą nam się na naszym kom­put­erze wogóle. Zatem obec­ne podłącze­nie naszego ser­w­era będzie wyglą­dało tak:

Insta­lac­ja XAMPP 1.7.3

Na stron­ie http://www.apachefriends.org/en/xampp.html wybierz wer­sje dla swo­jego sys­te­mu i ściąg­nij plik .exe

Insta­lac­ja została okro­jona do min­i­mum, więc prze­bieg­nie szy­bko. Po kliknię­ciu w pilik .exe pojawi się okno:

Lokaliza­c­ja domyśl­na to c:\ nie zale­ca się jej zmieni­ać. Pro­gram i tak ustawi fold­er xampp więc ścież­ka będzie następu­ją­ca: C:\xampp

Później zobaczymy kil­ka pytań (w kon­soli) związanych z insta­lacją m.in czy wstaw­ić skrót na pul­pit. Gdy odpowiemy na te pod­sta­wowe pyta­nia pojawi się insta­lac­ja:

Wybier­amy 1 i zaczy­namy pracę z pro­gramem.

Uruchami­amy dwa pier­wsze mod­uły Apache i MySql klika­jąc na start.

Sprawdza­my czy dzi­ała

W przeglą­darkę wpisu­je­my

local­host

Czyli dokład­nie w ten sposób:

Powin­na nam się pojaw­ić strona star­towa XAMPP:

Zabez­piecza­nia

Ostat­nią czyn­noś­cią jaka pozostała jest zabez­piecze­nie nasz ser­w­er hasłem. Prze­jdź w zakład­kę bez­pieczeńst­wo.

Jeśli nasz kom­put­er jest podłąc­zony do inter­ne­tu to takie zabez­piecze­nie jest konieczne. Będziemy chronić przed inny­mi:

 • kat­a­lo­gi XAMPP
 • ser­w­era MySQL
 • php­MyAd­min (pma), służą­cym do obsłu­gi MySQL.

Kliknij:

Uzu­pełnij dane czyli wpisz swo­je hasła i login.

Ter­az już możesz bez­piecznie testować swo­je strony, bo za każdym razem gdy ktoś spróbu­je dostać się na Twój ser­w­er, pojawi mu się coś takiego:

W następ­nym artykule insta­lac­ja word­pres­sa na naszym domowym ser­w­erze XAMPP.

By |2016-11-26T10:07:52+00:00Maj 21st, 2010|Categories: News, software|Tags: , , |1 komentarz

1 komenarz

 1. Krzysiek 03/09/2012 w 19:27 - Odpowiedz

  ok artykul ale…
  jak chce wyswi­etlic swo­ja strone typu : localhost/strona.php
  przez bramke proxy lub tora to nie daje rady
  czy moz­na ustaw­ic xampp by wyswi­et­lal strony przez bram­ki proxy??

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.