Wyświetlenie hasła spod gwiazdek

Jeśli często korzystasz w swojej przeglądarce z opcji zapamiętywania haseł to z czasem możesz je zapomnieć, ponieważ nie wpisujesz ich podczas logowania się do ulubionego serwisu. Praktycznie na wszystkich stronach pole, w którym podaje się hasło jest typu „password”. Oznacza to, że nie wyświetla ono wpisywanych przez nas znaków, lecz zastępuje je kropkami lub gwiazdkami. W poradniku pokażę, jak wyświetlić hasła zastąpione gwiazdkami i kropkami.

1. Nie potrze­bu­je­my żad­nego zbęd­nego opro­gramowa­nia. W artykule opisu­ję sposób na przeglą­darce Mozil­la Fire­fox, ale na innych przeglą­dark­ach wyglą­da to tak samo.

2. Prze­chodz­imy do strony, na którą chce­my się zal­o­gować. Może to być np. face­book czy inny por­tal. W moim przy­pad­ku hasło to moje_haslo lecz jak widz­imy jest zasłonięte krop­ka­mi i go nie widać:

haslo13. Aby pode­jrzeć, co tak naprawdę wpisane jest pod krop­ka­mi musimy wykon­ać jeden prosty krok – prawym klikiem prze­chodz­imy do pozy­cji o nazwie Zbadaj ele­ment:

zbadaj-element

4. Jak widać na dole przeglą­dar­ki ukaza­ło się okienko dla pro­gramistów. Może nas trochę prz­er­ażać, ponieważ zna­jdziemy tam set­ki kodów doty­czą­cych przeglą­dar­ki i strony. Przyglą­damy się uważnie:

inspektor

5. Nas intere­su­je pozy­c­ja o nazwie <input id=”pass” ….. ></input>
Gdy klikniemy na Zbadaj ele­ment to powin­niśmy zostać prze­niesieni do tej linii automaty­cznie – zostanie ona wyszczegól­niona.input

6. Odszuku­je­my frazę type=”password” i zmieni­amy ją na type=”text”

Dzię­ki takiej zami­an­ie po wpisa­niu hasła zobaczymy, że krop­ki zniknęły, a nasze hasło zostało wyświ­et­lone:

password-facebook7. Proszę pamię­tać, że po odświeże­niu strony lub zamknię­ciu przeglą­dar­ki hasło z powrotem będzie zastą­pi­one krop­ka­mi. Dlat­ego oper­ację trze­ba pow­tarzać po każ­do­ra­zowym otwar­ciu danej strony. Najlepiej zapisać sobie hasła w bez­pieczne miejs­ca zaraz po tym, gdy je wyświ­etlimy. Ustrzeże nas to przed ciągłym podglą­daniem haseł na wszys­t­kich naszych ulu­bionych stronach.

By |2016-11-26T10:07:17+00:00Marzec 30th, 2015|Categories: internet, News|Tags: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.