Wymiana BIOS-u karty graficznej

Wymieni­a­jąc BIOS kar­ty graficznej może­my ją nieco przyspieszyć. W ten sposób żadne typowe pro­gramy przyspiesza­ją­ca, które miały­by dzi­ałać w sys­temie nie będą nam potrzeb­ne. Dodatkowo może­my też wymienić BIOS z naszej kar­ty graficznej na taki, który posi­a­da inna kar­ta. Nieste­ty jet to możli­we tylko w przy­pad­ku niek­tórych mod­eli.

1.) Pier­wszy krok to sprawdze­nie mod­elu naszej kar­ty graficznej. Bard­zo łat­wo sprawdz­imy to wpisu­jąc w pole Uru­chom polece­nie dxdi­ag i okienku diag­nos­ty­cznym prze­chodząc do zakład­ki Ekran:

2.) Ter­az musimy pobrać odpowied­ni pro­gram, dzię­ki które­mu wgram nowy BIOS. Dla kart ATI Radeon będzie to pro­gram RaBiT , a dla kart Nvidia NiBiTor . Pobier­amy ten pro­gram, który jest odpowied­ni dla naszej kar­ty graficznej.

3.) Przyszła kolej na pobranie odpowied­niego BIOS-u. Zna­jdziemy go na stronach pro­du­cen­tów kart graficznych lub na tej stron­ie KLIK . Strona jest o tyle pros­ta w obsłudze, że wystar­czy wybrać wszys­tko z podanej listy:

4.) W tym punkcie pokażę, jak zapisać i zak­tu­al­i­zować BIOS dla kart Nvidia. Otwier­amy pro­gram NibiTor. Klikamy na File i potem Open BIOS, aby wczy­tać pobrany przez nas wcześniej plik BIOS-u. Ter­az prze­chodz­imy do zakład­ki Clock­rates — tutaj widz­imy częs­totli­woś­ci układu kar­ty graficznej dla dwóch try­bów — 2D i 3D. My musimy zając się wartoś­ci­a­mi 3D, więc pod­nosimy częs­totli­wość o około 10 — 15 MHz. Zapisu­je­my tak zmody­fikowany plik na dysku twardym kom­put­era:

5.) Pobier­amy pro­gram VGABios , aby dokon­ać aktu­al­iza­cji. Po pobra­niu odpowied­niej wer­sji roz­pakowu­je­my ją na dysku (do folderu, w którym zapisal­iśmy wer­sję BIOS-u z poprzed­niego punk­tu). Ter­az w polu Uru­chom wpisu­je­my polece­nie cmd by prze­jść do Wier­sza pole­ceń. w Wier­szu pole­ceń wpisu­je­my następu­jące polece­nie: vgabios.exe -fnazwa.rom (UWAGA!!! W miejsce nazwa wpisu­je­my nazwę pliku, jaką ustalil­iśmy w poprzed­nim punkcie dla nowego BIOS-u):

6.) Po chwili BIOS zostanie wgrany do kar­ty — nie ujrzymy żad­nej infor­ma­cji. Wystar­czy zrestar­tować kom­put­er, aby wszys­tko poprawnie zaczęło dzi­ałać.

7.) W kar­tach ATI należy użyć pro­gra­mu RaBiT. Otwier­amy pro­gram i prze­chodz­imy do zakład­ki Clock­ing, tam klikamy na Open i wybier­amy pobrany z inter­ne­tu plik BIOS-u. Dodatkowo ustaw­iamy częs­totli­wość suwaka­mi — nie prze­sadza­jmy, więc również zwięk­szmy ją o kil­ka MHz:

8.)Klika­jąc na Save As zapisu­je­my nowy plik na dysku pod dowol­ną nazwą.

9.) Aby zak­tu­al­i­zować BIOS kar­ty ATI musimy posłużyć się pro­gramem Win­flash. Po pobra­niu pro­gra­mu i uru­chomie­niu klikamy w głównym jego oknie na przy­cisk Load Image i odna­j­du­je­my wcześniej zapisany przez nas plik BIOS-u:

10.) Klikamy na Pro­gram i BIOS zostanie zapisany w pamię­ci. Zobaczymy postęp tego zapisu — po zakończe­niu i ujrze­niu stosownego komu­nikatu uruchami­amy ponown­ie kom­put­er. Gotowe!

PODSUMOWANIE

Wymi­ana BIOS-u kar­ty graficznej może okazać się przy­dat­na, jeśli chce­my przyspieszyć dzi­ałanie kar­ty. Należy jed­nak pamię­tać, aby wszys­tkie oper­ac­ja wykony­wać bard­zo dokład­nie i śledz­ić powoli każdy krok, ponieważ kon­fig­u­rac­je sprzę­tu są tak różne, że nie jest prob­le­mem coś uszkodz­ić. Użytkown­ik musi więc pamię­tać, że każdej mody­fikacji dokonu­je na włas­ną odpowiedzial­ność! Blog­gerzy Toin.pl stara­ją się przy­go­towywać artykuły z dużą dokład­noś­cią, lecz jak wspom­ni­ałem nie sposób wszys­tkiego przewidzieć.

By |2016-11-26T10:07:32+00:00Sierpień 25th, 2011|Categories: hardware, News|Tags: , , , , , , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. karol 10/09/2012 w 10:47 - Odpowiedz

    rozu­miem ze w punkcie 3. musze znalezc swoj mod­el kar­ty graf. ?

  2. Michał 30/10/2012 w 22:40 - Odpowiedz

    komen­da vgabios.exe nie dzi­ała (win7)

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.