Wyłącz automatyczny restart po aktualizacji

Bycie legal­nym użytkown­ikiem to bard­zo dobre posunię­cie. Z pewnoś­cią pobier­amy najważniejsze aktu­al­iza­c­je dla sys­te­mu Win­dows. Bard­zo częs­to okazu­je się, że po pobra­niu niezbęd­nych łatek i poprawek sys­tem doma­ga się ponownego uru­chomienia kom­put­era – nie zawsze jed­nak restart okazu­je się możli­wy. Gdy pracu­je­my na lap­topie, tworzymy ważne doku­men­ty czy obra­bi­amy film może się okazać, że nawet przekładanie restar­tu sys­te­mu o 4 godziny może by niewystar­czalne. W takim wypad­ku może­my wyłączyć to powiadomie­nie.

1. Gdy pobierze­my aktu­al­iza­c­je sys­tem z cza­sem doma­ga się od nas restar­tu. Może­my zobaczyć takie okno:
update
2. Aby pozbyć się iry­tu­jącego okna może­my wyłączyć je na dwa sposo­by: poprzez Wier­sz polece­nia lub poprzez edy­cję rejestru. Co praw­da pier­wsza meto­da jest prost­sza, ale warto zapoz­nać się z obiema.
3. Prze­chodz­imy do Wier­sza polece­nia – najproś­ciej to zro­bić wpisu­jąc w pole wyszuki­wa­nia sys­te­mu Win­dows polece­nie cmd i naciska­jąc Enter:
cmd
4. W kon­soli wpisu­je­my polece­nie NET STOP „Win­dows Update”
Po kilku min­u­tach zobaczymy infor­ma­cję, że usłu­ga ta została zatrzy­mana. Zamykamy kon­solę:
cmd-exe
5. Korzys­ta­jąc z metody poprzez edy­cję rejestru warto wykon­ać jego kopię zapa­sową. Ba! Jest to nawet zale­cane! Prze­chodz­imy do edy­to­ra rejestru. Najproś­ciej: naciskamy Logo Win­dows + R i wpisu­je­my polece­nie reged­it
regedit6. Odna­j­du­je­my następu­ją­cy klucz i rozwi­jamy go:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU

UWAGA! Jeśli nie będziemy posi­a­da klucza \WindowsUpdate\AU  to musimy go utworzyć ręcznie.

7. Po prawej stron­ie edy­to­ra tworzymy nową wartość DWORD prawym klikiem:
dword
8. Nowej wartoś­ci nada­je­my taką nazwę:
NoAu­toRe­bootWith­Logge­dOnUsers   i przyp­isu­je­my jej wartość 1
edytowanie-dword
9. Opuszcza­my rejestr i uruchami­amy ponown­ie kom­put­er. Od tej chwili gdy pobierze­my aktu­al­iza­c­je monit o wyma­ganym restar­cie już się nie pojawi. Proszę jed­nak pamię­tać, żeby po skońc­zonej pra­cy uru­chomić ponown­ie sys­tem, aby instalowanie aktu­al­iza­cji zostało poprawnie ukońc­zone.

By |2016-11-26T10:07:15+00:00Kwiecień 13th, 2015|Categories: News, windows|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.