Wydłużanie żywotności baterii laptopa

Wiemy jak szy­bko zuży­wa się bate­ria w lap­topach zwłaszcza tych starszych. Tutaj chcę Wam pod­powiedzieć jak wydłużyć żywot­ność takiej baterii nie wyda­jąc ani grosza. Nawet żadne narzędzia nam nie będą potrzeb­ne do tego zagad­nienia. Zaczy­namy!

 1. Aby bate­ria trzy­mała prąd coraz dłużej, to musimy przestrze­gać schematu zawsze, który tu przed­staw­iam.
 2. Ładu­je­my bater­ię lap­topa nor­mal­nie jak zawsze do 100% naład­owa­nia, potem odłącza­my zasi­lacz i… ściem­ni­amy podświ­et­lanie matrycy o 20%-40% w zależnoś­ci jaki daje efekt widocznoś­ci dostate­cznej. (zwyk­le robi się to za pomocą klaw­isza FN + ‘któryś z funkcyjnych lub strza­łek kur­so­ra’ i to zależy od mod­elu lap­topa)
 3. Po rozład­owa­niu Całkow­itym baterii, lap­top wyłącza­my (off) i ładu­je­my bater­ię NIE włącza­jąc lap­topa!
 4. Gdy już się bate­ria naładu­je na 100%, wtedy może­my włączyć lap­top i oczy­wiś­cie pamię­ta­jąc o ściem­ni­a­n­iu podświ­etle­nia matrycy!
 5. Czyn­ność pow­tarzać reg­u­larnie, jeśli chce­my lekko zre­gen­erować bater­ię, a gdy już nie widać efek­tów, kupić nową i dalej stosować te zalece­nia.
  icon_battery

Inne wskazów­ki!

 • urządzenia podłąc­zone w lap­topie pod USB zuży­wa­ją bater­ię w szy­bkim tem­pie, a więc jeśli aku­rat nie potrze­bu­jesz korzys­tać np. z drukar­ki, kamer­ki lub innych, to je po pros­tu odłącz,
 • jeśli chodzi o myszkę, to wyłącz tą, której nie uży­wasz, np touch­pad,
 • tak samo zachowu­je się kar­ta sieciowa LAN i WLAN, postaraj się wyłączyć tą z której aktu­al­nie nie korzys­tasz,
 • jeśli masz pewność że łączysz się bezprze­wodowo np za pomocą tech­nolo­gi N to ustaw WLAN tylko do pra­cy w tym try­bie (tylko jeśli Two­ja kar­ta bezprze­wodowa ofer­u­je takie opc­je),
 • wyłącz blue­tooth,
 • anal­izuj tem­per­aturę pro­ce­so­ra oraz prace innych kom­po­nen­tów korzys­ta­jąc np z Note­book Hard­ware Con­trol,
 • jeśli korzys­tasz z kom­pozy­cji stylów Aero np w Win­dows vista lub 7, to zmień na mniej obciąża­jące kartę graficzną/procesor,
 • dos­to­suj też wyda­jność we właś­ci­woś­ci­ach systemu>zaawansowane>ustawienia>dopasuj dla najlep­szej wyda­jnoś­ci, aby nie poświę­cać energii na wygląd, którego nie potrze­bu­jesz
 • przy­blokuj reklamy flash’owe w przeglą­dark­ach uży­wa­jąc np AdBlock’a

Jakieś dodatkowe propozy­c­je?

By |2016-11-26T10:07:29+00:00Styczeń 24th, 2013|Categories: hardware, News|Tags: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.