Wyczyść swoją myszkę

Jeśli two­ja mysz odmaw­ia posłuszeńst­wa oznacza to, że przyszedł czas na jej wyczyszcze­nie. Nikt nie chce tracić nad nią panowa­nia zwłaszcza pod­czas pra­cy. Nie dopuszcza­jmy więc do jej zanieczyszczenia. Każ­da mysz­ka prędzej czy później uleg­nie zabrudze­niu nie tylko na zewnątrz ale i wewnątrz. Z poniższego artykułu dowiesz się, jak wyczyś­cić mysz kulkową, jak i opty­czną.

Czyszcze­nie mysz­ki kulkowej

1.) Odwracamy myszkę do góry noga­mi tak, aby kul­ka widocz­na była na wierzchu. Przekrę­camy pierś­cień zgod­nie z narysowany­mi strza­łka­mi tak, aby moż­na było swo­bod­nie wyjąć kulkę:

2.) Ujrzymy myszkę wewnątrz po wyciąg­nię­ciu kul­ki. Ter­az bierze­my paty­czek higien­iczny i czyścimy nim brud, jaki widz­imy w środ­ku w myszce (kurz, włosy itd). Następ­nie obra­camy myszkę, aby śmieci wypadły. Zabieg pow­tarza­my kil­ka razy, aby usunąć wszys­tkie zabrudzenia.

3.) Na samym końcu musimy wyczyś­cić kulkę. Do mis­ki nale­wamy ciepłej wody (najlepiej z płynem do naczyń) i wkładamy do niej kulkę, aby się wymoczyła na kil­ka min­ut. Następ­nie wyciągamy ją i czyścimy np szc­zoteczką do zębów. Ważne jest, aby szc­zotecz­ka miała twarde włos­ki, które lep­iej usuną brud. Po wyczyszcze­niu kul­ki dokład­nie ją wycier­amy ręcznikiem. Mysz­ka wyczyszc­zona!

Czyszcze­nie mysz­ki opty­cznej

1.) Odłącza­my myszkę od kom­put­era i obra­camy ją do góry noga­mi tak, aby spód znalazł się na górze. Zwróćmy uwagę na śliz­gacze mysz­ki — mogą być zabrud­zone, co uniemożli­wia swo­bodne poruszani myszką. Wilgo­t­ną szmatką przecier­amy wszys­tkie śliz­gacze mysz­ki i miejs­ca, w których jeszcze widać poprzyk­le­jony brud. Uwa­ga na czu­jnik!

2.) Ter­az musimy przed­muchać oko­lice czu­jni­ka z laserem. Może­my użyć do tego sprężonego powi­etrza lub np gumowej grusz­ki. Robimy to ostrożnie, a zwłaszcza uważamy na to, aby nie dmuchać w czu­jnik usta­mi, bo może się dostać do niego śli­na!

3.) Może­my jeszcze wyczyś­cić obu­dowę mysz­ki. Najlepiej użyć do tego wykałacz­ki, igły lub innego ostrego przed­mio­tu. Wsuwamy przed­miot w szczeliny między obu­dową mysz­ki i prze­suwamy tak, aby wydobyć brud ze środ­ka. Czyn­ność pow­tarza­my we wszys­t­kich widocznych szczeli­nach w obu­dowie mysz­ki.

4.) Na sam koniec może­my wyczyś­cić całą obu­dowę mysz­ki. W tym celu należy nałożyć na myszkę trochę pian­ki, która służy do czyszczenia obu­dowy i wyczyś­cić nią myszkę. UWAGA!!! Piankę nakładamy w miejsce, w którym nie zna­j­du­ją się guzi­ki, bo inaczej pianka może dostać się do wnętrza urządzenia i je uszkodz­ić. Nasza mysz­ka została wyczyszc­zona!

PODSUMOWANIE

Mysz kom­put­erowa powin­na być czyszc­zona zawsze, gdy zauważymy, że zaw­iera zabrudzenia. Nigdy lep­iej nie dopuszczać do takiej sytu­acji, że zabrud­zonej mysz­ki w ogóle nie będziemy czyś­cić. Czys­tą myszą lep­iej pracu­je się na kom­put­erze i nie spraw­ia ona prob­lemów.

By |2016-11-26T10:07:40+00:00Wrzesień 29th, 2010|Categories: hardware, News|Tags: , , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. nkp123 30/09/2010 w 08:51 - Odpowiedz

    Podo­ba mi się, już sko­rzys­tałem z Two­jej porady :)

  2. Jacek 26/08/2011 w 13:25 - Odpowiedz

    Właśnie szukałem tych rad. Dzię­ki.

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.