Wyciszanie komputera w BIOS-ie

Gdy odczuwasz głoś­na pracę kom­put­era nie musi to wcale oznaczać, że któryś z wia­traków nada­je się do wymi­any lub wyczyszczenia. Nie musimy od razu wymieni­ać chłodzenia na nowe — warto najpierw włączyć w BIOS-ie odpowied­nie para­me­try, dzię­ki którym moż­na nieco usprawnić chłodze­nie kom­put­era. Należy jed­nak pamię­tać, że opisy­wana meto­da może nie zadzi­ałać na każdym kom­put­erze — jest to zależne od pro­ce­sorów, których nieste­ty nie da się się opisać. Zapraszam do lek­tu­ry artykułu.

WYCISZANIE KOMPUTERA Z PROCESOREM INTEL

Wyciszanie kom­put­era, który posi­a­da pro­ce­sor Intel jest o wiele prost­sze niż tego, który posi­a­da AMD. Musimy tylko zmienić kil­ka ustaw­ień w BIOS-ie naszego kom­put­era.

1.) Uruchami­amy kom­put­er i prze­chodz­imy do BIOS-u. W tym celu wciskamy klaw­isz DEL lub F2 pod­czas star­tu kom­put­era (może to być też inny klaw­isz — zaraz po uru­chomie­niu kom­put­era na samym dole ekranu widz­imy komu­nikat, który infor­mu­je o wciśnię­ciu odpowied­niego klaw­isza):

2.) Prze­chodz­imy do zakład­ki Advanced, następ­nie CPU Con­fig­u­ra­tion. Następ­nie prze­chodz­imy do Enhanced Intel Speed­Step Tech i pozy­cję tą przestaw­iamy na Enabled (włąc­zona).

3.) Prze­chodz­imy ter­az do zakład­ki Hard­Ware Mon­i­tor (lub H/W Mon­i­tor - zależne od wer­sji BIOS-u). Ter­az funkcję Q-Fan Con­troller ustaw­iamy na Enabled (włąc­zona). Zapisu­je­my zmi­any w BIOS-ie i wychodz­imy z niego.  Od ter­az kompter pra­cow­ać będzie ciszej — napię­cie zasi­lanie będzie odpowied­nio dos­tosowywane do uży­cia i obciąże­nia pro­ce­so­ra pod­czas uży­wa­nia sys­te­mu.

WYCISZANIE KOMPUTERA Z PROCESOREM AMD

1.) Prze­chodz­imy do BIOS-u (jak to zro­bić zostało wspom­ni­ane kil­ka kroków wyżej). Prze­chodz­imy do zakład­ki Advanced i CPU COn­fig­u­ra­tiom. Ter­az pozy­cję AMD K8 Cool’n’Quiet con­trol ustaw­iamy na włąc­zoną (Enabled).:

2.) Prze­chodząc do menu Pow­er odna­j­du­je­my funkcję Hard­Ware Mon­i­tor, aby włączyć funkcję odpowiada­jącą za kon­trolę pręd­koś­ci obro­towej. Funkcję Q-Fan Con­troller ustaw­iamy na włąc­zoną (Enabled):

3.) Wychodz­imy z bio­su, a przedtem zapisu­je­my zmi­any. Jeśli posi­adamy Win­dows XP lub starszy sys­tem musimy dodatkowo zain­stalować sterown­ik Cool’nQuiet. Zna­jdziemy go na stron­ie pro­du­cen­ta naszego pro­ce­so­ra, gdyż to pod niego instalu­je­my sterown­ik. Po poprawnym zain­stalowa­niu uruchami­amy ponown­ie kom­put­er. OD tej chwili kom­put­era zas­to­su­je się do nowych funkcji oszczędza­nia energii.

PODSUMOWANIE

Wyciszyć kom­put­er, a także włączyć oszczędzanie energii może­my w samym BIOS-ie. Warto spróbować przed­staw­ionej sztucz­ki, a jeśli okaże się, że pod naszym pro­ce­sorem nie widać żad­nych zmi­an, to wtedy może­my rozważyć zakup nowego chłodzenia.

By |2014-10-18T16:34:53+00:00Październik 24th, 2011|Categories: hardware, News|Tags: , , , , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.