Wycinanie postaci lub dowolnego elementu z tła w programie GIMP

W tym artykule zademon­stru­ję, jak w bard­zo prosty sposób może­my wyciąć postać z jed­nego obrazu, a następ­nie wkleić ją na inne tło. Jest to tzw prosty efekt fotomon­tażu. Efekt zostanie wyko­nany w dar­mowym pro­gramie do obrób­ki grafi­ki, który nazy­wa się GIMP. Jest to alter­naty­wa płat­nego Pho­to­shopa, ale efek­ty są powala­jące. W moim pro­jek­cie wyko­rzys­tałem obrazek kota z piłką na traw­ie i przeniosę go na plażę nad morze. Efekt, który zaprezen­tu­ję nie jest skom­p­likowany, a może się wielu osobom przy­dać.

1.) Najpierw musimy pobrać pro­gram GIMP. Jest to opro­gramowanie dar­mowe i zna­jdziemy je np tutaj http://www.dobreprogramy.pl/GIMP,Program,Windows,13219.html

2.) Po pobra­niu pro­gra­mu instalu­je­my go. Insta­lac­ja jest bard­zo pros­ta, ponieważ opiera się tylko na kilku kliknię­ci­ach i potwierdze­niu wyskaku­ją­cych okienek.

3,) Gdy GIMP-a mamy już zain­stalowanego, przyszedł czas na wyko­nanie fotomon­tażu. Jak już wcześniej wspom­ni­ałem posłużę się obrazem kota z piłką,a jako tło użyję plaży nad morzem. Otwier­amy pro­gram GIMP. Tak wyglą­da jego główne okno:

str1_final

4.) Ładu­je­my zdję­cie kota. W moim przy­pad­ku jest to zdję­cie o nazwie “pilka.jpeg”:

4 kot

5.) Zdję­cie mamy już załad­owane. Z prawej strony widz­imy warst­wy. Klikamy po prawej stron­ie na wczy­tanym zdję­ciu prawym przy­ciskiem myszy i wybier­amy pozy­cję Dodaj maskę warst­wy, a następ­nie wybier­amy Biała (bez przezroczys­toś­ci) i doda­je­my:

str 2_final

6.) Po lewej stron­ie mamy przy­bornik z niezbęd­ny­mi narzędzi­a­mi.  Wybier­amy narzędzie Ścież­ki — dzię­ki temu narzędz­iu obry­su­je­my kota tak, aby było moż­na go następ­nie wyciąć i umieś­cić na plaży. Najpierw klikamy na Widok i Pow­ięk­sze­nie — z dostęp­nego menu wybier­amy stopień pow­ięk­szenia naszego zdję­cia. Lep­iej jest wybrać około 200–400 % , aby zarysy było bardziej dokładne.  Obrysowany przeze mnie kot wraz z piłką wyglą­da w ten sposób:

1 kot_final

7.) Musimy ter­az wyciąć przy­go­towany obraz tak, aby pozbyć się białego tła otacza­jącego kota. Mając wciąż akty­wne zaz­nacze­nie obrazu po lewej stron­ie w zakład­ce Opc­je narzędzia klikamy na Zaz­nacze­nie ze ścież­ki. W otwartym menu wybier­amy Odwróć. Ter­az z przy­borni­ka z narzędzi­a­mi wybier­amy Wypełnie­nie kubełkiem. Ważne jest, aby na pier­wszej pozy­cji ustaw­iony był kolor czarny!

plan

8.) Niepotrzeb­ne tło usuwamy, klika­jąc na tle lewym przy­ciskiem myszy. Efekt powinien wyglą­dać tak:

2 kot_final

9.) Dodamy do obiek­tu plażę, aby uroz­maicić fotomon­taż. Klikamy na Plik i Otwórz jako warst­wy. Wyszuku­je­my obraz naszej plaży i otwier­amy go. Jak widać, tło zasła­nia nam obraz główny. Przenosimy więc obraz tła na sam dół w oknie z warst­wa­mi. Efekt kota na nowym tle wyglą­da mniej więcej w ten sposób:

3 kot_final

10.) Doda­jmy dodatkowo cień, aby efekt był bardziej real­isty­czny. Klikamy na Fil­try, następ­nie Światło i cień, a potem Rzu­canie cienia. Otwarte okienko służy do ustaw­ia­nia para­metrów cienia. Może­my ustaw­ić je według włas­nych upodobań. Kolor cienia najlepiej zostaw­ić czarny, ale nie zaszkodzi wybranie innego koloru:

filtr_final

11.) Efekt koń­cowy stwor­zony przez mnie wyglą­da tak, jak przed­staw­ia zdję­cie poniżej. Oczy­wiś­cie fotomon­taż każdego z was może się różnić od tego przed­staw­ionego przeze mnie:

t_final

PODSUMOWANIE

Tworze­nie fotomon­tażu to bard­zo fajny efekt doty­czą­cy grafi­ki kom­put­erowej. Wcale nie musimy korzys­tać z drogich aplikacji, aby uzyskać wyma­ganych efek­tów. Wystar­czy użyć dar­mowych aplikacji.

Oba obrazy zacz­erp­nąłem z inter­ne­tu. Aby nie paść ofi­arą powiela­nia czy kradzieży obrazów, poda­ję poniżej źródła zacz­erp­nię­tych obrazów — obrazek kota posi­a­da również znak wod­ny:

Obraz tła: www.mega-tapety.info

Obraz kota z piłką: http://pl.123rf.com

By |2016-11-26T10:07:28+00:00Lipiec 24th, 2013|Categories: Grafika, News|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.