Wycena stron www — za darmo?

Masz stronę inter­ne­tową i chci­ałbyś aby ją wycenić? Jak to zro­bić i czy wyce­na jest prawdzi­wa… Ist­nieje wiele algo­ryt­mów, które osza­cu­ją wartość strony na pod­staw­ie kilku pod­sta­wowych infor­ma­cji… Lecz nie moż­na ich brać na poważnie. Oczy­wiś­cie moż­na sko­rzys­tać z pro­fesjon­al­nej wyce­ny przez zespół ludzi “zori­en­towanych” ale to już nieste­ty kosz­tu­je. Postaram się przed­staw­ić miejs­ca w sieci gdzie ofer­owana jest wyce­na stron inter­ne­towych jest za free.

Wszys­tkie przed­staw­ione algo­ryt­my będę testował na tej stron­ie czyli toin.pl.

Para­me­try toin.pl na dzień dzisiejszy 21.06.2010 są następu­jące:

[note]Co oznacza określe­nie Unique user, unique vis­i­tor, Unikalny użytkown­ik lub UU, UV?

- użytkown­ik strony, który nie odwiedzał naszej strony inter­ne­towej wcześniej i robi to po raz pier­wszy w prze­ciągu badanego okre­su cza­su. Jego kole­j­na wiz­y­ta na wit­rynie kil­ka dni później nie zwięk­szy iloś­ci unikalnych użytkown­ików. Zazwyczaj unikalnego użytkown­i­ka rozpoz­na­je się na pod­staw­ie plików cookie.[/note]

 • Ilość unikalnych użytkown­ików strony (UU/mc) ~ 11 000
 • Obec­ność w wyszuki­warkach — praw­ie we wszys­t­kich
 • Wiek dome­ny — od 2008.10.03 (łat­wo sprawdz­ić wiek domen tutaj)
 • PR = 2
 • Alexa Rank = 406,858

Poniżej wyni­ki poszczegól­nych algo­ryt­mów:

www.cwt.com.pl/wycena/

bizinformation.org/pl/www.toin.pl

www.speedtest.pl/wycena.html

www.wycenawww.pl

netraport.pl/wycena-strony.php

Ok to tylko niek­tóre algo­ryt­my ofer­u­jące wycenę naszego ser­wisu. Oczy­wiś­cie każ­da z nich jest fik­cyj­na, choć ta ostat­nia najbliżej prawdy. Najlepiej było­by wys­taw­ić taki ser­wis na allegro.pl i wtedy moż­na było by się zori­en­tować ile naprawdę warte są nasze blo­gi. Ten sposób był już wyko­rzysty­wany boda­jże dla dome­ny linuks.pl gdzie w ramach bada­nia rynku wys­taw­iono domenę na sprzedaż.

W każdym razie wiemy już, że za dar­mo wyce­ny nie ma i nie będzie. Algo­ryt­my są zbyt nie dopra­cow­ane. Trze­ba by było użyć nie tylko inteligencji ale i doświad­czenia, a jak wiado­mo to już kosz­tu­je.

Według Was jaki sposób jest najlep­szy na wycenę ser­wisu?

By |2016-11-26T10:07:49+00:00Czerwiec 21st, 2010|Categories: internet, News|Tags: , |15 komentarzy

15 komentarzy

 1. Radek 08/07/2010 w 23:04 - Odpowiedz

  Jak ktoś zapro­ponu­je 56k za toin.pl to daj znać :)

 2. Krzysiek 13/07/2010 w 17:26 - Odpowiedz

  pokazu­je że strona jest warta 13 140 USD i 4 wiel­błądy ;) czyli podob­nie:)

 3. artus2007 12/08/2010 w 14:26 - Odpowiedz

  ciekawe, czy ktoś tyle za strone zapłaci? jakos nie wierzę…

 4. slasho 12/08/2010 w 14:38 - Odpowiedz

  co do netraport.pl to chy­ba sie zgadza wyce­na

  • Sebastian 13/09/2010 w 11:44 - Odpowiedz

   A jak sprawdz­ić bl Google na swieżej stron­ie.

   • slasho 13/09/2010 w 12:51 - Odpowiedz

    Tzn? Możesz jaśniej?

   • jsmp 13/10/2010 w 13:08 - Odpowiedz

    Back­links na świeżej stron­ie nie jest zare­je­strowany, sprawdz ile BL pokazu­je Yahoo. Ilość i dla Yahooh i Google sprawdzisz za jed­nym zamachem tutaj:

 5. Karol 24/01/2011 w 17:34 - Odpowiedz

  Swiet­na jest ta wcye­na z jed­nego z komen­tarzy z wiel­blada­mi.

  a probowales wali­d­ować swo­ją stronę pod kon­tem seo ? W Pl są dwa takie wal­ida­to­ry: http://waliduj.pl oraz
  Obie strony spoko, swiet­nie sie uzu­pel­ni­a­ja.

  Pzdr

 6. Ann3012 07/10/2011 w 15:59 - Odpowiedz

  Witam, z cieka­woś­ci sprawdza­łam wycene mojego kat­a­logu stron. sko­rzys­tałam z czterech automaty­cznych wycen i … naj­tańsza opc­ja to 1450, naj­droższa pon­ad 5000 :-) Hi, hi żad­na różni­ca :-)

 7. Blik 08/09/2012 w 12:34 - Odpowiedz

  Może amery­ki nie odkryłem, ale dom­e­na jest warta tyle ile ktoś za nią ofer­u­je. To się tyczy zarówno dome­ny jak i rzeczy ruchomych czy nieru­chomoś­ci. Pytanie czy inwest­or w dome­nie odna­jdzie potenc­jał.

 8. jack 28/10/2012 w 09:37 - Odpowiedz

  Pole­cam jeszcze stronę http://www.cubestat.pl , ofer­u­je ona sza­cunkową wycenę strony.

 9. Robert 28/03/2016 w 13:15 - Odpowiedz

  Ja też sprawdz­iłem wiele takich stron ale mało to ma wszys­tko wspól­nego z rzeczy­wis­toś­cią.

 10. Jacek 26/08/2016 w 09:21 - Odpowiedz

  Mam stronę http://world-games.pl jak zdobyć link zwrot­ny do google?

 11. Jacek 03/04/2017 w 10:23 - Odpowiedz

  Sprawdz­iłem kil­ka opcji i za kazdym razem inna wyce­na, trze­ba wycią­gać sred­nią

Zostaw komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.