Wspólny internet w Windows 98 i XP

Mimo, iż Win­dows 98 wyszedł już z mody i więk­szość użytkown­ików posi­a­da już nowsze sys­te­my to ten stary i wysłużony już sys­tem nadal może być uży­wany przez niek­tóre oso­by np jako ser­w­er, czy też do przeglą­da­nia inter­ne­tu. Dzię­ki temu porad­nikowi dowiesz się, jak udostęp­nić łącze inter­ne­towe między Win­dowsem 98, a XP .

Kon­fig­u­rac­ja hos­ta

Aby korzys­tać z łącza inter­ne­towego na obu sys­temach, musimy najpierw skon­fig­urować kom­put­er, który będzie naszym hostem (będzie udostęp­ni­ał inter­net). Kom­put­er-host powinien posi­adać sys­tem Win­dows XP.

1.) Uruchami­amy kom­put­er z sys­te­mem XP i podłącza­my go do inter­ne­tu, jeśli jeszcze tego nie zro­bil­iśmy.

2.) Prze­chodz­imy do kon­fig­u­racji naszej sieci. W tym celu otwier­amy kole­jno: Menu START-–>Wszys­tkie pro­gramy—>Akce­so­ria—>Komu­nikac­ja—>Kreator kon­fig­u­racji sieci. Następ­nie klikamy na Dalej w 2 kole­jnych oknach, które pokażą się na ekranie.

3.) Kom­put­er- host z Win­dowsem XP ma za zadanie udostęp­nić łącze inter­ne­towe. Więc w kole­jnym oknie zaz­nacza­my krop­ką pozy­cję taką, jak na poniższym scree­nie i klikamy na Dalej:

4.) Ter­az wybier­amy połącze­nie, które ma posłużyć do komu­nikacji z inter­netem. W moim przykładzie jest to kar­ta sieciowa Real­tek w Połącze­niu Sieciowym. Klikamy na Dalej:

5.) W kole­jnym oknie wskazu­je­my połącze­nie, które posłuży do komu­nikacji z kom­put­erem z Win­dows 98. Na liś­cie zaz­nacza­my zazwyczaj nazwę kar­ty sieciowej drugiego kom­put­era.

6.) Następ­nie w kole­jnym oknie nada­je­my nazwę grupie roboczej. Może­my tu wpisać dowol­ną nazwę — nie ma ona istot­nego znaczenia:

7.) Wedle włas­nego uzna­nia może­my udostęp­nić pli­ki i drukar­ki lub nie musimy ich udostęp­ni­ać. Zaz­nacza­my wybraną przez siebie pozy­cję i klikamy na Dalej:

8.) W ostat­nim kroku najlepiej jest wybrać pozy­cję: Użyj mojego dysku CD sys­te­mu Win­dows XP.

Kon­fig­u­rac­ja klien­ta

Naszym klien­tem będzie kom­put­er z sys­te­mem Win­dows 98. Skon­fig­u­ru­jmy go tak, aby moż­na było na nim przeglą­dać inter­net przy pomo­cy kom­put­era z sys­te­mem Win­dows XP.

1.) Wkładamy płytę z sys­te­mem Win­dows XP do napę­du, jeśli nie zro­bil­iśmy tego w poprzed­nim kroku. Uruchami­amy insta­la­tor sys­te­mu, jeśli nie wys­tar­tował automaty­cznie. W stan­dar­d­owym okienku insta­la­to­ra sys­te­mu klikamy na Wykon­aj zada­nia dodatkowe:


2.) Następ­nie klikamy na Kon­fig­u­ruj sieć w domu lub w małej fir­mie:

3.) Przed nami kreator kon­fig­u­racji (jak w poprzed­niej częś­ci artykułu). Wykonu­je­my wszys­tkie czyn­noś­ci tak samo, jak w częś­ci artykułu pt. Kon­fig­u­rac­ja hos­ta, lecz gdy dojdziemy do pkt 3 to wybier­amy w nim pozy­cję Ten kom­put­er łączy się z inter­netem przez lokalną bramę lub za pośred­nictwem innego kom­put­era z mojej sieci.

4.) W cza­sie kon­fig­u­racji może­my zostać poproszeni o płytę z sys­te­mem Win­dows 98. Gdy kreator zakończy pracę, może­my bez prob­lemów korzys­tać z inter­ne­tu na starszym kom­put­erze z Win­dowsem 98.

PODSUMOWANIE

Udostęp­ni­an­ie łącza może okazać się bard­zo przy­datne. Nie w każdym kom­put­erze są zain­stalowane najnowsze sys­te­my, na których sposo­by łączenia się z inter­netem są prost­sze, niż na starszych sys­temach. Sposób zale­cany jest głównie dla osób, które posi­ada­ją dużą liczbę kom­put­erów d domu czy w fir­mie.

By |2016-11-26T10:07:40+00:00Listopad 12th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.