Wprowadzenie do systemu Windows 10

Windows 10 niesie ze sobą wiele nowości. Patrząc wstecz na systemu Microsoftu możemy wywnioskować, że praktycznie co drugi system był udany (XP, 7) – ciekawe, jak to będzie z nową „dziesiątką” ? Z reguły nowy system przynosi użytkownikom wiele nowych rozwiązań, zmian i nowych funkcji. Opisywany system jest prze ze mnie testowany i jak na razie oprócz kilku niedociągnięć przesiadka okazała się dobrym rozwiązaniem. Zmorą użytkowników może być niezgodność z niektórym starszymi programami czy grami ale jeśli dopiero zaczynamy poznawać system z pewnością poczekamy na odpowiednie aktualizacja. Technologia cały czas idzie do przodu – miejmy nadzieję, że Windows 10 zostanie dobrze zoptymalizowany. Tym czasem zapoznajmy się z nowym systemem i jego odmienionymi funkcjami.

Odmieniony Panel Sterowania

Pan­el Sterowa­nia w nowym sys­temie uległ znaczącej zmi­an­ie. Oznacza to, że została wprowad­zona zupełnie nowa aplikac­ja o nazwie Ustaw­ienia. Uruchami­a­jące je jed­nym kliknię­ciem mamy bezpośred­ni dostęp do wszys­t­kich funkcji i ustaw­ień w sys­temie. Po prze­jś­ciu do Menu Start i kliknię­ciu na Ustaw­ienia zobaczymy odmieniony jego styl:

Oczy­wiś­cie Microsoft nie zapom­ni­ał o tych, dla których stan­dar­d­owy Pan­el Sterowa­nia jest bard­zo ważny i nie wyobraża­ją sobie pra­cy bez jego udzi­ału. Nie został on usunię­ty z sys­te­mu i może­my nadal z niego korzys­tać. Wystar­czy, że klikniemy na pasku zadań ikonkę Lupy i zaczniemy wpisy­wać szukane słowo:

A po chwili zobaczymy stan­dar­d­owy ekran naszego Pan­elu. Jak widać tutaj praw­ie nic się nie zmieniło patrząc na poprzed­nie edy­c­je Win­dows. Z której wer­sji będziemy korzys­tać zależy tylko od nas i od tego, jaki wygląd przy­pad­nie nam do gus­tu. W oby­d­wu przy­pad­kach opc­je są takie same. Oto i stan­dar­d­owy wygląd Pan­elu Sterowa­nia:

Nowa przeglądarka EDGE zamiast IE

Microsoft wprowadz­ił zupełnie nową przeglą­darkę niedostęp­ną w żad­nych innych sys­temach z rodziny Win­dows. Mowa tutaj oczy­wiś­cie o Edge, który jest następcą starego i wysłużonego Inter­net Explor­era. Czy warto korzys­tać z nowej przeglą­dar­ki ? Oczy­wiś­cie są plusy ale jest też i kil­ka minusów. Jest w miarę szy­b­ki i wyda­jny – próbowano tutaj skupić się na tym, aby dorów­nać Fire­fox­owi, Chrome czy Operze. Nieste­ty przeglą­dar­ka nie obsłuży nam ActiveX czy skryp­tów VB. Dodatkowo potrafi się cza­sem zaw­ieszać i automaty­cznie zamykać. Nie zawsze moż­na w niej przeglą­dać his­torię odwiedzanych stron, co jest dużym minusem. Tak wyglą­da nowa przeglą­dar­ka Edge:

Usprawniony Wiersz polecenia

Tutaj małe zaskocze­nie dla osób, które częs­to korzys­tały z Wier­sza polece­nia. Stara, niewspier­ana kon­so­la tek­stowa zyskała nowe miano! Od edy­cji Win­dows 10 odświeżono w niej kil­ka funkcji – mianowicie od ter­az możli­we jest wkle­janie tek­stu do kon­soli bezpośred­nio ze skró­tu klaw­iatur­owego CTRL+V, a także moż­na zwięk­szać rozmi­ar okien­ka do dowol­nego rozmi­aru. Całkiem ciekawe zmi­any, zwłaszcza kopi­owanie tek­stu do kon­soli. Wyglą­dam nic się jed­nak nie zmieniło:

 

Zmienione i unowocześnione Menu START

Menu Star­towe także zostało zmienione. Zostało unowocześnione i wzbo­ga­cone o nowy wygląd. Nie zabrakło także kafelków – są prze­jrzyste i łatwe do mody­fikacji. W Win­dows 10 kafel­ki nie powin­ny niko­go odstraszać, ponieważ moż­na je dowol­nie mody­fikować, prze­suwać, zmieni­ać czy całkowicie usunąć menu. Na kafel­ki nie ma jed­nak co narzekać – po odpowied­niej mody­fikacji warto zostaw­ić sobie dostęp do wybranych i najczęś­ciej uży­wanych pro­gramów, gier czy fold­erów. Dzię­ki temu uru­chomimy je jed­nym kliknię­ciem bez potrze­by żmud­nego poszuki­wa­nia ich w sys­temie. A wygląd Menu START prezen­tu­je się całkiem znakomi­cie:

Nowe Centrum Akcji

Z sys­te­mu Win­dows 8 czy 8.1 znamy doskonale sze­ro­ki pasek z powiadomieni­a­mi, który wysuwał się po prze­ciąg­nię­ciu mysz­ki w prawy róg ekranu. W Win­dows 10 mech­a­nizm ten został unowocześniony i popraw­iony i zwie się ter­az Cen­trum akcji. To tutaj mamy dostęp do pod­sta­wowych i najważniejszych infor­ma­cji sys­te­mu – tutaj sys­tem będzie nas także infor­mował o swoich powiadomieni­ach, błę­dach czy innych komu­nikat­ach. Wystar­czy, że klikniemy ikonkę w zasob­niku sys­te­mowym tuż obok zegar­ka, a cen­trum akcji zostanie wyświ­et­lone. Widać, że jest prze­jrzyste i intu­icyjne, co jest dużym atutem:

Krótko i na temat o pasku zadań

Patrząc na pasek zadań w Win­dows 10 to tym razem tutaj nic szczegól­nego się nie zmieniło. Jedyne co tutaj zostało popraw­ione to wygląd ikon i ich kolorysty­ka. Wszys­tkie obec­ne ikony, jak i te które sami może­my dodawać nie uległy zmi­an­ie. Dodatkowo zauważymy tylko ikon­ki do wspom­ni­anego już Cen­trum akcji, wyszuki­war­ki (ikon­ka Lupy) oraz wirtu­al­nych pul­pitów.

pasek

Wirtualny pulpit bez zbędnego oprogramowania

Kole­jnym ciekawy dodatkiem są wirtu­alne pul­pi­ty. Aby z nich korzys­tać wcale nie musimy instalować dodatkowego opro­gramowa­nia – wszys­tko wbu­dowanej jest w sys­temie. Dzię­ki takiemu rozwiąza­niu może­my np. korzys­tać z dwóch pul­pitów – powiedzmy, że na jed­nym mamy otwarte ważne doku­men­ty, a na drugim korzys­tamy z inter­ne­tu. Klikamy ikonkę Lupy bądź wciskamy skrót Windows+TAB i po kliknię­ciu na NOWY PULPIT już może­my tworzyć następ­ny obszar roboczy:

Mapy w Windows 10

Nowy sys­tem ofer­u­je nam także bezpłat­ny pro­gram udostęp­ni­a­ją­cy mapy. Może­my przeglą­dać świat z widok­iem nor­mal­nej mapy lub z per­spek­ty­wy lotu pta­ka. Dodatkowo wprowad­zono możli­wość podglą­du pop­u­larnych miast w widoku 3D! Nieste­ty ta funkc­ja obe­j­mu­je tylko nieliczne zagraniczne mias­ta np. Boston czy Col­orado. Jeśli chodzi o nasze pol­skie mias­ta widok doty­czy zwykłej mapy lub lotu pta­ka. To i tak dobre rozwiązanie, jeśli chce­my wirtu­al­nie pozwiedzać. Po kliknię­ciu na Lupę wystar­czy, że zaczniemy wpisy­wać frazę Mapy, a już po chwili sys­tem zapro­ponu­je nam aplikację do uru­chomienia:

Pros­to­ta pro­gra­mu jest wręcz banal­na – w pole wyszuki­wa­nia wpisu­je­my żądane mias­to i już po chwili mamy widok z prawej strony naw­igacji. Mapę może­my dowol­nie zbliżać, odd­alać czy prze­suwać. Po lewej stron­ie mamy pan­el naw­iga­cyjny, dzię­ki które­mu może­my przeglą­dać mapy, odczy­tać wskazów­ki dojaz­du, dodać miejs­cowoś­ci do ulu­bionych czy włączyć przeszuki­wanie w 3D. Naw­igac­ja w języku pol­skim nie będzie spraw­iała niko­mu prob­le­mu. Pro­gram warty uzna­nia, warto poekspery­men­tować.

By |2017-07-22T18:13:34+00:00Marzec 4th, 2016|Categories: News, windows|0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.