Wpółdzielenie ekranu — Skype 4.1.0.166

Skype zdoby­wa coraz więcej zwolen­ników i dziel­nie goni Gadu-Gadu. Z pewnoś­cią nowa funkc­ja współdzie­le­nia ekranu zwięk­szy to grono. Choć jak pokazu­je rank­ing z lutego 2009 i tak jest duże. Czym jest ta nowa funkc­ja? Otóż możli­woś­cią podzie­le­nia się obrazem, czyli np pokazaniem tego co mamy na pulpicie. Ułatwi to pomoc w rozwiązy­wa­niu prob­lemów zna­jomym, a nawet tworze­nie grupowych prezen­tacji. Krótko mówiąc — pokaż co masz na pulpicie.

Pod wzglę­dem zasięgu komu­nika­torów wciąż na prowadze­niu Gadu-Gadu. Zasięg GG to 36,5% z wynikiem 5,86 mln użytkown­ików. Co jed­nak ciekawe, od sty­cz­nia do lutego br. GG przy­było zaled­wie 25 tys. nowych użytkown­ików, pod­czas gdy Skype — dru­gi z najpop­u­larniejszych w Polsce komu­nika­torów — w tym samym okre­sie zdobył uznanie blisko 200 tys. nowych użytkown­ików (real users), obe­j­mu­jąc swoim zasięgiem praw­ie 26% ogółu, czyli 4,25 mln real users. Mimo przewa­gi GG, pod wzglę­dem cza­su uru­chomienia oba komu­nika­to­ry mają zbliżone wyni­ki, osią­ga­jąc pon­ad 64 godziny.

- Rank­ing komu­nika­torów wg zasięgu — luty 2009. Źródło: Mega­pan­el PBI/Gemius, luty 2009

skype

Insta­lac­ja i udostęp­ni­an­ie naszego ekranu

W wer­sji 4.1.0.166 na pewno zna­jdziesz opcję, o której piszę więc zacznij od ściąg­nię­cia jej.

[note] Skype 4.1.0.166- down­load [/note]

Następ­nie zain­staluj, zaloguj się lub utwórz kon­to.

Mając listę zna­jomych wybierzmy które­goś naciska­jąc prawy przy­cisk myszy. Z menu wybier­amy Współdziel swój ekran.

skype1

Współdziel pełny ekran: Poz­woli nam to wysłać zna­jomemu cały obszar naszego ekranu.

Współdziel obszar: pokazu­je się okienko, które może­my dowol­nie mody­fikować dzię­ki czemu nie trze­ba pokazy­wać wszys­tkiego.

skype2

Pod­sumowanie

Skype przede wszys­tkim dzię­ki dar­mowym roz­mowom posi­a­da dużą liczbę użytkown­ików, lecz nowe opc­je wzbo­gacą pro­gram i zad­owolą nowych. Choć w opisy­wanej braku­je mi trans­misji dwukierunk­owej, kiedy to wza­jem­nie moż­na udostęp­ni­ać obraz pul­pitu. Mimo wszys­tko na pewno się przy­da, bo w komu­nika­torach nie powin­no się ograniczać tylko do pod­sta­wowych funkcji.

By |2016-11-26T10:07:58+00:00Wrzesień 9th, 2009|Categories: News, software|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.