Wolny komputer? Przyśpiesz go!

Dostrzegłeś, że Twój system uruchamia się zbyt długo i monotonnie? Jeśli tak, to możesz spróbować uruchomić go bez interfejsu graficznego (w skrócie GUI – z angielskiego Graphical User Interface). Gdy włączamy komputer system ładuje wszystkie sterowniki, na początku widzimy czarny ekran z informacjami, a później kolorowe okno „ZAPRASZAMY” – to wszystko jest interfejsem graficznym i wydłuża w pewnym stopniu czas ładowania się systemu operacyjnego. Jeżeli posiadam Windows 7 i zależy Ci na szybszym jego uruchamianiu możesz wyłączyć GUI. Dzięki temu system załaduje się szybciej.

1. Pora­da dedykowana jest przede wszys­tkim dla osób, które posi­ada­ją sła­by sprzęt i dłuższe ład­owanie się sys­te­mu jest uciążli­we. Jeśli masz nowszy kom­put­er i jego uruchami­an­ie nie trwa „wiecznie” – nie musisz wyłączać inter­fe­j­su GUI.

2. Zakładamy jed­nak, że chce­my inter­fe­js graficzny wyłączyć. Prze­chodz­imy kole­jno do menu START i w pole wyszuki­wa­nia wpisu­je­my polece­nie mscon­fig :

msconfig

3. Przed nami okienko doty­czące sposobu uruchami­a­nia sys­te­mu oper­a­cyjnego. W tej częś­ci okna niedoświad­c­zony użytkown­ik nie powinien nic usuwać i mody­fikować! Kil­ka nieu­miejęt­nych kliknięć może bowiem bard­zo szy­bko doprowadz­ić do uszkodzenia sys­te­mu. Prze­chodz­imy do zakład­ki Rozruch:

 rozruch

4. Będąc w zakład­ce Rozruch odna­j­du­je­my pozy­cję Rozruch bez inter­fe­j­su GUI i zaz­nacza­my ptaszkiem. Zatwierdza­my zmi­any i uruchami­amy ponown­ie kom­put­er. Od tej chwili nie zobaczymy już inter­fe­j­su graficznego pod­czas uruchami­a­nia kom­put­era:GUI

5. Gdy włączymy kom­put­er ład­owanie sys­te­mu syg­nal­i­zowane będzie zazwyczaj czarnym ekranem, który po kilku­nas­tu sekun­dach zniknie i zostanie wczy­tany sys­tem. Nieste­ty trze­ba na czymś postaw­ić – albo szy­bkość, albo wyda­jność. Zawsze w każdej chwili może­my powró­cić do inter­fe­j­su GUI – wystar­czy powtórzyć powyższe kro­ki i odhaczyć opisy­waną wyżej pozy­cję.

 

Pora­da została opra­cow­ana na pod­staw­ie Win­dows 7 Home Pre­mi­um, lecz w innych wer­s­jach Win­dows 7 wyglą­da to iden­ty­cznie. W razie pytań udzielę pomo­cy w komen­tarzu lub na naszym forum.

By |2016-11-26T10:07:20+00:00Marzec 26th, 2015|Categories: News, windows|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.