Własny serwer FTP

Chcesz przesłać zna­jomemu duży plik? Ktoś chce wysłać Ci zdję­cia w dużej rozdziel­czoś­ci, a pocz­ta okazu­je się nie wystar­cza­ją­ca? Zbuduj włas­ny ser­w­er FTP! Dzię­ki niemu będziesz mógł odbier­ać dowol­nej wielkoś­ci pli­ki, a także udostęp­ni­ać je ze swo­jego kom­put­era innym. Wysyłanie dużych plików za pomocą pocz­ty, czy komu­nika­to­ra jest uciążli­we i może trwać “miz­ernie” dłu­go. Dlat­ego lep­iej sko­rzys­tać z pry­wat­nego ser­w­era, jakim jest ser­w­er FTP, służą­cy do wymi­any danych między użytkown­ika­mi kom­put­erów.

1.) Pobier­amy pro­gram WAR FTP DAEMON (free­ware):

download1 download2

Po pobra­niu instalu­je­my i uruchami­amy. Ukaże się takie okienko:

[note]

Dane z powyższego okna należy uzu­pełnić. Wyjaśnię, co oznacza­ją powyższe pola:

Host — poda­je­my swój adres IP

Pass­word - poda­je­my hasło, które wpisal­iśmy pod­czas insta­lacji pro­gra­mu

Speed — wybier­amy rodzaj swo­jego połączenia inter­ne­towego (jeśli nie ma go na liś­cie — wybier­amy przy­bliżony)

[/note]

2.) Po wpisa­niu poprawnych danych zostaniemy zal­o­gowani. Klikamy najpierw na Users, a następ­nie na ikonkę zaz­nac­zoną na niebiesko (musi być ona akty­w­na):

3.) Otworzy się okno o nazwie User man­ag­er. PPM klikamy na fold­er User i z podręcznego menu wybier­amy Add User - dodamy w ten sposób nowego użytkown­i­ka, który będzie mógł nam wysłać pli­ki, jak i je odbier­ać. W pier­wszym oknie wpisu­je­my nazwę użytkown­i­ka, a w dru­gi przy­dzielamy mu dowolne hasło (musimy mu je później podać).

4.) Po zatwierdze­niu ustaw­ień stwor­zony przez nas użytkown­ik pojawi się na liś­cie userów. Musimy jeszcze odblokować dostęp do naszego kom­put­era, aby była możli­wa wymi­ana plików.  Odna­j­du­je­my opcję FTP login access . Klikamy na nią dwukrot­nie — napis No powinien zmienić się na Yes, co oznacza odblokowany dostęp do kom­put­era.

5.) Ter­az musimy ustal­ić fold­er, z którego będzie moż­na pobier­ać nasze pli­ki. W nim musimy je umieś­cić. Zaz­nacza­my w tym celu dowol­nego użytkown­i­ka, którego stworzyliśmy (zaz­nacza­my go na liś­cie User brows­er) i prze­chodz­imy do zakład­ki Users.

6.) Rozwi­jamy listę Secu­ri­ty naciska­jąc plusik i klikamy na File access. Prze­chodz­imy do okien­ka za ścieżka­mi dostępu (domyśla ścież­ka to C:\Program Files\War-ftpd\FTPRoot\user), klikamy na wol­nym miejs­cu PPM i wybier­amy Nowy.

7.) Ukaże się nowe okienko — Path prop­er­ties. W polu Path wpisu­je­my ścieżkę do folderu, w którym zamieścimy pli­ki do pobiera­nia np C:\Pliki do pobiera­nia. W polu Mount point wpisu­je­my nazwę kat­a­logu (struk­tu­ra ser­w­era). Musi to wyglą­dać tak: /usr/Nazwa_użytkownika. Klikamy ok, a kat­a­log pojawi się na naszej liś­cie w pro­gramie.

8.) Jeśli chce­my, może­my stworzyć więcej użytkown­ików. W tym celu musimy stworzyć ich pro­file i fold­ery, pow­tarza­jąc pkt 2–8.

9.) Do stwor­zonego ser­w­era może­my połączyć się przez dowol­ny pro­gram FTP np Total Com­man­der. Do pobra­nia TUTAJ.

PODSUMOWANIE

Tworze­nie ser­w­era FTP to dobre rozwiązanie dla osób, które lubią wymieni­ać się dużą iloś­cią plików. Przy­da się wszys­tkim, którzy np chcą przesłać dane nie wychodząc z domu lub bez korzys­ta­nia z ser­wisów na stronach inter­ne­towych.

By |2016-11-26T10:07:43+00:00Sierpień 12th, 2010|Categories: internet, News|Tags: , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. mat 28/10/2010 w 09:55 - Odpowiedz

    a jeżeli ta opc­ja z pkt 2 nie będzie akty­w­na? co zro­biłem źle?

  2. Artus2007 03/01/2011 w 11:49 - Odpowiedz

    Musi być akty­w­na. Pobrałeś właś­ci­wą wer­sję pro­gra­mu?

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.