Własny ekran logowania

Stan­dar­d­owy ekran logowa­nia w Win­dows 7 nie wyróż­nia się niczym ciekawym. Zwykła stan­dar­d­owa tape­ta wraz z okienkiem, w którym wpisu­je­my dane logowa­nia się do sys­te­mu. Jeśli znudz­ił Ci się pod­sta­wowy wygląd ekranu logowa­nia, możesz przeprowadz­ić pewne mody­fikac­je. W artykule tym pokażę, jak zmienić obraz na ekranie logowa­nia, a także jak dodać włas­ny wymyślony przez siebie tekst lub notatkę. Efekt koń­cowy może wyglą­dać naprawdę ciekaw­ie – wystar­czy trochę wyobraźni.

ZMIANA EKRANU LOGOWANIA

  • Mody­fikacji ekranu dokon­amy poprzez edy­cję rejestru. W tym celu prze­chodz­imy do menu Uru­chom kom­bi­nacją klaw­iszy Windows+R i w okienku wpisu­je­my polece­nie reged­it:

regedit

  • Ter­az musimy rozwinąć następu­jącą gałąź w rejestrze:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI\Background

To właśnie ta ścież­ka (właś­ci­wie plik zna­j­du­ją­cy się w gałęzi Back­ground) odpowia­da za wyświ­et­lany ekran logowa­nia w Win­dows 7.

Po prawej stron­ie odna­j­du­je­my taką oto wartość: OEM­Back­ground

Wartość tą otwier­amy dwuk­likiem i nada­je­my jej atry­but 1

Zatwierdzamy zmiany i zamykamy rejestr Windows.

Zatwierdza­my zmi­any i zamykamy rejestr Win­dows.

  • Rejestr mamy już zmody­fikowany, ter­az musimy zmienić nasz ekran logowa­nia. Może­my do tego wyko­rzys­tać prak­ty­cznie każdą tapetę/ obrazek o rozsz­erze­niu JPG/JPEG . Dodatkowo musimy mieć na uwadze fakt, iż zbyt duże obrazy nie zostaną wyświ­et­lone, bądź będą wyświ­et­lone niepoprawnie. Oso­biś­cie testowałem tapety o rozmi­arze maksy­mal­nym 200 KB. Pro­gramy do zmi­any rozmi­aru obrazów zna­jdziemy na różnych por­ta­lach z pro­gra­ma­mi.
  • Zakładam, że zdjęcie/obraz/tapetę mamy już przy­go­towane. Musimy utworzyć więc spec­jal­ny kat­a­log, w którym będzie ono prze­chowane.

Uda­je­my się do następu­jącej lokaliza­cji: C:\Windows\System32\oobe i tworzymy fold­er o nazwie info, a w nim kole­jny o nazwie back­ground. Do tego folderu przenosimy nasz obraz nada­jąc mu nazwę back­ground­de­fault

background-default

  • Uruchami­amy ponown­ie kom­put­er – zauważymy, że nasze tło uległo zmi­an­ie.

 

***UWAGA*** W mojej wer­sji sys­te­mu (Home Pre­mi­um) musi­ałem utworzyć oba kat­a­lo­gi

[info oraz back­ground]. Jeśli w two­jej wer­sji sys­te­mu Win­dows kat­a­lo­gi te będą już stwor­zone, nie musisz nic tworzyć – wystar­czy sko­pi­ować obraz do ory­gi­nal­nego folderu.

 

WŁASNY TEKST NA EKRANIE LOGOWANIA

  • Zmienioną tapetę na ekranie logowa­nia może­my uroz­maicić włas­nym tek­stem. Pojawi się on każde­mu użytkown­ikowi, który zalogu­je się do sys­te­mu. Sztuczkę sprawdza­łem na Win­dows 7 Home Pre­mi­um i dzi­ała znakomi­cie. Do tego celu wyko­rzys­tamy pro­gram Win­dows Logon Noti­fi­er, który może­my pobrać za dar­mo np z chomi­ka bez logowa­nia (plik waży poniżej 1 MB)
  • Pobrany plik uruchami­amy. Jest to wer­s­ja, która nie wyma­ga insta­lacji. Ujrzymy główne okno, gdzie poda­je­my swo­je infor­ma­c­je tak, jak pokaza­łem to na przykładzie:

WLN

  • Po uzu­pełnie­niu infor­ma­cji klikamy na Add i uruchami­amy ponown­ie kom­put­er. Od ter­az zmi­any będą już widoczne zaraz po ukaza­niu się ekranu logowa­nia do sys­te­mu. Jeśli chce­my usunąć tekst, wystar­czy że uru­chomimy pro­gram ponown­ie i naciśniemy przy­cisk Remove.
By |2016-11-26T10:07:24+00:00Październik 31st, 2014|Categories: News, windows|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.