Własny dzwonek na telefon

W dzisiejszych cza­sach praw­ie każdy z nas posi­a­da już tele­fon czy smart­fon z obsługą plików mp3, a nawet mp4. Wypa­sione komór­ki pełne różnych gadżetów, „bajerów” czy innych wymysłów stały się codzi­en­noś­cią. Dla osób, które lubią słuchać w swoich tele­fonach muzykę przy­go­towałem spec­jal­ny artykuł – dowiecie się, jak stworzyć włas­ny dzwonek komórkowy.

 • Do stworzenia dzwon­ka oprócz posi­ada­nia przez nas ulu­bionej piosen­ki potrze­bu­je­my także odpowied­niego opro­gramowa­nia. Ja do tego celu uży­wam pro­gram o nazwie Jest on w wer­sji testowej lecz doskonale sprawdza się przy tworze­niu dzwonków. Zna­jdziemy go np. tutaj http://www.goldwave.com/
 • Jest to bard­zo rozbu­dowany pro­gram do obrób­ki dźwięku, więc nie jesteśmy w stanie zaprezen­tować wszys­t­kich jego możli­woś­ci. Więc w artykule skupimy się wyłącznie na prostym stworze­niu dzwon­ka na komórkę z uwzględ­nie­niem kilku pod­sta­wowych oper­acji: wyciszenia , podgłoszenia , wyrów­na­nia poziomu głośnoś­ci czy maksy­mal­iza­cji. Te pod­sta­wowe oper­ac­je są bard­zo przy­datne pod­czas tworzenia naszego kawał­ka.
 • Gdy pro­gramik mamy już pobrany przys­tępu­je­my do insta­lacji. Jest ona bard­zo pros­ta więc nie trze­ba jej przed­staw­iać. Po zain­stalowa­niu uruchami­amy – widz­imy główne okno, które na chwilę obec­ną jest puste:goldwave
 • Aby załad­ować piosenkę do pro­gra­mu klikamy na File – > Open lub w prost­szy sposób – prze­ciągamy ją bezpośred­nio do pro­gra­mu. Utwór musi zostać wczy­tany:dekompresja
 • Moja piosen­ka jest już załad­owana o czym świad­czy zmi­ana głównego ekranu. Widać to w postaci tzn. fal (zielone i czer­wone):goldwave1.jpg
 • Zaz­nacza­my kawałek utworu, który chce­my wyciąć. Klikamy w miejs­cu, w którym ma być jego początek – resz­ta zostanie zaciem­niona. Ter­az musimy ustaw­ić koniec utworu – klikamy na koniec piosen­ki i prze­ciągamy lin­ie w wybrane miejsce w lewą stronę. Tak wyglą­da to w moim przykładzie:goldwave2
 • Wybrany przez nas moment musimy sko­pi­ować do nowego okna najlepiej kom­bi­nacją klaw­iszy CTRL+C (kopi­uj), a następ­nie wkle­jamy CTRL+V (wklej):goldwave3

***UWAGA***

Jeśli pod­czas wkle­ja­nia utworu w nowe okno zobaczymy takie okienko

new-sound

 To w lin­i­jce: Ini­tial file length (HH:MM:SS.T) ustaw­iamy koniecznie wartość 0.01

Dzię­ki temu na końcu dzwon­ka nie będzie tzw. „pustej przestrzeni” , czyli dodatkowych sekund, w których i tak nic nie usłyszymy.

 • Prak­ty­cznie utwór mamy już gotowy. Ale dla lep­szego brzmienia warto koniec utworu troszeczkę wyciszyć, aby zakończe­nie nie było takie monot­on­nie urwane z całoś­ci. Zaz­nacza­my koniec utworu, następ­nie klikamy na EffectVol­umeFade Out :volume
 • W kole­jnym oknie ustaw­iamy poziom wyciszenia. Warto poekspery­men­tować i wybrać najróżniejsze kon­fig­u­rac­je. Dla przykładu ustaw­iłem suwak na około połowę wartoś­ci:fade-out
 • Efekt koń­cowy dla mojego utworu wyglą­da następu­ją­co:fade-out1
 • Może­my poekspery­men­tować również z inny­mi funkc­ja­mi pro­gra­mu. Oto kil­ka z nich:
 • Podgłaszanie częś­ci utworu – sytu­ac­ja zupełnie odwrot­na niż w powyższym przykładzie. Klikamy Effect — Vol­ume — Fade In:fade-in
 • Wyrów­nanie poziomu głośnoś­ci – jeśli nie odpowia­da nam głośność w naszym kawałku (np. w jed­nym momen­cie jest cichy, a w innym głośny) to może­my ją wyrów­nać. Klikamy Effect — Vol­ume — Match Vol­ume:match-volume
 • Maksy­mal­iza­c­ja poziomu głośnoś­ci – może­my pogłośnić całą piosenkę do poziomu maksy­mal­nego. Zale­cane w przy­pad­ku, gdy cały kawałek jest bard­zo cicho nagrany. Klikamy Efect — Vol­ume — Max­i­mize Vol­ume:maximize
 • Gdy wszys­tko mamy już gotowe zapisu­je­my nasz plik. Klikamy na File — Save i zapisu­je­my dowol­nym przez nas for­ma­cie np. mp3 :save
By |2016-11-26T10:07:22+00:00Marzec 6th, 2015|Categories: News, software|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.