Własny dysk sieciowy w serwisie Humyo

Zdarzyła Ci się kiedykol­wiek taka sytu­ac­ja, że nie mogłeś pomieś­cić swoich ulu­bionych plików na dysku twardym? Najlep­szym rozwiązaniem była­by opc­ja kup­na nowego dysku twardego o więk­szej pojem­noś­ci. Nie zawsze może­my się pod­jąć jego kup­na, ponieważ nie zawsze pozwala­ją na to fun­dusze. Nie musimy się załamy­wać, z pomocą przy­chodzi nam ser­wis Humyo, który ofer­u­je nam aż 10 GB dar­mowej przestrzeni na nasze pli­ki.

1.) Prze­chodz­imy na stronę Humyo następ­nie rejestru­je­my się. Klikamy w tym celu na Cre­ate an account (tak jak na scree­nie niżej):

2.) Ter­az musimy wypełnić for­mu­la­rz rejes­tra­cyjny. Następ­nie klikamy na Next:

3.) Na naszego maila zostanie wysłany link aktywa­cyjny. Odbier­amy zatem pocztę i klikamy w link aktywa­cyjny, który otrzy­mamy. Na ekranie wyświ­etli się infor­ma­c­ja, że rejes­trac­ja się powiodła. Klikamy na Go to your humyo account by prze­jść do swo­jego kon­ta.

4.) Otworzy nam się pan­el admi­na.  Mamy do wyko­rzys­ta­nia 10 GB przestrzeni na nasze pli­ki. Zauważ, że na muzykę zdję­cia i filmy możesz wyko­rzys­tać max 5GB, a resztę na pozostałe dane. Jeśli chcesz zobaczyć aktu­al­nie zużyte i wolne miejsce, wystar­czy, że spo­jrzysz na prawą stronę pan­elu admi­na:

5.) Przyszła pora na przesłanie danych na dysk Humyo. Klikamy na Upload Files (1) i następ­nie na Add fold­er (2):

6.) O postępie ład­owa­nia pliku jesteśmy infor­mowanie w takim oto okienku:

Pod­sumowanie

Dys­ki sieciowe są bard­zo pop­u­larne, ofer­u­ją prze­chowywanie od kilku do kilku­nas­tu GB danych. Nie musimy w ten sposób trzy­bać mniej ważnych plików na dysku naszego kom­put­era.

By |2016-11-26T10:07:52+00:00Maj 22nd, 2010|Categories: internet, News|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.