Własne skróty klawiaturowe

Sys­tem Win­dows posi­a­da domyśl­nie skon­fig­urowaną bard­zo bogatą skrótów klaw­iatur­owych. Co jed­nak, jeśli chce­my samodziel­nie stworzyć skrót np do wybranego przez nas pro­gra­mu, czy gry? Nic prost­szego! Wystar­czy użyć pro­gra­mu Win­HotKey i przeczy­tać poniższy artykuł.

1.) Pobier­amy pro­gram Win­HotKey z tego źródła: KLIK po pobra­niu instalu­je­my i uruchami­amy.

2.) Zobaczymy proste okienko z wszys­tki­mi skró­ta­mi klaw­iatur­owy­mi w naszym kom­put­erze:

3.) Tutaj może­my dowol­nie edy­tować wybrane skró­ty, a także dodawać nowe (o tym właśnie mowa w artykule). Doda­je­my więc nowy skrót. W tym celu klikamy na New HotKey:

4.) W wol­nym polu na górze poda­jmy nazwę pro­gra­mu np Mozil­la, a niżej wybier­amy kom­bi­nację klaw­iszy, jaka ma posłużyć do otwar­cia. Na koniec klikamy na Browse i wybier­amy naszą aplikację:

5.) Skrót gotowy! Ter­az może­my za jego pomocą uru­chomić wybrany pro­gram. Na dodatkową uwagę zasługu­je też opc­ja Advanced: to tu może­my ustaw­ić, czy pro­gram ma być uruchami­any w oknie, w tle itd.

UWAGA!!! Użytkown­ik sam ponosi odpowiedzial­ność za mody­fikację plików sys­te­mowych!

PODSUMOWANIE

Skró­ty klaw­iatur­owe nie są niko­mu obce. Dodanie nowych skrótów w sys­temie Win­dows z pewnoś­cią ułatwi zadanie nie jed­ne­mu użytkown­ikowi. Dzię­ki temu uży­wanie kom­put­era stanie się jeszcze prost­sze i wygod­niejsze.

By |2016-11-26T10:07:38+00:00Marzec 30th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. slawek 13/07/2011 w 11:30 - Odpowiedz

    Witam, mam prob­lem niety­powy związany ze skró­ta­mi. Potrze­bu­ję uruchami­ać start nagry­wa­nia w pro­gramie NERO z klaw­iatu­ry. Pro­du­cent jed­nak nie przewidzi­ał takiej potrze­by i nie zro­bił skró­tu. Czy jest na to jak­iś sposób? Próbowałem wyko­rzys­tać makra, ale nie dzi­ała to najlepiej.
    poz­draw­iam
    Sławek

  2. Artus2007 17/07/2011 w 20:05 - Odpowiedz

    Wyda­je mi się, że opisaną metodą nic nie zdzi­ałasz dla Nero. A jeśli klikniesz na okienko Nero i naciśniesz Spację bądź Enter to nagry­wanie nie rozpocznie się?

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.