Wiosenne porządki na komputerze, czyli czyszcząca moc Ccleaner

Wiosen­na aura, czas porząd­ków, pewnie nie raz zabier­al­iś­cie się do sprząt­nię­cia zbęd­nych pro­gramików, fold­erów, plików itd. , żeby usprawnić blasza­ka, bo ten powoli zaczy­na się zapy­chać jak stary zlew. Jed­nak  opc­ja „ dodaj/usuń pro­gramy ” nie zawsze wystar­czy, żeby pozbyć się prob­le­mu „mulącego się” kom­put­era, i w tym momen­cie  z pomocą przy­chodzi nam Cclean­er lek­ki i przy­jem­ny jak wiosen­ny wia­tr, który wymiecie nam “brudy” z naszego pocz­ci­wego blasza­ka.

Insta­lac­ja

Zaczni­jmy więc od insta­lacji, jak na lek­ki i zwiewny pro­gramik przys­tało insta­lac­ja to kwes­t­ia kilku sekund, opier­a­ją­ca się na klika­niu w next i akcep­towa­niu wszys­tkiego co się da. Insta­la­tor, podob­nie jak i cały pro­gram jest spol­szc­zony, więc nie przewidu­je więk­szych prob­lemów z jego obsługą.

Jak to dzi­ała ?? 

Ok mamy już nasz pro­gram na pulpicie odpalamy go i co ter­az? i w oczy rzu­ca się prosty pul­pit prze­jrzysty i prosty w obsłudze. Fajnym dodatkiem jest infor­ma­c­ja podana pod logo CClean­era, o pod­sta­wowych para­me­tra­ch naszego kom­put­era, ale oczy­wiś­cie jako że jest to nasz kom­put­er dobrze wiemy, co w nim mamy, tak wiec ciekawi świa­ta sprawdza­my co do zaofer­owa­nia ma nam nasz czyś­ci­ciel. Tak więc pier­wsza opc­ja to clean­er,  po naciśnię­ciu jej zobaczymy 2 zakład­ki. Pier­wsza z nich jest to Win­dows, gdzie zobaczyć może­my jakie kom­po­nen­ty naszego sys­te­mu zostaną przeanal­i­zowane w celu wyszuka­nia błędów i zanieczyszczeń oraz pro­gramy, która pokazu­je nam jakie pro­gramy przeanal­izu­je nasz czyś­ci­ciel w poszuki­wa­niu “brudów”. Kiedy zapoz­namy się już z zakład­ka­mi, i zaz­naczymy intere­su­jące nas frag­men­ty sys­te­mu oraz pro­gra­mu, które chce­my poczyścić,klikamy w “anal­iza” i czekamy, aż pro­gram przed­stawi nam raport o zabrudzeni­ach, podob­ny jak ten na zdję­ciu.

Kiedy już zapoz­namy się ową listą czas, aby pro­gram rozpoczął czyszcze­nie. W tym celu wybier­amy przy­cisk “Uru­chom Clean­er” i po spraw­ie w miejsce rapor­tu o zabrudzeni­ach pojawi się raport o usunię­ciu zabrudzeń.

Kole­jną funkcją naszego pro­gra­mu jest rejestr, klikamy go i widz­imy z Fruit machines lewej strony okna listę “Inte­gral­ność rejestru” a na niej wszys­tkie ele­men­ty, które chce­my, bądź nie chce­my, aby zostały przeskanowane, zale­cam przeskanowanie wszys­t­kich ele­men­tów, ponieważ pro­gram ma możli­wość tworzenia back­upu ele­men­tów rejestru, więc w razie gdy­by nasz clean­er posprzą­tał zbyt moc­no, to może­my przy­wró­cić wszys­tko do porząd­ku, ale o tym za chwilę. Tak wiec po ustaw­ie­niu co w rejestrze ma być przeskanowane wybier­amy przy­cisk “skanuj by znaleźć prob­lem”. I casinotives.info oto naszym oczom ukazu­je się lista prob­le­mowych wpisów w rejestrze.

Ok, czas posprzą­tać i rejestr, tak więc w celu napraw­ienia błęd­nych wpisów wybier­amy przy­cisk “napraw zaz­nac­zone prob­le­my” i po jego kliknię­ciu wyskaku­je nam okienko o tym, czy chcielibyśmy utworzyć back­up naszego rejestru, oczy­wiś­cie chce­my, więc wybier­amy odpowied­nie miejsce gdzie ma być skład­owany nasz plik back­upu i prze­chodz­imy dalej. Pojawi się na ekranie okienko,

<img class=“aligncenter size-thumb­nail wp-image-2325” alt=”” src=“http://toin.pl/wp-content/uploads/2010/04/informacja-podczas-czyszczenia-rejestru-150x150.jpg” width=“150” height=“150” />

które infor­mu­je nas o błę­dach w rejestrze i czego one doty­czą, jeśli ktoś ma chwile cza­su może usuwać je po kolei, jed­nak ja chcąc zaoszczędz­ić czas wybrałem opc­je  napraw wszys­tkie zaz­nac­zone prob­le­my. W efek­cie lista z błęd­ny­mi wpisa­mi pozostała usunię­ta, a nasz rejestr stał się czyst­szy.

Kole­j­na opc­ja to narzędzia, znaleźć tu może­my zakład­ki:

-“odin­staluj pro­gramy” która dzi­ała na zasadzie narzędzia sys­te­mowego, obsłu­ga jest również taka sama.

-“autostart” pozwala­ją­ca na usuwanie, akty­wowanie, bądź de akty­wowanie pro­gramów umieszc­zonych w autostar­cie.

-“przy­wracanie sys­te­mu” czyli zarządzanie wszys­tki­mi punk­ta­mi przy­wraca­nia sys­te­mu z wyłącze­niem ostat­niego.

Osta­nia zakład­ka są “Opc­je” gdzie dos­tosować może­my wszys­tkie para­me­try naszego pro­gra­mu, między inny­mi język, typ usuwa­nia plików, cook­ies, które chce­my zachować, pli­ki i fold­ery które chce­my usunąć nie zależnie od wyników skanowa­nia, oraz takie pli­ki, których usuwać nie chce­my, oraz opc­je zaawan­sowane , w których może­my ustaw­ić bardziej złożone opc­je pro­gra­mu.

Pod­sumowanie

Pod­sumowu­jąc, CClean­er jest łatwym i prostym w obsłudze do pod­sta­wowych form czyszczenia naszego kom­put­era. Zro­biony jest dobrze, czytel­nie i do tego ład­nie graficznie. pra­ca na nim zaj­mu­je zaled­wie kil­ka chwil, a efekt jest znaczą­cy, a przede wszys­tkim znaczą­ca  jest oszczęd­ność cza­su, jaka daje nam ów prosty pro­gram. Do tego jest on w pełni spol­szc­zony, więc pole­cam go wszys­tkim potrze­bu­ją­cym  pomo­cy w wiosen­nych porząd­kach kom­put­erowych.

Instal­ka CClean­er wer­s­ja free­ware: CClean­er

By |2016-11-26T10:07:53+00:00Kwiecień 11th, 2010|Categories: News, software|Tags: , |Możliwość komentowania Wiosenne porządki na komputerze, czyli czyszcząca moc Ccleaner została wyłączona