WinMend Folder Hidden

Metod ukry­wa­nia plików i fold­erów jest dużo. Moż­na ukryć je np poprzez mech­a­nizm wbu­dowany w sys­tem Win­dows. Nie jest to stupro­cen­towe rozwiązanie na ukrycie cen­nych danych. Do tego celu może­my użyć dar­mowego narzędzia Win­Mend Fold­er Hid­den. Tak ukryte pli­ki może­my z powrotem ujaw­ni­ać przy pomo­cy tego samego opro­gramowa­nia. Więcej dowiesz się, czy­ta­jąc prezen­towaną poradę.

1.) Dar­mowe narzędzie do ukry­wa­nia danych pobierze­my z tej strony KLIK. Po pobra­niu instalu­je­my i uruchami­amy. Pier­wsze okno pro­gra­mu zachę­ca nas do wpisa­nia hasła, które służy do ochrony pro­gra­mu:

2.) Jeśli chce­my ukryć jakikol­wiek plik wystar­czy, że prze­ciąg­niemy go na puste pole pro­gra­mu — w ten sposób dany plik od razu zostanie ukry­ty, a my zostaniemy o tym poin­for­mowani napisem Hid­den, który zna­j­du­je się tuż obok ukry­tego pliku:

3.) Dodatkowo, jeśli chce­my ukryć jak­iś fold­er, a nie mamy go widocznego w zasięgu ręki, to wystar­czy, że klikniemy na przy­cisk Hide Fold­er i wybierze­my poszuki­wany fold­er. Zostanie on automaty­cznie dodany do listy ukry­tych plików i fold­erów:

4.) W podob­ny sposób odkry­wany ukryte przez nas pli­ki. Wystar­czy, że klikniemy PPM na plik zna­j­du­ją­cy się na liś­cie ukry­tych plików i wybierze­my Unhide. Pli­ki z powrotem staną się widoczne i dostęp­ne.

5.) Dodatkowo może­my ukry­wać pli­ki i fold­ery na dyskach przenośnych. Wystar­czy podłączyć np pen­dri­va do kom­put­era i zas­tosować się do powyższych kroków. Ukryte pli­ki będą niewidoczne nawet wtedy, gdy podłączymy napęd do innego kom­put­era!

PODSUMOWANIE

Ukry­wanie ważnych plików może przy­dać się w fir­ma­ch czy innych urzę­dach, które ope­ru­ją na ważnych i poufnych danych. W ten sposób może­my ustrzec się przed kradzieżą czy wyciekiem poufnych infor­ma­cji.

By |2016-11-26T10:07:29+00:00Luty 2nd, 2012|Categories: News, software|Tags: , , , , , , , |5 komentarzy

5 komentarzy

 1. Lucas 12/06/2012 w 19:39 - Odpowiedz

  Witam, moj prob­lem wygla­da tak,
  ukryłem fold­er na dysku zewnetrznym, po kilku dni­ach chci­ałem z folderu sko­rzys­tac, lecz po wlacze­niu fold­er hid­den pro­gram nie znala­zl kat­a­logu kto­ry wczes­niej ukryl i… ok 1TB danych jest niewidoczne na dysku, proszę o pomoc..
  poz­draw­iam

 2. artus2007 05/09/2012 w 08:44 - Odpowiedz

  dysk jest zewnętrzny?

 3. Lu 06/03/2014 w 19:50 - Odpowiedz

  witam,wczoraj zain­stalowałam ten pro­gram i ukryłam w nim dwa fold­ery, wchodząc w aplikację po wpisa­niu poprawnego hasła nieste­ty nie ma ich na liś­cie schowanych plików. Pobrałam najnowszą wer­sję 1.5.0.0. i nic się nie zmieniło :/
  dodam jeszcze, że po wpisa­niu hasła pokazu­je się taki komu­nikat:
  “Nie moż­na utworzyć pliku \?Q:Winmend-Folder-Hidden…cnFolder_Hidden.ini.
  Sys­tem nie może odnaleźć określonej ścież­ki”

 4. war 20/11/2014 w 22:50 - Odpowiedz

  Witam,
  ja mam podob­nie.… “Can­not cre­ate file \\?\D:\Winmend~Folder~Hidden\…\cn\Folder_Hidden.ini”. Odmowa dostępu.
  Myślałem że się uduszę jak zobaczyłem pustą listę ;-(

 5. Maciek 19/01/2015 w 10:16 - Odpowiedz

  przed prze­in­stalowaniem dysku C przeniosłem Win­Mend na dysk D bo zawsze tak robiłem, ale tym razem okaza­ło się że fold­er jest pusty. Otwiera się po wpisa­niu prostego hasła ale zawartoś­ci brak. Pro­du­cent zale­ca ponowne ściąg­nię­cie pro­gramiku i tym nowym ma się to pojaw­ić. Nieste­ty dane przepadły pewnie bezpowrot­nie.

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.