Windows xp z pendrive’a

Insta­lac­ja sys­te­mu trady­cyjnie przez cd-rom niko­mu już raczej nie przys­parza prob­lemów, ale cza­sem zdarzy się, że w kom­put­erze brak napę­du. W takim przy­pad­ku moż­na sko­rzys­tać z pamię­ci USB. Ja instalu­je sys­tem win­dows xpt­ablet edi­tion, który skła­da się z dwóch płyt insta­la­cyjnych. IBM Leno­vo x41 jest pozbaw­iony napę­du cd, ale przy uży­ciu odpowied­nich pro­gramów pen­drive sta­je się bardziej przy­dat­ny.

Na początek będzie nam potrzeb­ny zestaw, który jest już skom­ple­towany i dostęp­ny z sieci pod nazwą:

down­load download2 usb­multi­boot 10

Po roz­pakowa­niu widz­imy listę plików, klikamy na ostat­ni USB_MultiBoot_10.

Ujrzymy okienko wiesza pole­ceń, naciskamy dowol­ny klaw­isz i prze­chodz­imy do kole­jnej strony:

Umieszcza­my w por­cie USB naszą pamięć pen­drive (w moim przy­pad­ku to 4Gb), i wybier­amy opcję for­ma­towa­nia H.
USB Disk Stor­age For­mat Tool V2.0.6 z opcji wskazu­je­my for­mat NTFS i naszego pena. Zaz­nacza­my Quick For­mat. Start. Po for­ma­cie Close.

Następ­nie wprowadza­my 1, aby wybrać lokaliza­c­je insta­lacji, jeżeli masz ją na cd (oczy­wi­scie na innym kom­pie bogdy­by był na naszym cd rom to nie baw­ilibyśmy się w pen­dri­va) to wskazu­jesz napęd. Ponieważ u mnie była insta­lac­ja Tablet Edi­tion składa­ją­ca sie z dwóch cd, to wskaza­łem fold­er zaw­ier­a­ją­cy kopię plików tych dwóch płyt “C:\Users\deef\Desktop\xp ”   po wybra­niu zosta­je wyświ­et­lone wiele zapy­tań, ale są jasne, w moim przy­pad­ku było wszędzie “Yes” lub “Ok”.

Wciskamy 2 aby wybrać naszego pena.

Następ­nie 3 aby sko­pi­ować pli­ki. Czekać cier­pli­wie i na pyta­nia odpowiadać twierdzą­co.

Ter­az wystar­czy już tylko ustaw­ić w biosie aby USB star­tował jako pier­wszy(?), o ile ma taką opcję. Pozostałe kro­ki już są znane, star­tu­je zwykła instal­ka win­dowsa.

Rozwiąza­l­iśmy już wiele prob­lemów naszych użytkown­ików na forum.toin.pl doty­czące win­dowsa xp z pen­drive. Sprawdź może Twój prob­lem został tam porus­zony. Jeśli nie to poproś o pomoc w tym dziale.

Może zain­tere­su­je Cię również ten artykuł — Uruchami­an­ie Win XP z pen­dri­va.

Lub — Uruchami­an­ie Win 7 z pen­dri­va.

Problem z hal.dll oraz binifix4

Miałem taki prob­lem, że po sko­pi­owa­niu plików przez insta­la­to­ra na dysk i po restar­cie wybier­ało się punkt 2i3 insta­lacji. W tym momen­cie pojaw­iał się prob­lem z plikiem hal.dll. WYSTĘPUJE ON W LAPTOPACH W KTÓRYCH JEST UKRYTA DODATKOWA PARTYCJA SYSTEMOWA (np. acer apire one). W pliku boot.ini na pen­drive trze­ba zmienić w lin­i­jce dla pkt. 2i3 partition(1) na partition(2).

Daniel (tem­at na forum)

Miałem ten sam prob­lem z plikiem hall.dll, ale rozwiązanie okaza­ło się bard­zo bła­he  Przy restar­cie odpalał domyśl­nie z dysku twardego, wystar­czyło po restar­cie wybrać start z pena, opc­ja 2i3 i gotowe.

area­jdm

W biosie brak opcji botowa­nia pendrive’a? Jest na to sztucz­ka http://toin.pl/5609/uruchomienie-bootowalnego-pendriva/

Artus2007

A ja rozwiąza­łam mój prob­lem (a konkret­nie zna­jomy mi pomógł. No więc najwięk­szym prob­le­mem był sam Multi­Boot. Sto­su­jąc się do innej instrukcji i robiąc to inaczej prob­lem się rozwiązał. Pole­cam ten sposób, który opisany jest tu: walendowski.com

Czyli jeśli przed­staw­iona powyżej meto­da nie dzi­ała, warto spróbować innej :)

kat3883

Witam, Gdy korzys­tałem z pana artykułu odnośnie instalowa­nia sys­te­mu z pen­drive napotkałem podob­ny błąd co użytkown­ik kibo : plik binifix4.cmd stwarza prob­le­my. Rozwiąza­łem go przy pomo­cy wypowiedzi użytkown­i­ka Johhn­nie, który pole­cił zmi­anę wartoś­ci w pliku txtsetup.sif plików binifix4, undoren, ren_fold z 100 na 1. Myślę że opub­likowanie tej pomo­cy oszczędz­iło by wielu użytkown­ikom cza­su i ner­wów ;) Poz­draw­iam!

Zyg­munt

By |2016-11-26T10:08:00+00:00Styczeń 31st, 2009|Categories: News, software, windows|Tags: , , |165 komentarzy

165 komentarzy

 1. mati 01/02/2009 w 01:30 - Odpowiedz

  Musimy też dodać pli­ki, które wcześniej roz­pakowal­iśmy- JAKIE PLIKI?

 2. admin 01/02/2009 w 10:40 - Odpowiedz
 3. add 06/02/2009 w 00:30 - Odpowiedz

  Musimy też dodać pli­ki, które wcześniej roz­pakowal­iśmy — gdzie dodac?

 4. admin 06/02/2009 w 01:16 - Odpowiedz

  do PeTu­Usb, jest screen, moj fold­er z tymi plika­mi nazy­wa sie ‘xp’ jest na pulpicie dlat­ego taka sci­ez­ka.

 5. Macias 06/02/2009 w 16:55 - Odpowiedz

  A w jakim for­ma­cie te pli­ki bo nie da rady ich wsadz­ić? Otwier­a­ja sie tylko fold­ery do wyboru poje­dynczego pliku.

 6. admin 07/02/2009 w 01:41 - Odpowiedz

  pli­ki to te ktore roz­pakowales, wskazu­jesz fold­er

 7. Stanley 07/02/2009 w 12:18 - Odpowiedz

  Kil­ka wąt­pli­woś­ci:
  1. Jak zro­bić tym zestawem boot­pe­naXP na kom­pie z Vistą?
  2. Po co pod­wójne for­ma­towanie (rys.2: Stor­age i rys.3: PeToUSB)?
  3. Co zro­bić jeśli mimo for­ma­towa­nia pro­gram nie widzi pena? (komu­nikat po wyborze “2” w koń­cowej fazie budowa­nia boot­pe­na: g: has NOT FAT FAT32 NTFS and NOT Valid)?

 8. add 07/02/2009 w 15:03 - Odpowiedz

  Moge tylko powiedziec,ze ten sposob dzial,dzieki.

 9. PITERS 08/02/2009 w 19:23 - Odpowiedz

  WITAM MAM MAŁE PYTANKO WSZYSTKO JEST OK ALE GDY ZAINSTALUJE SIE SYSTEM Z PENA TOMOJE USTAWIENIA CZYLI HASŁO XP,LOGING ITP. WIEM SAM JE WYPEŁNIŁEM JAK PODAŁEM ŚCIEŻKĘ PŁYTY ALE CZY JEST MOŻLIWOŚĆ INSTALKI TAK JAK PRZEZ CD ???

 10. NessusX 10/02/2009 w 10:18 - Odpowiedz

  Po restar­cie z Pendrive’a pojaw­ia mi się menu. Klikam pier­wszy punkt i instal­ka idzie. Czy coś źle zro­biłem? Wolałbym, żeby tego menu nie było…

 11. Paweł 13/02/2009 w 12:51 - Odpowiedz

  Niestety,jak wyżej jest napisane przy wskaza­niu kat­a­logu do którego wypakowałem paczkę,niema możli­woś­ci zaz­naczenia niczego,ok nieaktywne,po wskaza­niu obrazu sys­te­mu wszys­tko ok nie wiem co dalej z góry dzięku­ję za pomoc

 12. crow 15/02/2009 w 10:15 - Odpowiedz

  Dzie­ki ogromne! Ta czesc pos­zla jak z plat­ka. Pli­ki ladu­ja sie na pen­dri­va i za chwile pro­ba gen­er­al­na — win­dows mx instalowany z usb! :]
  Sporo cza­su stracilem zan­im trafilem na Twoj blog, jeszcze raz dzie­ki!

 13. Gregor 16/02/2009 w 20:48 - Odpowiedz

  Jak wyżej nie ma możli­wosci zaz­naczenia. Prosze o pomoc

 14. admin 16/02/2009 w 21:00 - Odpowiedz

  Gre­gor napisz dok­lad­niej na jakim etapie masz prob­lem

 15. Gregor 16/02/2009 w 21:57 - Odpowiedz

  Inicju­je PeToUSB.
  Próbu­je dodać “dodać pli­ki, które wcześniej roz­pakowal­iśmy”
  Ale gdy chce zaz­naczyć USB_MultiBoot_10 lub inny pod­fold­er przy­cisk OK jest nieak­ty­wny.

  Dzie­ki za szy­bką reakc­je!

 16. Gregor 16/02/2009 w 22:02 - Odpowiedz

  Umieszcza­my w por­cie USB naszą pamięć pen­drive (w moim przy­pad­ku to 4Gb), i wybier­amy opcję for­ma­towa­nia H.
  USB Disk Stor­age For­mat Tool V2.0.6 z opcji wskazu­je­my for­mat NTFS i naszego pena. Musimy też dodać pli­ki, które wcześniej roz­pakowal­iśmy. Mój fold­er na pulpicie nazwałem po pros­tu xp. Start. Po for­ma­cie Close.

  A ja robie tak

  Umieszcza­my w por­cie USB naszą pamięć pen­drive (w moim przy­pad­ku to 4Gb), i wybier­amy opcję for­ma­towa­nia H.
  USB Disk Stor­age For­mat Tool V2.0.6 z opcji wskazu­je­my for­mat NTFS i naszego pena. Po for­ma­cie Close. Musimy też dodać pli­ki, które wcześniej roz­pakowal­iśmy. Mój fold­er na pulpicie nazwałem po pros­tu xp. Start.

  Zwracam uwage na PO FORMACIE CLOSE

 17. siwyk8 17/02/2009 w 16:52 - Odpowiedz

  jak mam dodac te pli­ki?? nie mam akty­wnego ok przy wybiera­niu folderu

 18. przemo 17/02/2009 w 21:43 - Odpowiedz

  Mam prob­lem insta­la­tor sie zalacza i w pewnym momen­cie po wybra­niu danej par­ty­cji wola dysku cd co robic ??

 19. admin 18/02/2009 w 00:12 - Odpowiedz

  Gre­gor dokon­ałem zmi­an w wpisie i fak­ty­cznie coś sie nie zgadza­lo.
  Powin­no byc ok:

  Umieszcza­my w por­cie USB naszą pamięć pen­drive (w moim przy­pad­ku to 4Gb), i wybier­amy opcję for­ma­towa­nia H.
  USB Disk Stor­age For­mat Tool V2.0.6 z opcji wskazu­je­my for­mat NTFS i naszego pena. Zaz­nacza­my Quick For­mat. Start. Po for­ma­cie Close.”

  Następ­nie wprowadza­my 1, aby wybrać lokaliza­c­je insta­lacji, jeżeli masz ją na cd (oczy­wi­scie na innym kom­pie bo gdy­by był na naszym cd rom to nie baw­ilibyśmy się w pen­dri­va) to wskazu­jesz napęd. Ponieważ u mnie była insta­lac­ja Tablet Edi­tion składa­ją­ca sie z dwóch cd, to wskaza­łem fold­er zaw­ier­a­ją­cy kopię plików tych dwóch płyt “C:\Users\deef\Desktop\xp ” po wybra­niu zosta­je wyświ­et­lone wiele zapy­tań, ale są jasne, w moim przy­pad­ku było wszędzie “Yes” lub “Ok”.”

 20. Andrzej 19/02/2009 w 11:38 - Odpowiedz

  Nieste­ty insta­lac­ja XP tą metodą ma jed­nak jed­ną poważ­na wadę.
  Na tak zain­stalowanego XP nie uda się zain­stalować żad­nego pro­gra­mu posi­ada­jącego Win­dow­sowy insta­la­tor np. Office 2007, no chy­ba, że komuś się udało.

 21. maciek 19/02/2009 w 20:49 - Odpowiedz

  a jak mam Remov­able Devices to mi wczy­ta pena?

 22. mati 02/03/2009 w 04:44 - Odpowiedz

  mam mały prob­lem zain­stalowałem xp z pen­drive zgod­nie z w/w instrukcją i tu się zaczy­na­ją schody rozruch windy jest tylko z pen­drive

 23. admin 02/03/2009 w 16:29 - Odpowiedz

  mati moze nagrales sys­tem na pena?

 24. pawlo 11/03/2009 w 17:41 - Odpowiedz

  Witaj gdcy zaczy­na się 2 punkt insta­lacji tzn po sko­pi­owa­niu plikow insta­la­to­ra wyskaku­je błąd /system32/hal.dll. Zain­staluj ponown­ie kopię tego­p­liku wcisne enter i sie komp wyłącza co zro­bić z góry dzię­ki za odp

 25. jarzembiak 19/03/2009 w 22:38 - Odpowiedz

  Nie mam poję­cia czemu ale niemego dodać tych plików http://toin.pl/pliki/USB_MultiBoot_10.zip te pli­ki do pena według tego opisu
  Robie tak
  1) for­mat na NTFS
  2)PeTuUsb, odpalam- próbu­je dodać pli­ki które wcześniej wymieniłem i ‘OK:” nie akty­wne
  — zaz­naczam fold­er do którego sko­pi­owałem XP Pro (nie żadne iso nor­malne plicz­ki
  )
  3) jak wykonu­je punkt 1 po naciśnię­ciu jedyn­ki doda­je fold­er z wyżej wymienionym XP.
  pokazu­je się error
  4) niC się nie dzieje

 26. macko 19/03/2009 w 23:43 - Odpowiedz

  ja mialem za pier­wszym razem tez taki komu­nikat prob­lemie z hal.dll sprobowalem z inna wer­s­ja winxp i pojaw­il mi sie komu­nikat “brak pliku ntl­dr” w tym miejs­cu utk­nalem (isntalu­je na asus eee900)

 27. Piotrek 21/03/2009 w 14:55 - Odpowiedz

  Mnie na Eee 4G uruchamia się insta­la­tor win­dowsa, kopi­u­je pli­ki a w pewnym momen­cie wyskaku­je błąd:
  “Pojaw­ił się prob­lem i win­dows zostanie zamknię­tyt blabla bla.…”
  Coś źle robię?
  heeelp.…..

  pg

 28. macko 21/03/2009 w 20:24 - Odpowiedz

  <– rozwiazanie prob­le­mu z plikiem hal.dll

 29. Piotrek 21/03/2009 w 20:24 - Odpowiedz

  Zro­biłem też bootowal­nego pena z nlite i to samo… :-( buuu co robię źle ?

 30. macko 21/03/2009 w 20:29 - Odpowiedz

  <– rozwiazanie prob­le­mu z plikiem hal.dll a co do pliku ntl­dr to wystar­czy­lo wybrac inna opc­je z mozli­wych do wyboru (pod­czas bootowa­nia z pena)

 31. uszat 22/03/2009 w 02:55 - Odpowiedz

  nie moż­na wybrać folderu, OK jest zacienione!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jak sko­pi­ować te pli­ki?? Wymienione w pier­wszych komen­tarzach??????????????????????? może ręcznie?? Tylko wtedy po co ten pro­gram? PeToUSB??????????????????

 32. kobuz 24/03/2009 w 17:43 - Odpowiedz

  zro­biłem wszys­tko zgod­nie z opisem,ale mój bios nie ma 1 boot z pen­dri­va-jest usb-zip usb-hdd usb fdd -próbowałem wszys­tkie i nic-może musze zmienić bios(stary komp) ale na jaki?
  -

 33. zycio 26/03/2009 w 15:29 - Odpowiedz

  Wszys­tko dzi­ała! :D Bard­zo fajnie i pros­to wszys­tko opisałeś. Thx :)

 34. black_spider 31/03/2009 w 10:39 - Odpowiedz

  jes­li chodzi o instalowanie np. office2007 to jak najbardziej sie da na tym win­dowsie. potrze­ba jedynie sci­a­gnac z inter­ne­tu plik fp4ault i sko­pi­owac gdzies do microsoft shared. :)

 35. Max 01/04/2009 w 13:48 - Odpowiedz

  Witam zro­biłem wszys­tko pos­z­lo ok! jeszcze nie mialem okazji testowac Two­jego rozwiaza­nia mam nadzieje ze bedzie dzi­ałało. Ale takie pytanie mam jak jest boot z cd to sie pokazu­je “nacis­niecie dowolonego klaw­isza spowodou­je rozruch” czy w przy­pad­ku Pena nie ma zad­nego komu­nikatu. W biosie mi go lad­nie wykry­wa ale nie sprawdze go inaczej bo zaraz ladu­je Winde. Ale jestesm wdzieczny za pomoc :) POz­draw­iam

 36. admin 01/04/2009 w 18:08 - Odpowiedz

  max o ile pami­etam nie mialem zad­nego komu­nikatu, odrazu instal­ka star­towala, ale musisz miec bootowanie koniecznie ustaw­ione z pena w pier­wszej kole­jnosci

 37. Adam 03/04/2009 w 17:26 - Odpowiedz

  Sto­ję na etapie wskaza­nia pen­drive w PeToUSB: pro­gram nie widzi mojego Data­Trav­el­era 1GB.
  (Mam Win­dows Vista, nie poma­ga uruchami­an­ie PeToUSB w try­bie admin­is­tra­to­ra).

 38. Artur 04/04/2009 w 16:03 - Odpowiedz

  Praw­dopodob­nie nie możesz sko­pi­ować plików z multi­boot 10 czy wskazać ich bo pro­gram PeToUSB uru­chomiony jest właśnie z tego kat­a­logu spróbuj wykon­ać kopię tych plików i wtedy je wskaż. Zwróć też uwagę na to czy po wypakowa­niu multi­boot nie wypakował się on do kat­a­logu w kat­a­logu co może być przy­czyną nie podświ­etle­nia się przy­cisku ok

  Bard­zo bym chci­ał aby ktoś napisał dokład­niejszą instrukcję krok po kroku jak zro­bić tego insta­la­to­ra.

 39. Kilu 08/04/2009 w 19:24 - Odpowiedz

  czesc wyda­je­mi sie ze prob­lem goś­cia uszat to to że chce wybrać obraz ply­ty i dlat­ego nie ma możli­woś­ci wciśnię­cia OK przy wyborze kat­a­logu a to maja byc sko­pi­owane pli­ki z ply­ty do kat­a­logu lub sama pły­ta insta­la­cyj­na.
  Plik iso moż­na roz­pakować np pro­gramem 7zip. Poz­draw­iam Kilu

 40. zgrywus.r 18/04/2009 w 17:37 - Odpowiedz

  @kobuz
  To nie jest prob­lem biosa, ale pode­jś­cia pro­du­cen­ta pły­ty lub chipse­tu. Nowa pły­ta Asusa star­tu­je z pendrive’a, ale Gigabyte’a już nie. Rozwiązaniem uni­w­er­sal­nym jest dysk twardy z inter­fe­jsem USB.

  Raczej moż­na zapom­nieć o posi­ada­niu cud­ownego pendrive’a z instalk­a­mi XP na każdą okazję.

  Da się jed­nak za pomocą pro­gra­mu przy­go­tować insta­lację nad­zorowaną lub nien­ad­zorowaną na dysku wyję­tym z note­booka — o ile mamy inter­fe­js USB-dysk 2,5′ PATA lub prze­jś­ciówkę 2,5′-3,5′. Nowe note­boo­ki prze­ważnie wyposażone są w dys­ki SATA, które może­my podłączyć bezpośred­nio do pły­ty głównej z takim inter­fe­jsem.

 41. kibo 23/04/2009 w 16:45 - Odpowiedz

  Wszys­tko ład­nie dzi­ała, początek instal­ki śmi­ga, ale potem dosta­je komu­nikat:
  W uży­wanym przez insta­la­to­ra pliku .SIF braku­je wartoś­ci albo jest ona uszkod­zona:
  Wartość 0 w wier­szu w sekcji [SourceDisk­Files] z kluczem “binifix4.cmd”
  Kon­tyn­uowanie nie jest możli­we… wciśnij F3 aby zakończyć…

  Wie ktoś co jest nie tak ??

 42. admin 23/04/2009 w 19:58 - Odpowiedz

  kibo wyda­je mi sie ze pli­ki insta­la­to­ra win­dows są uszkod­zone, moze skopi­uj z innego zrodła, tzn innego cd…

 43. OSICK 03/05/2009 w 20:00 - Odpowiedz

  Witam. Mam prob­lem z plikiem ntl­dr, nie widzi badziewia:(. Padl mi lap­top i razem z kon­trol­erem dvd. Wiec nie mam ani dvd ani wina. Probo­je stworzyc bootowal­nego pena z xp na pok­ladzie i wyskaku­je mi cos takie­gi.

 44. admin 03/05/2009 w 20:44 - Odpowiedz

  http://toin.pl/index.php/2008/11/18/hp-510-win-xp-installation/ moze to? miałem prob­lem tez z ntl­dr

 45. Beni0 06/05/2009 w 19:01 - Odpowiedz

  na 51% pojawa­ia sie error binifix4.cmd i nie da rady nic zro­bic (pobier­am 3 win­dowsy XP, SP2/3, moj z ply­ty i nic dalej to samo. niewiem co jest grane a bard­zo potrze­bu­je zain­stalowac winde)
  Prosze o pomoc ;p

 46. Beni0 07/05/2009 w 19:32 - Odpowiedz

  juz wszys­tko w porzad­ku.. trze­ba bylo kliknac ‘P’ zami­ast ‘H’ ;p

 47. sed 07/05/2009 w 21:40 - Odpowiedz

  tez mam prob­lem z ntl­dr. Nie mam napę­du cd więc nie mogę w lap­topie zro­bić super mega fajnego napraw­ia­nia sys­te­mu poprzez płytę (co radzą wszyscy na prob­lem ntl­dr). Czy ktoś już rozpra­cow­ał co z tym zro­bić?

  U mnie wyglą­da to tak, że mam w lap­topie podzielony dysk na dwie par­ty­c­je (fat32) i błąd ten wyrzu­ca jak tylko włożę bootu­jąceo pen­drive, którego zro­biłem zgod­nie z tą instrukcją i co poszło bez najm­ni­jeszego prob­le­mu. Proszę o pomoc!
  sedit@op.pl

 48. sed 08/05/2009 w 00:37 - Odpowiedz

  no dobra potrak­towałem dysk wszys­tki­mi możli­wy­mi narzędzi­a­mi, sfor­ma­towałem i spar­ty­cjonowałem wiele razy. Ostate­cznie mam dwie par­ty­c­je, sys­te­mową i dru­ga ntfs, sys­te­mowa oczy­wiś­cie akty­w­na, udało mi się postaw­ić sys­tem, nie mam błę­du hall ale za to nie mogę odpal­ić sys­te­mu inaczej jak bootu­jąc z pen­drive. Za każdym razem kei­dy ustaw­ię boot z dysku i wyłączę pen­drive pisze mi błąd odczy­tu dysku.
  Wadli­we hdd?

  proszę o szy­bką odpowiedź
  sedit(at)op.pl

 49. michal 10/05/2009 w 14:40 - Odpowiedz

  mialem prob­lem z hal.dll i zro­bilem wg zale­cen. doszedlem do GRUBDOS i kiedy zaz­naczam opc­je 16 (start win­dows xp pro­fes­sion­al from harddisk1 — par­ti­tion 0) kom­put­er nie odpowia­da, trwa to juz kil­ka min­ut

  jakies pomys­ly co dalej?

  poz­draw­iam michal

 50. Beni0 11/05/2009 w 21:40 - Odpowiedz

  PO WYSKOCZENIU BLEDU HALL.DLL ALBO INNEGO ZRESETUJCIE LAPKA WLACZCIE BOOT Z USB A POTEM KLIKNIJCIE GUI I WSZYSTKO JUZ BEDZIE OK I NIE BEDZIE ZADNYCH STARTÓW SYSTEMU Z PENA TYLKO POPROSTU BEDZIE SIE WLACZAL NORMALNIE

 51. chris 15/05/2009 w 01:54 - Odpowiedz

  dla tych co cia­gle sie mecza z prob­le­mem dlaczego nie łyka im w 2 punkcie pen­drive, to infor­mu­je, że mi na Viscie oraz win­dowsie 7 również nie dzi­ałało, a jak przy­go­towałem pen­drive na win­dowsie xp to zadzi­ałało!

 52. no problemo italiano ;p 15/05/2009 w 15:19 - Odpowiedz

  a nagrac viste 64 bit

  z sys­te­mu xp ??? dalo by rade ?

 53. Szeki 21/05/2009 w 23:53 - Odpowiedz

  Meto­da 100%
  Aby uru­chomić Win­dows XP z usb potrzeb­ny jest pen­drive 2 GB lub mniejszy, pro­gram
  Win­Se­tupFro­mUSB oraz HP USB Disk Stor­age For­mat Tool.Uruchamiamy Win­Se­tupFro­mUSB. W tym pro­gramie Win­Se­tupFro­mUSB wskazu­je­my dvd rom gdzie mamy płytkę z Win­dows XP
  zaz­nacza­my Remov­able a potem HP for­mat tool ( For­matu­je­my pen­drive w FAT (domyśl­nie w fat 16 ) ) a nastep­nie wciskamy Go. Uwa­ga pro­gram ma cza­sa­mi prob­lem z wykryaniem pen­drive dlat­ego nalezy
  nacis­nąć refresz lub ponown­ie nacis­nąc HP for­mat tool i znów sfor­ma­tować.
  . Pen­drive zostanie rozpoz­nany jako dysk twardy w boot menu w biosie i nalezy go ustaw­ic jako pier­wszy.
  I zbootować najpierw na swoim kom­put­erze ( tak dla pewnoś­ci ) a potem na docelowym.

 54. Szeki 22/05/2009 w 14:25 - Odpowiedz

  W moim przy­pad­ku zadzialala powyzsza meto­da z USB_MultiBoot_10 tyle ze zmie­nilem opc­je z usc stick na usb hard dri­ve (wprowadzilem P i 0 ). Uzylem usb 2 gb. For­mat 16 fat.

 55. maciek 23/05/2009 w 16:24 - Odpowiedz

  Witam. Dzie­ki wielkie za ten sposob na zain­stalowanie win­dowsa z pena. sam mam leno­vo x41 i mam duzy prob­lem :(

  Wszys­tko idzie super do pewnego momen­tu

  po tym jak juz insta­la­tor win­dowsa wgra wszys­tkie pli­ki i sie restar­tu­je komp zeby ruszy­la ostate­cz­na insta­lac­ja mam komu­nikat:

  nie moz­na uru­chom­ic sys­te­mu Win­dows z powodu sprze­towego ble­du kon­fig­u­racji dysku.
  Nie moz­na dokonac odczy­tu ze wskazanego dysku star­towego.
  sprawdz sci­ezke oraz dysk.
  Sprawdz w doku­men­tacji sys­tem win­dows oraz w instrukcji obslu­gi sprze­tu dodatkowe infor­ma­c­je na tem­at kon­fig­u­racji dysku”

  kom­plet­nie nie wiem co mam zro­bic. mam tego lap­topa juz od 2 tygod­ni i jeszcze nie uda­lo mi sie przez to zain­stalowac win­dowsa :(

  z gory dzie­ki za pomoc

  • adam 27/12/2009 w 20:02 - Odpowiedz

   ja mam ten sam prob­lem i nie umie se z nim poradz­ic prubowalem na wszys­tkie sposo­by cagle wyskaku­je ten komu­nikat. moze ktos pod­powie jak se z tym poradz­ic !

 56. Andreas 24/05/2009 w 19:44 - Odpowiedz

  Sprawdz jaki jest numer par­ty­cji, na ktorej chcesz postaw­ic sys­tem — widac to w insta­la­torze. Nastep­nie przeedy­tuj plik boot.ini na pen­drive wprowadza­jac wlas­ci­wy numer par­ty­cji we wszys­t­kich miejs­cach (par­ti­tion)

 57. maciek 24/05/2009 w 20:32 - Odpowiedz

  dzie­ki za odpowiedz.

  jak pier­wszy raz instalowalem win­dowsa to na dysku mialem 3 par­ty­c­je. ter­az probu­je to zro­bic jak mam tylko jed­na, zeby nie miec takich prob­le­mow. sko­ro jest jed­na to tez musze sie martwic jej numerem? co do pliku “boot.ini” czy jest to plik “boot” kto­ry zna­j­du­je sie w kat­a­logu glowym na pen­drive? bo jes­li tak to mam w nim to:

  [Boot Loader]
  Timeout=10
  Default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
  [Oper­at­ing Sys­tems]
  C:\btsec\XPSTP.bs=“1. Begin TXT Mode Set­up Win­dows XP, Nev­er unplug USB-Dri­ve Until Logon”
  multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS=“2. and 3. Con­tin­ue with GUI Mode Set­up Win­dows XP Start XP from HD 1” /FASTDETECT
  multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(1)\WINDOWS=“Continue GUI Set­up Start XP from HD 2, use if installing on HD2” /FASTDETECT
  c:\grldr=“4. Start GRUB4DOS Menu — DOS FPY IMAGES Lin­ux XP Rec Cons Vista”
  C:\btsec\XATSP.bs=“Attended Set­up XP, Nev­er unplug USB-Dri­ve Until After Logon”

  jes­li moje pyta­nia sa dla kogos banalne, to sor­ki, ale na tym nieste­ty sie kon­czy moja zna­jo­mosc tem­atu :(

 58. Andreas 24/05/2009 w 21:26 - Odpowiedz

  mozli­we, ze dla pen­drive lub czyt­ni­ka kart sys­tem automaty­cznie przyp­isu­je par­ty­c­je 1, a twardy dysk jest pod jakims kole­jnym numerem. plik boot to wlas­nie ten:) numer par­ty­cji musisz ewen­tu­al­nie zmienic w trzech miejs­cach. 2,6 i 8 wier­sz. Caly dzien dzisi­aj z iden­ty­cznym prob­le­mem wal­czylem… i wresz­cie mam swiezut­ka winde:)))

  • lukas 07/10/2009 w 21:28 - Odpowiedz

   ja znałeś numer dysku i par­ty­cji.

 59. Gwyn 30/05/2009 w 22:15 - Odpowiedz

  Witam, zain­stalowałem sys­tem z pen­dri­va i chodzi ele­gancko, ale mam prob­lem.. Żeby włączyć sys­tem muszę mieć pena w laptopie,ale tylko przy włącza­niu sys­te­mu, jak się włączy to mogę wyjąć, jed­nak jest to trochę nie wygodne :/
  Proszę o pomoc tutaj lub na gg 6745613.

 60. werwerwer1 06/06/2009 w 23:22 - Odpowiedz

  zmien bootowanie z pena na bootowanie z dysku twardego (bo Ci nie widzi ntdlr, dlat­ego nie prze­chodzi do lad­owa­nia sys­te­mu)

 61. suchy 08/06/2009 w 01:22 - Odpowiedz

  100% dzi­ała dzię­ki poz­draw­iam na hp mini 2133 poszło pzdr:D

 62. Max 09/06/2009 w 14:17 - Odpowiedz

  Dzi­ała tylko ter­az pod­czas uru­chomienia pisze USB Not… i Win­dows prof ale tak win­da śmi­ga dzię­ki za soluc­je

 63. Wraith 14/06/2009 w 08:42 - Odpowiedz

  Dzi­ała, ale nie do koń­ca. Muszę mieć włożonego pen­dri­va żeby odpal­ić Win­dowsa.

 64. bzdonek 30/06/2009 w 15:52 - Odpowiedz

  ska­suj ostat­nia lin­ijke z pliku boot.ini i zobacz czy pomog­lo

 65. Adam 03/07/2009 w 14:53 - Odpowiedz

  Witam!
  Opisana meto­da dzi­ała, ale jest prob­lem. Mianowicie pod­czas star­tu sys­te­mu pen­drive musi być włożony. Jak ustaw­ie bootowanie na dysk twardy wyskaku­je kominikat, że nie moż­na uru­chomić sys­te­mu z powodu niepraw­idłowej kon­fig­u­racji dysku… Kop­muter włącza się nor­mal­nie tylko jeśli bootowanie ustaw­ione jest na USB-HDD i pen­drive jest w por­cie. Jeżeli ktoś wie jak rozwiązać ten prob­lem, bard­zo prosze o pomoc na maila adis1313@wp.pl lub GG 13501540 Z góry dzięku­je

 66. Windows Xp na Pendrive?! - Forum dyskusyjne CDRlab.pl 17/07/2009 w 17:18 - Odpowiedz

  […] win­dows xp z pendrive’a | toin.pl tu macie tuto­r­i­al […]

 67. adam 22/07/2009 w 03:13 - Odpowiedz

  mi dzi­ała nor­mal­nie ;]

 68. Piotr 11/08/2009 w 15:07 - Odpowiedz

  Wszys­tko ład­nie pięknie tylko plików nie ma:( Tego który uruchamia wier­sz polece­nia.

  • admin 11/08/2009 w 17:31 - Odpowiedz

   wszys­tko jest w paczce, przeczy­taj dok­lad­nie tuto­r­i­al

 69. Problem z partycj 17/08/2009 w 17:45 - Odpowiedz

  […] […]

 70. tomi 22/08/2009 w 17:21 - Odpowiedz

  Hej! Mam może banalne pytanie ale jed­nak… Czy całą tą pro­ce­durę trze­ba robić na kom­put­erze na którym chce zro­bic for­mat czy mogę to zro­bić na byle jakim

 71. marcin291986 25/08/2009 w 14:31 - Odpowiedz

  mi niedziala nic pod­czas botowa­nia wyskaku­je “brak pliku NTLDR” i nic wiecej

 72. marcin291986 25/08/2009 w 21:35 - Odpowiedz

  no tak tylko ze ja mam stacjonarny kom­put­er na kto­rym chce zain­stalowac xp z pendrive’a poniewaz niemam ani stacji dyski­etek ani cd-romu(poniewaz jest zep­su­ty) i niewiem co zrobic,dysk mam czysty i jestem za grani­ca wiec mam ogranic­zony dostep do niek­to­rych rzeczy wiec polegam tylko na internecie i to jest jedy­na strona na ktorej moge pole­gac ale jed­nak mi nie dziala nic,winxp mam ale tylko obraz na laptopie,a na stacjonarnym musze zain­stalowac xp.…co robic???

  • slasho 25/08/2009 w 21:57 - Odpowiedz

   jezeli jest prob­lem z ntl­dr to raczej bym spróbow­al:
   — z innej kopi nagrac pli­ki na pena najlepiej z ser­vice pack 3
   — zmienic for­mat pliku (na penie), np na ntsc lub fat32
   — napraw­ic błąd ntl­dr na penie przy pomo­cy lap­topa, np zbotowac z pena sys­tem, pojaw­il by sie błąd i moze wtedy napraw­ic uzy­wa­jąc ply­ty cd xp

   nara­zie nie przy­chodzi mi nic wiecej do glowy…

 73. krutki 26/08/2009 w 22:51 - Odpowiedz

  Wszys­tkie pięknie. Sposób bard­zo przy­dat­ny. Ale kiedy przy­chodzi do wyboru insta­lacji sys­te­mu, kiedy pojaw­ia się niebies­ki ekran ład­owa­nia insta­la­to­ra wyskaku­je następ­ne niebieskie okno infor­mu­jące o wykry­tym prob­lemie (SESSION3_INITIALIZATION_FAILED) i dalej sugeru­jące by sprawdz­ic jakiekol­wiek nowo zain­stalowany hard­ware albo soft­ware i ewen­tu­alne updaty. Jeśli prob­lem będzie się pow­tarzał sugeru­ją nawet by wyłączyc w opc­jach pamię­ci Bio­su caching lub shad­ow­ing…

  Czy ktoś mógł­by mi wyjaśnic co powinienem zro­bic?

 74. daniel 05/09/2009 w 22:05 - Odpowiedz

  a wiecie może jak wyczyś­cić kom­pa z win­dowsa? chce go wyczyś­cić żeby niebyło nic mam hp 2133 mini z jed­ną par­ty­cją niemoge go nawet uruchomić,nic nie­da sie zro­bić więc chce go wyczyś­cić do zera niema być nawet win­dowsa.

 75. Robert 23/09/2009 w 21:02 - Odpowiedz

  Wita­j­cie,

  zami­ast pen­drive uzyłem dysk USB 100GB zgod­nie z instrukcją sfor­ma­towałem HP Tools … nie wiem dlaczego krzy­czał że wiecej niż 20GB i czy jestem pewien ? Czy jest jakieś ogranicze­nie sys­te­mowe że nie może mieć wiecej niż 20 GB par­ty­c­ja ?

  gen­er­al­nie Win XP bootu­je sie i zaczy­na insta­lac­je ale nie wykry­wa dysku twardego w note­booku ? czy jak­iś kon­filkt ? brak sterown­ików SATA ?
  w zró­dle XP zin­te­growałem sterown­i­ki SATA tworząc swo­ja wer­sje pro­gramem nLite…

  probowałem zmieni­ac z USB STick na USB hard­disk ale to samo :(

  może­cie zapy­tać a po co Ci dysk 100GB USB do insta­lacji, więc pomysł pole­ga na tym że chce tam zmieś­cić również dodatkowe insta­lac­je sterown­ików pro­gramów tak żeby pod­czas instal­cji XP moż­na było zain­stalować :) dod­celowo wszys­tko w opcji unat­tend ;)

  sprobu­je jeszcze z mniejsza par­ty­c­ja na dusku 8GB i ewen­tu­al­nie z Pen­drivem ..

  jak macie jakieś pomysły dlaczego nie widzi dysku w note­booku wewnetrznego pod­czas insta­lacji XP z dysku USB zewnetrznego pomoź­cie please ;)

 76. janek9602 05/10/2009 w 05:04 - Odpowiedz

  DZIAŁA DZIAŁA DZIAŁA. Toche miałem prob­lemów bo mój Win­dows XP był na twardym dysku , ale sobie dałem rade i pięknie wszys­tko dzi­ała .
  Życze zdrówka autorowi i WIELKIE DZIĘKI

 77. Grzesiek19870 09/10/2009 w 23:47 - Odpowiedz

  POMOCY !!!!!!!!!!!!!!!!

  Ja mam Eee PC 904HD i przy pró­bie bootowa­nia wyskoczył mi błąd “Brak pliku NTLDR Naciśnij Ctrl+Alt+Del, aby zrestar­towac” Ter­az nie wiem co mam zro­bic bo win­dows mi sie nie odpala tylko ten komu­nikat :/ Pomóz­cie. Co mam ter­az zro­bic?

  • janek9602 21/10/2009 w 11:38 - Odpowiedz

   żle przy­go­towałeś pena. możesz dograć ten plik NTLDR ale nic Ci to nie da.Też miałem z tym prob­lem i dograłem ten plik i przy uru­chomie­niu kom­pa wyskaki­wał tylko tryb wyboru sys­te­mu Windows2000 i win­dows xp i jak wybier­ałem ten czy dru­gi to wyskaki­wał błąd z plikiem hal.dll

 78. janek9602 21/10/2009 w 12:13 - Odpowiedz

  Dam małą rade dla tych co mają prob­lem z plikiem hal.dll. Też miałem taki prob­lem a rozwiązanie było naprawde banalne. Nie wiem czy u Was zadzi­ała , ale u mnie zadzi­ałał . Za każdym razem jak insta­la­tor przy instalowa­niu sys­te­mu restar­tu­je kom­put­er to musi­cie ustaw­iać star­towanie z pen­drive i przy try­bie wyboru zaz­naczać punkt drugi.I dopiero jak insta­la­tor zakończy insta­lac­je i pokaże się już pul­pit moż­na wyjąć pena i powin­ną być ok.No i przy try­bie wyboru zaz­naczać swój sys­tem a nie tryb USB .I dla pewnoś­ci już jak miałem pełen dostęp do sys­te­mu uru­chomiłem insta­lac­je z twardego dysku i zain­stalowałem go jeszcze raz bez uży­wa­nia pendrive.GG 4002816

 79. Ciecio 29/10/2009 w 18:55 - Odpowiedz

  Gdy pojawi się menu, w którym należy wybrać opcję try­bu TXT, a potem mamy już nor­mal­ny insta­la­tor, w którym trze­ba stworzyć par­ty­cję pod naszego Win­dows-a.
  Gdy insta­la­tor zrestar­tu­je kom­put­er tym razem wybier­amy z menu tryb GUI. Następ­nie rozpocznie się właś­ci­wa insta­lac­ja XP.

  Sterown­i­ki i cała resz­ta to już inna baj­ka, z którą poradzi sobie każdy, kto już zain­stalu­je WinXP.

  Powodzenia

 80. malavarena 30/10/2009 w 19:21 - Odpowiedz

  Bard­zo dobry porad­nik, umożli­wił mi prze­in­stalowanie Home na Pro­fes­sion­al w MSI u100.

  Pole­cam i dzięku­ję.

 81. Kura Rossolini 07/11/2009 w 23:49 - Odpowiedz

  Łoł, sękju. Dwa dni trwały poszuki­wa­nia, czego ja już nie próbowałem…
  Ale w końcu USB Mul­ti Butem i według wskazówek z Mikros­zof­tu (http://support.microsoft.com/kb/307545/pl) udałio się przy­wró­cić byd­lacz­ka (net­book, dell insp­iron 10, winXP HE okrut­nie potrak­towany Reg­istry Klinerem) i dane odzyskać… Cho­ci­aż cho­ci­aż… właśnie mi sie powiesił w try­bie Safe… A w nor­mal­nym try­bku łazi jak zło­to (:O
  No nic, powal­czę dalej, w każdym razie dzię­ki za lin­ki i łopa­tologię.

 82. Robertss 10/11/2009 w 23:20 - Odpowiedz

  U mnie nie dzi­ała, nie pole­cam.
  Robię wszys­tko zgod­nie z instrukcją, i zaczy­nam instalować XP’eka, tuż przed wyborem tworzenia par­ty­cji dosta­ję blue screena który mówi mi o błędzie i kończy się zabawa. Lap­top nówka tyle co kupi­one, Win­dowsa mam ory­gi­nal­nego więc wyk­luczam wadę sprzę­tu, Pen­drive też nówka.
  Przykro, będę musi­ał spróbować to zro­bić innym sposobem.

  • janek9602 11/11/2009 w 01:40 - Odpowiedz

   To że ci nie wychodzi to nie znaczy że musisz zostaw­iać komen­tarze w sty­lu “nie pole­cam” . Napisał byś jaki błąd wyskaku­je napewno ktoś chęt­ny udzieli ci rad.Następnym razem pomyśl zan­im coś napiszesz i zan­im coś z robisz to na pewno uda ci się zain­stalować windowsa.A swo­ją drogą jak wszys­tko masz takie nówka ze sklepu to czemu kożys­tasz z instal­ki z pen­drive

 83. kerszi 11/11/2009 w 00:58 - Odpowiedz

  Pole­cam moj sposób

  http://pokazywarka.pl/apy20a/

 84. TPT 05/12/2009 w 14:57 - Odpowiedz

  Multi­boot z trojanem…nie ład­nie , oj nie ład­nie.

  • admin 05/12/2009 w 15:55 - Odpowiedz

   ok juz usuni­ety, zostaw­iam wtedy tylko multibita10, on jest ok.
   chy­ba ze zna­jde w sieci 12 to dodam, dzie­ki za info

 85. buciek89 07/12/2009 w 15:21 - Odpowiedz

  u mnie wszys­tko ład­nie i pięknie :) musi­ałem jedynie z dysku sys­te­mowego usunąć ostat­nią lin­ijke wier­sza z pliku boot.ini zeby od razu star­tował sys­tem bez potrze­by wyboru. dzięku­ję za świet­ny pro­gram. poz­draw­iam

 86. fwaa 10/12/2009 w 18:57 - Odpowiedz

  pomo­cy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! gdy nacisne dowol­ny klaw­isz zni­ka mi wierz pole­cen prosze o pomoc

 87. irbis 21/12/2009 w 13:30 - Odpowiedz

  ludziska help bo już mi pal­ma odbi­ja :(
  wszys­tko ład­nie pięknie, naciskam H -> for­matu­je pena -> naciskam 1 a tam mi wywala “Błąd CScript: Dostęp do Hos­ta skryp­tów sys­te­mu Win­dows jest wyłąc­zony na tym kom­put­erze. Skon­tak­tuj sie z admin­is­tra­torem, aby uzyskać szczegółowe infor­ma­c­je
  ***** Error: select­ed Path does con­tains spaces and is Invalid *****”

  prze­cież ja jeszcze żad­nej ścież­ki nie wpisy­wałem!!!! naciskam tylko 1 i to wywala. jak mam to napraw­ić?

 88. NieWiem 23/12/2009 w 17:26 - Odpowiedz

  Czy podany wyżej przepis daje możli­wość usunię­cia par­ty­cji lin­ux­ows­kich i utworzenia par­ty­cji pod Win­dows przed insta­lacją?

  • buciek89 25/12/2009 w 00:07 - Odpowiedz

   pro­ces insta­lacji prze­b­ie­ga iden­ty­cznie jak przy instalowa­niu sys­te­mu poprzez dysk CD

 89. TKACZYK24 03/01/2010 w 20:06 - Odpowiedz

  u mnie wszys­tko pos­z­lo swiet­nie sys­tem dziala wszys­tko ok ;)
  bez ciebie i tego porad­ni­ka nie dal bym rady. wielkie dzie­ki

  poz­dro

 90. Marcin 03/01/2010 w 22:18 - Odpowiedz

  Witam. Ja mam taki sam prob­lem z insta­lacją co wyżej “irbis”:

  “Błąd CScript: Dostęp do Hos­ta skryp­tów sys­te­mu Win­dows jest wyłąc­zony na tym kom­put­erze. Skon­tak­tuj sie z admin­is­tra­torem, aby uzyskać szczegółowe infor­ma­c­je”

  o co chodzi? jak to ugryść?

 91. Dir 07/01/2010 w 00:47 - Odpowiedz

  Witam, mam taki prob­lem otóż win botu­je się z pendrai­wa pojaw­ia się czarny ekran z 5 pozy­c­ja­mi do wyboru — wybier­am pier­wszą, następ­nie zrzu­cane są sterown­i­ki na dysk i po ich zrzuce­niu wywala blue scrin “błąd” nie wiem dlaczego na innym lap­ku prze­chodzi dalej a na tym sta­je?

 92. darloo 07/01/2010 w 17:56 - Odpowiedz

  XP zgrał mi się na pen­drive, ale pod­czas ład­owa­nia plików nie pokazu­je się blue screen. Chcę dostaćsię­do kon­soli odzyski­wa­nia, bo mam net­booka i przez przy­padek zain­stalowałem boot menag­er i chce go usunąć. Wie ktoś jak to zro­bić?

 93. BMC 10/01/2010 w 13:35 - Odpowiedz

  Wyswi­et­la mi sie komuikat “niepraw­id­lowy plik boot.ini”. Nawet go nie rusza­lem.… Prosze o pomoc =/

 94. xkamis 13/01/2010 w 00:24 - Odpowiedz

  Witam
  A ja mam taki prob­lem ze po for­ma­towa­niu i spradza­niu dyskow dosta­je komu­nikat o braku dostepu do CD i co za tym idzie nie wgry­wa­ja sie pod­sta­wowe pli­ki sys­te­mowe i nie moge odpal­ic insta­la­to­ra. mam ktos jakis pomysl??

 95. santee 21/01/2010 w 20:40 - Odpowiedz

  spróbuj najpierw utworzyć par­ty­cję na dysku, jeśli to konieczne da się to także z uży­ciem tego samego pena, tylko zabawy może być więcej. jako że mx-a koniecznie chci­ałem, musi­ałem najpierw pena z innym czymś zro­bić, mx jakoś nie ofer­ował mi nic poza for­matem ( a prze­fa­sonowanie par­ty­cji było konieczne bo kole­ga potrak­tował dysk True­Cryptem a patom coś nakwasił w kon­figu i dostępu do dysku ni huhu..)..przygotowałem pena z mx, odpalam..i blue death screen..error..jedyne co mi do głowy rzyszło to ta szyfrowana wścieklizna..spreparowalem pena z bootem z w98, odpal­iłem, poszło bez prob­le­mu pod DOSem, f-disk,kasowanie par­ty­cji, zakładanie..po tem znowu prepar pena z mx..i poszło bez problemu..może ci to pomoże:)

 96. Grzes 22/01/2010 w 18:18 - Odpowiedz

  Witam
  próbu­je zain­stalować win XP pro na net booku acer aspire one
  winde zrzu­cam na 1 GB kartę kingston
  insta­la­tor sys­te­mu się lądu­je i gdy dochodzi do wyboru par­ty­cji na sys­tem insta­la­tor widzi kartę jako dysk i nic pyzatym a w nim jest dysk 160 GB fab­rycznie ustaw­iony na jed­ną par­ty­c­je

 97. Darell 30/01/2010 w 09:42 - Odpowiedz

  Ja już sys­tem prz­erzu­ciłem na pena,ale nie mogę go wys­tar­towac na lap­topie. Nieste­ty nie mam w biosie opcji Boot from USB device,tylko jedynie boot from remov­able device,ale nawet jak uustaw­iam to na pier­wszym mijs­cuu to i tak nie try­bi. Mam jszcze zew napęd na usb,ale też kij wie jak to odpal­ić. Jeśli ktoś wie jak mi pomóc prosiłbym o kon­akt na gg: 407130

 98. Bycherry 30/01/2010 w 14:07 - Odpowiedz

  Ja ma inny prob­lem zro­biłem tak jak jest opisane ale wyświ­et­la mi bład

  nie moz­na zal­ad­owac pliku $win_nt$.~Bt\biosinfo.inf kod ble­du to 18
  moj gg 15944063 poz­draw­iam

 99. Chomicki K. 31/01/2010 w 20:39 - Odpowiedz

  Witam, praw­dopodob­nie tworzyłeś instalkę korzys­ta­jąc z mody­fikowanej pły­ty (np. z dodatkowy­mi sterown­ika­mi SATA). Pobaw się w biosie try­ba­mi SATA. Praw­dopodob­nie wkłada­jąc do swo­jego sprzę­tu CD, z którego robiłeś pen­drive będziesz miał iden­ty­czny objaw…

 100. Grabek 02/02/2010 w 07:14 - Odpowiedz

  braku­je ci sterown­ikow SATA do dysku

 101. Alojzy 02/02/2010 w 14:48 - Odpowiedz

  no to wszys­tko ład­nie, wszys­tko pięknie …
  ciekawe czy ktoś da rade pomoc mi:P .…

  posi­adam dysk twardy 320GB 2,5′ USB
  udało mi się zro­bić na nim par­ty­c­je 10GB NTFS, PRIMARY, ACTIV, BOOTABLE
  na tej par­ty­cji udało mi się umieś­cić WIN7 ulti­mate …
  jak uruchami­am kom­pa z tego dysku USB, ele­gancko uruchamia mi się insta­la­tor WNI7, i wszys­tko śmi­ga jak ta lala .…

  ale … ja chce więcej … ja chce żeby na tej par­ty­cji oprócz obrazu z insta­la­torem WIN7, był jeszcze insta­la­tor WINxp, mało tego ja chce żeby pod­czas bootowa­nia z tego dysku na początku pojaw­iało się jakieś MENU z zapy­taniem który sys­tem mam ochotę instalować … menu może buc prostack­ie do bólu …

  ważne żeby były 2 insta­la­to­ry na jed­nej par­ty­cji bootowal­nej menu

  z góry bard­zo wielkie dzię­ki za pomoc i poz­draw­iam wszys­t­kich

 102. Yogi 07/02/2010 w 13:57 - Odpowiedz

  Goś­ciu siedze już chy­ba z 5h i szukam “przepisu” na bootowal­nego pena i powiem ci że jesteś jedyną osobą której “przepis” zadzi­ałał, jesteś bos­ki !!! Wisze ci piwo !!!

 103. admin 07/02/2010 w 14:45 - Odpowiedz

  dzię­ki yogi :)

 104. kokos 16/02/2010 w 09:16 - Odpowiedz

  dzi­ała w 100% i to chy­ba najlep­szy i najłatwiejszy sposób jaki znala­zlem :)

 105. kokens 20/02/2010 w 13:57 - Odpowiedz

  Witam. Mam prob­lem z koń­cowym etapem. Po wciśnię­ciu “3” wyświ­et­la się komu­nikat ***** Please give first valid Tar­get USB-Dri­ve Let­ter *****
  Proszę o jakieś wskazów­ki i z góry dziękję.

 106. Jasiek 21/02/2010 w 16:59 - Odpowiedz

  Uff zro­bilem, ale nie radze robic to pod vista i 7 same klopo­ty. Na xp idzie lad­nie ale trze­ba tez w biose dobrze ustaw­ic. Poz­draw­iam

 107. miki16 22/02/2010 w 23:34 - Odpowiedz

  kokens
  Mam ten sam prob­lem proszę o szy­bką odpowiedź plx

 108. Lemon 25/02/2010 w 03:36 - Odpowiedz

  Super. Dzi­ała znakomi­cie!

 109. marco23m 25/02/2010 w 21:47 - Odpowiedz

  w tym komu­nika­cie chodzi o wskazanie litery pen­dri­va,

  wciskamy 2 i wskazu­je­my z wyswi­et­lonej listy pena

 110. huubbertus 02/03/2010 w 23:13 - Odpowiedz

  witam. a jeżeli mam xp-eka w for­ma­cie iso czyli obraz pły­ty co mam zro­bić ?

 111. huubbertus 02/03/2010 w 23:14 - Odpowiedz

  prosze o odpowiedź poz­draw­iam

 112. slasho 02/03/2010 w 23:55 - Odpowiedz

  wyko­rzys­tać zawartość obrazu iso

 113. Califax 06/03/2010 w 18:07 - Odpowiedz

  Odnośnie: ***** Please give first valid Tar­get USB-Dri­ve Let­ter *****
  Te miałem taki prob­lem. Dawałem 2 i nie chcial mi zaak­cep­towac wybranego pen­drive. Dlat­ego pro­ponu­ję mianę litery dla pena. Moj glasal się bar­do śmies­nie jako D: ( strasznie pomieszane miałem z par­ty­c­ja­mi). Zmieniłem na H: i bez prob­le­mu wszys­tko szło.

 114. Boss 06/03/2010 w 21:02 - Odpowiedz

  A mi nie dzi­ała. A szko­da. Pod koniec poda­je iż nie może sko­pi­ować jak­iś plików tym­cza­sowych. Po restar­cie pomi­mo ustaw­ienia botowa­nia z USB nie star­tu­je z klucza. Tak jak­by nie stał się w ogóle botowal­ny.
  Jakieś pomysły?

 115. telur888 07/03/2010 w 15:50 - Odpowiedz

  Mi tez nie dziala. Zro­bilem tego pena, wsadzam do kom­put­er­ka (hp mini 2140) ustaw­iam bootowanie z usb, rese­tu­je i pojaw­ia sie tylko czarny ekran z miga­ja­cym kur­sorem i nic dalej sie nie dzieje :/

 116. Zibi 07/03/2010 w 21:04 - Odpowiedz

  uff…

  Wiel­ki dzię­ki za pro­gramik i porady dla auto­ra, ale mimo wszys­tko musi­ałem spędz­ić cały dzień na insta­lację xp na Sam­sun­gu N150.

  Pier­wszy prob­lem miałem z dyskiem SATA (nie mogłem znaleźć w biosie try­bów dysku twardego), były w tak jak­by pod­menu.…

  Potem dru­gi i więk­szy prob­lem był po sko­pi­owa­niu plików sys­te­mowych i pier­wszym uru­chomie­niu win­dowsa z dysku. Nie mogłem prze­jść tego eta­pu w którym wybier­amy jed­ną z pię­ciu opcji uru­chomienia sys­te­mu. Próbowałem bootcfng rebuild tak jak pisal­iś­cie wyżej, ale to nie poma­gało. Stan­dar­d­owy mój sys­tem to 7, więc jed­na ukry­ta par­ty­c­ja recov­ery śmiesz­na par­ty­c­ja C (SYSTEM) (100MB), par­ty­c­je C usunąłem i pow­ięk­szyłem do nor­mal­nych rozmi­arów, ale i to nie pomogło. Pomogła dopiero zmi­ana man­u­al­na w pliku boot.ini.:

  [Boot Loader]
  Timeout=10
  Default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\WINDOWS [tutaj zmi­ana par­ti­tion z 1 na 2 lub 3 w zależnoś­ci od tego czy usuneli­scie 100MB par­ty­c­je sys­tem]
  [Oper­at­ing Sys­tems]
  C:\btsec\XPSTP.bs=“1. Begin TXT Mode Set­up Win­dows XP, Nev­er unplug USB-Dri­ve Until Logon”
  multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\WINDOWS=“2. and 3. Con­tin­ue with GUI Mode Set­up Win­dows XP Start XP from HD 1” /FASTDETECT [oraz tutaj to samo]
  multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(1)\WINDOWS=“Continue GUI Set­up Start XP from HD 2, use if installing on HD2” /FASTDETECT
  c:\grldr=“4. Start GRUB4DOS Menu — DOS FPY IMAGES Lin­ux XP Rec Cons Vista”
  C:\btsec\XATSP.bs=“Attended Set­up XP, Nev­er unplug USB-Dri­ve Until After Logon”

  Mam nadzieję, że się przy­da.

 117. admin 27/03/2010 w 23:59 - Odpowiedz

  link już aktu­al­ny moż­na pobier­ać

 118. Robert 28/03/2010 w 23:18 - Odpowiedz

  do Zibi.
  Też mam iden­ty­cznego note­booka z win 7.
  jaka jest róż­naca w pra­cy sys­te­mu.

  Czy jest znacz­na różni­ca w odpala­niu aplikacji.

 119. akon401 29/03/2010 w 01:06 - Odpowiedz

  No ok, ale dlaczego zaczy­nasz od sfor­ma­towa­nia w PeToUSB a nie w HP USB? jaka jest różni­ca to FAT16X a NTFS?

 120. akon401 29/03/2010 w 09:02 - Odpowiedz

  fajnie, podo­ba mi się że to opisu­jesz, bo sam mam sam­sun­ga n210 i te par­ty­cję ukry­tą, ale to.… nie dzi­ała zmieni­ałem par­ti­tion już różnie, ale popros­tu nie bootu­je, jak ustaw­iłeś bios? wyłączyłeś zapewne AHCI przez con­trol man­u­al, ale czy coś jeszcze zmieni­ałeś? EDB itp?

 121. Amon 29/03/2010 w 21:37 - Odpowiedz

  Fajny tylko jest u mnie jeden mały prob­lem jak chce potem nagrać office jakiejkol­wiek wer­sji wyskaku­je mi błąd dru­ga sprawa nie dzi­ała autostart i jak zro­bić po pros­tu czys­ta kopie sys­tem tak jak bym ją uruchami­ał nor­mal­nie z CD-ROMu

 122. r4n 31/03/2010 w 03:13 - Odpowiedz

  Wszsytko pięknie i ład­nie — tylko jak ktoś mi odpowie dlaczego przy zabaw­ie pro­gramem USB Multi­Boot nie chce mi sie pojaw­ić okienko z możli­woś­cią wyboru źródła (opc­ja GIVE XP SETUP … ) to wysyłąm mu pocztą skrzynkę wód­ki.

  Nigdziej na necie nie znalałem odpowiedzi, bo nie widzi­ałem, zeby ktos miał taki prob­lem.

  Moze pójde juz spać, bo zaraz mnie szlak trafi…

 123. TBTB 04/04/2010 w 20:28 - Odpowiedz

  POD ACER ASPIRE ONE NIE TRYBI

 124. tbtb 04/04/2010 w 21:11 - Odpowiedz

  Nie moż­na uru­chomić sys­te­mu Win­dows z powodu sprzę­towego błę­du kon­fig­u­racji dysku. Nie moż­na dokon­ać odczy­tu ze wskazanego dysku star­towego. Sprawdź ścieżkę oraz dysk. Sprawdź w doku­men­tacji sys­te­mu Win­dows oraz w instrukcji obsłu­gi sprzę­tu dodatkowe infor­ma­c­je na tem­at kon­fig­u­racji dysku.
  Idalej nic juz nie idzie helppppp

 125. DiabeleQ 08/04/2010 w 21:08 - Odpowiedz

  A może by kole­ga w artykule napisał ze instalu­jąc już xp z pendrive’a musi być ustaw­iony w Biosie, USB jako główne urządze­nie rozru­chowe i ze przy kole­jnych restar­tach trze­ba wybier­ać odpowied­nie cyfry z menu ??? Tzn. Pier­wsze odpale­nie z pen­drive daje­my 1, win­da się zacznie kopi­ować, restart, odpala z pen­drive w menu wybier­amy 2.. i tak dalej ?? Taka mała rzecz a wtedy nie ma błędów BRAK HAL.dll.. 3 godziny straciłem na to szuka­jąc rozwiąza­nia w końcu na forum mini znalazłem ORYGINALNEGO pos­ta o takiej insta­lacji..

 126. rups 14/04/2010 w 01:28 - Odpowiedz

  czy ktos rozwiazal prob­lem kopi­owa­nia sys­te­mu na pen­drivea pod win­dows 7?

 127. brzydalski 18/04/2010 w 14:34 - Odpowiedz

  dzię­ki wszys­tkim, zwłaszcza zibi z tym boot.ini.
  Mam pytanie. zain­stalowałem, ale cią­gle muszę go uruchami­ać z włożonym pen-em. Czy da sie to jakoś zmienic zeby sam star­tował z dysku?

 128. Kamil 19/04/2010 w 20:43 - Odpowiedz

  kur­rde siem­ka wszys­tr­kicm mam taki prob­lem sko­pi­owalem wszys­tkie pli­ki i odpalam lap­topa z usb wlac­zonym i nie rusza insta­lac­ja i nie wime co am zro­bic czy w biosie ustaw­ic ?? c cz\y co prosz4e o szy­b­ki kon­takt ::* 7644819 GG

 129. ogor18 22/04/2010 w 23:44 - Odpowiedz

  Jak poradz­iłeś sobie z tym plikiem hal.dll?

 130. Arson18 22/05/2010 w 15:47 - Odpowiedz

  Nie łatwiej by było gdy­byś wrzu­cił ten plik ( usmb10.rar) na inny serwer.Ściąga mi z 30min bo 17kb/s…

 131. Arson18 22/05/2010 w 15:48 - Odpowiedz

  Nie łatwiej by było gdy­byś wrzu­cił ten plik ( usmb10.rar) na inny serwer?Ściąga mi z 30min bo 17kb/s…

  • slasho 22/05/2010 w 22:54 - Odpowiedz

   masz rac­je, upload­ing to poraż­ka, dodałem download2 na hot­file

 132. Tymol 29/05/2010 w 19:48 - Odpowiedz

  Czy mógł by mi ktoś powiedzieć jak to zro­bić?
  Mam viste i chci­ałbym nagrać xp
  1. Biorę wszys­tko zgod­nie z instrukcją i jest ok
  2. Wszys­tko ok aż do punk­tu gdzie trze­ba w cmd wpisać 2 i wybrać swój pen-dri­ve otóż pisze że jest nieob­sługi­wany (H: has NOT FAT FAT32 or NTFS For­mat and is NOT Valid).
  Zmieni­ałem literę dysku (h na g i odwrot­nie) i nic.
  Prosiłbym o szy­bką odpowiedź.

 133. krzysiek 30/05/2010 w 21:15 - Odpowiedz

  Witam.
  A czy jest jakaś mag­icz­na opc­ja, aby zain­stalować czys­tego win­dowsa, a nie z jakim­iś usera­mi właś­ci­ciela­mi i kij wie co jeszcze. Chci­ałbym sam zade­cy­dować ilu ma być użytkown­ików na moim kom­pie. Pod­czas insta­lacji jestem pytany tylko o licenc­je A inne ustaw­ienia ?
  Poz­draw­iam.

 134. bartek 01/06/2010 w 17:35 - Odpowiedz

  a czy to musi byc obraz ply­ty czy moga byc sko­pi­owane pli­ki

 135. bartek 01/06/2010 w 18:45 - Odpowiedz

  co mam zro­bic po wcis­nieciu 1
  bo mi wyskaku­je “not in menu”

 136. ziom 02/06/2010 w 20:09 - Odpowiedz

  a ja zain­stalowalem win­dows ale bez pen­drive insta­la­cyjnego nie idzie, jest potrzeb­ny do uru­chomienia inaczej pisze błąd ład­owa­nia sys­te­mu oper­a­cyjnego co robić????????

 137. bartek 03/06/2010 w 19:07 - Odpowiedz

  xp mam w fold­erze c:speeed2
  i powiedz­cie jaki mam to w pisac w pier­wszym punkcie

 138. krzysiek 03/06/2010 w 22:27 - Odpowiedz

  No i lipa, cią­gle instalu­je się WŁAŚCICIEL I USERXP. Po co to ? Nie da się zro­bić tak żeby instalować jak z pły­ty, podawać te wszys­tkie infor­ma­c­je o cza­sie , insta­lacji sieci itd. ? Tu nawet nie ma czegoś takiego żeby przy­cis­nąć F8 (na zgodę przed for­ma­towaniem .…)

 139. Maciejas 13/06/2010 w 13:27 - Odpowiedz

  Goś­ciu, jesteś jedyną osobą, która napisała to klarown­ie i ele­gancko. Wieel­ki plus. A co do wypowiedzi ‘krzyś­ka’: Nie klikaj bezmyśl­nie “YES”, kiedy pro­gram tworzą­cy obraz na penie o coś Cię pyta. Bo ja jakoś zauważyłem, że pytał o nazwy użytkown­i­ka, nazwę kom­put­era itp. itd. i potrafiłem to wych­wycić. I była możli­wa zmi­ana tychże para­metrów.

  • slasho 13/06/2010 w 19:38 - Odpowiedz

   Dzię­ki Macie­jas

 140. wwwujek@gmail.com 13/06/2010 w 20:20 - Odpowiedz

  Macie­jas dlaczego uważasz że klikam bezmyśl­nie tak lub nie ? Chci­ałbym po pros­tu aby cała insta­lac­ja prze­b­ie­gała iden­ty­cznie jak z cd bez żad­nych dodatków. Próbowałem coś z tym zro­bić ale nie wyszło mi nieste­ty . Pytam po pros­tu czy jest jak­iś sposób aby na wstępie( jeszcze przed przy­go­towaniem instal­ki na pen­dra­jwie ) wyłączyć wszys­tkie te “udo­god­nienia” . Dzię­ki za zain­tere­sowanie. Poz­draw­iam

 141. Lipa 15/06/2010 w 10:04 - Odpowiedz

  Witam mam duzy prob­lem z kto­rym nie moge sobie w zaden sposob poradz­ic. po wybra­niu opcji h pokzu­je mi sie kominikat “per­mis­sion denied. the admin­is­tra­tor rights are requied to run this tool.” a mam wszys­tkie uprawnienia (byna­jm­niej tak mi sie wydawa­lo do chwili obec­nej) jestem jedynym userem kom­pa a kon­to jest przyp­isane do grupy admin­is­tra­torow. ocb?? prosze o jak­na­jszyb­sza pomoc.

 142. Lipa 15/06/2010 w 12:19 - Odpowiedz

  jak by co mam win­dowsa 7

 143. krzysiek 15/06/2010 w 17:12 - Odpowiedz

  Oj to masz coś zdrowo pog­mat­wane LIPA z prawa­mi do plików. Miałem to samo jak zain­stalowałem win­dowsa według tute­jszej instrukcji w której domyśl­nie instalu­je mi się WLASCICIEL I USER :/ na szczęś­cie mam kopie sys­te­mu (jak jeszcze CD mi dzi­ałało zro­biłem). zain­staluj winde jeszcze raz ale z płyt­ki tak jak mikkrosoft przykazał i nie powin­neś mieć już tych zmartwień.

  Poz­draw­iam

 144. daniofantasy 18/06/2010 w 23:22 - Odpowiedz

  dla wszys­t­kich mają­cych prob­lem z:

  H: has NOT FAT FAT32 or NTFS For­mat and is NOT Valid” — po pros­tu pod vistą i win 7 nie śmi­ga — trze­ba kom­bi­nować z prawa­mi itd — żeby ruszyło najlepiej instalować spod XP, poz­draw­iam

 145. krzysiek 21/06/2010 w 22:21 - Odpowiedz

  kur­cze naj­gorsze jest to ze autor przy­go­tow­al ta instalke na swo­je widzi mis­ię a fajnie bylo­by gdy­bysmy sami mogli decy­dowac o insta­lacji ;)
  poz­draw­iam

  • slasho 21/06/2010 w 22:28 - Odpowiedz

   W czym nie możesz decy­dować? Napisz konkret­nie.

 146. Damian 22/06/2010 w 15:52 - Odpowiedz

  Panowie. Robię wszys­tko zgod­nie z instrukcją. Wywal­iłem tą par­ty­cję sys­te­mową tak żebym mógł zain­stalować Win­dowsa na par­ty­cji c ale jak juz się pli­ki sys­te­mowe wrzucą i następu­je restart to mam prob­lem z brakiem pliku hal.dll Co mam zro­bić?????????

 147. Format w netbooku bez napedu 14/02/2011 w 19:44 - Odpowiedz

  […] […]

 148. […] poprzez bios. Szczegól­nie przy­datna gdy chce­my zain­stalować sys­tem z pendrive’a http://toin.pl/20/windows-xp-z-pendrivea/. AKPC_IDS += “5609,”;Popularity: unran­ked [?] […]

 149. - DSP Usługi Informatyczne Kielce 17/01/2012 w 13:26 - Odpowiedz

  […] pochodzi z http://toin.pl/20/windows-xp-z-pendrivea/ Nie testowałem jeszcze , ale przy najbliższej okazji to […]

 150. Windows 7 z pendrive'a 28/01/2015 w 01:45 - Odpowiedz

  […] Może zain­te­re­suje Cię rów­nież win­dows XP z pen­drive. […]

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.