Win XP — to powinien wiedzieć każdy cz.1

W artykule przed­staw­ię kil­ka trików w sys­temie Win­dows XP, które powinien znać każdy użytkown­ik kom­put­era, który nie raz miał sty­czność z prob­le­ma­mi ze sprzętem, jak i samym sys­te­mem. Czy­ta­jąc ten artykuł dowiesz się m.in jak pozostaw­ić na ekranie Blue Screen, który może pojaw­ić się pod­czas awarii, jak wyłączyć komu­nikaty błędów, jaki i wyłączyć niepotrzeb­ną usługę indek­sowa­nia, która niepotrzeb­nie dzi­ała­ją­ca w sys­temie spowal­nia jego dzi­ałanie. Zapraszam do lek­tu­ry.

BEZ ZNIKAJĄCYCH BLUE SCREENÓW

Jak dobrze wiemy, niebieskie ekrany śmier­ci niko­mu nie służą. Warto za w cza­su włączyć ich pokazy­wanie, aby w razie awarii bez prob­le­mu spisać kod błę­du i poszukać rozwiąza­nia, niż oglą­dać monot­onne restar­ty nie wiedząc, co powodu­je prob­lem.

1.) W pier­wszym kroku prze­chodz­imy do Mojego Kom­put­era. Prze­chodz­imy do jego właś­ci­woś­ci, klika­jąc PPM na dowolne puste miejsce:

2.) Przed nami okienko z Właś­ci­woś­ci­a­mi sys­te­mu Win­dows. Prze­chodz­imy do zakład­ki Zaawan­sowane i na samym dole okna klikamy na Ustaw­ienia (tak jak na poniższym scree­nie):


3.) Ukaże się okienko Uruchami­an­ie i odzyski­wanie. Musimy odhaczyć pozy­cję Automaty­cznie uru­chom ponown­ie. Następ­nie zatwierdza­my zmi­any poprzez kliknię­cie na Ok:

4.) Od tej chwili każdy Blue Screen pozostanie na ekranie:


BEZ NIEPOTRZEBNYCH KOMUNIKATÓW

Komu­nikaty namaw­ia­jące nas do odesła­nia rapor­tu do firmy Microsoft są nam wszys­tkim bard­zo dobrze znane. Dobrze wiemy, że ich odesłanie i tak nic nie da, bo Microsoft nie odpowie na to. Dowiedz się zatem, jak wyłączyć ten monot­onne komu­nikaty. Komu­nikat może wyglą­dać podob­nie do tego:


1.) Prze­chodz­imy do Mojego Kom­put­era i wybier­amy jego Właś­ci­woś­ci (jak to zro­bić było omaw­iane w poprzed­nich artykułach). Prze­chodz­imy do Zakład­ki Zaawan­sowane i klikamy na Rapor­towanie błędów:

2.) Ter­az w okienku zaz­nacza­my pozy­c­je tak, jak to wyglą­da na scree­nie poniżej:

Dlaczego opc­ja “Powiadom mnie…” powin­na być zaz­nac­zona? Powin­niśmy ją włączyć po to, aby w razie nagłego błę­du była możli­wość odczy­ta­nia go. Może to być błąd związany ze sprzętem itd.


KONIEC Z USŁUGĄ INDEKSOWANIA

Jeśli na co dzień nie wyszuku­jesz tysię­cy plików na kom­put­erze, ta usłu­ga z pewnoś­cią nie będzie Ci potrzeb­na. Wyłącza­jąc ją odczu­jesz różnicę w uży­wa­niu kom­put­era.

1.) Prze­chodz­imy do menu START, a następ­nie w pole Uru­chom wpisu­je­my frazę taką, jak na poniższym obrazku:

2.) Przed nami okno Zarządza­nia kom­put­erem. W lewej częś­ci okna odna­j­du­je­my pozy­cję Usłu­gi i aplikac­je. Gdy ją klikniemy po prawej stron­ie zobaczymy fold­er Usłu­ga indek­sowa­nia, na który klikamy PPM. Następ­nie wybier­amy Wszys­tkie zada­nia i Zatrzy­maj:

PODSUMOWANIE

Powyższe porady powin­ny pomóc w rozwiązy­wa­niu prob­lemów ze sprzętem i usprawnić jego dzi­ałanie. Każdy użytkown­ik, który zna się na kom­put­er­ach powinien w pewnym stop­niu znać powyższe metody, ale mogą się one okazać pomoc­ne również dla początku­ją­cych fanatyków kom­put­erów.

Zapraszam do częś­ci drugiej.

By |2016-11-26T10:07:39+00:00Luty 27th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. Ola 19/03/2012 w 20:56 - Odpowiedz

    A ja (nai­w­na) myślałam, że ciągłe bom­bar­dowanie Microsof­tu komu­nikata­mi o błę­dach na coś się przy­da­je:(
    No to ter­az wyłączyłam to rapor­towanie:)

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.