Windows Vista z pendriva

Win­dows Vista nie cieszy się tak dużą pop­u­larnoś­cią jak XP, czy 7, ale i ten sys­tem ma swoich posi­adaczy. Nie musimy go wcale instalować z płyt­ki, może­my to zro­bić również z pamię­ci przenośnej np pen­dri­va. Insta­lac­ja nie jest bard­zo skom­p­likowana, aczkol­wiek radzę, aby każdy krok wykony­wać dokład­nie i bez pos­piechu. Ja dla stworzenia tego artykułu uży­wałem Win­dowsa XP jako swo­je środowisko, ale moż­na użyć także Visty, czy Sev­e­na. O tym wszys­tkim dowiecie się z artykułu.

1.) Insta­lac­ja Visty z flash dysku wyglą­da troszkę inaczej, niż dla pozostałych sys­temów, dlat­ego jak już wspom­ni­ałem lep­iej wszys­tko wykony­wać bez poś­piechu, żeby nie naro­bić niepotrzeb­ne­go bała­ganu. W pier­wszej kole­jnoś­ci musimy utworzyć dodatkową par­ty­cję, z której nasz sys­tem będzie mógł “wys­tar­tować”. Jak widać w poprzed­nich sys­temach takiej oper­acji się nie przeprowadza­ło. Prze­chodz­imy do właś­ci­wych dzi­ałań:

*Jeśli naszym środowiskiem jest Win­dows XP (tak jak u mnie), wybier­amy wier­sz pole­ceń poprzez START—>Wszystkie programy—>Akcesoria—>Wiersz pole­ceń. UWAGA!!! Jeśli na XP nie jesteśmy zal­o­gowani jako admin­is­tra­tor, klikamy na wier­sz pole­ceń PPM (prawym przy­ciskiem myszy) i wybier­amy admin­is­tra­to­ra do uru­chomienia Wier­sza pole­ceń.

*Jeśli naszym środowiskiem jest Win­dows Vista lub 7, wybier­amy wier­sz pole­ceń poprzez START—>Akcesoria—>Wiersz pole­ceń i uruchami­amy go jako Admin­is­tra­tor.

[note]UWAGA!!! Musimy przy­go­tować pen­dri­va o pojem­noś­ci co najm­niej 4GB[/note]

2.) Po uru­chomie­niu Wier­sza pole­ceń wpisu­je­my komendę diskpart i wciskamy Enter:

3.) Podłącza­my naszego pen­dri­va do kom­put­era. Ter­az musimy wydać komendę list disk , która wyświ­etli nam wszys­tkie dys­ki podłąc­zone do kom­put­era. Ana­log­icznie odszuku­je­my literę naszej pamię­ci przenośnej:

4.) W moim przy­pad­ku pen­drive jest oznac­zony jako Dysk 5, więc wpisu­ję select disk 5 i wciskam Enter:

[note]WAŻNE!!! Istot­ną rzeczą jest, abyśmy wybrali właś­ci­wy dysk, ponieważ będzie on później for­ma­towany. Jeśli wybierzmy zły dysk, to może­my utracić na nim dane. Dlat­ego lep­iej zobaczyć  10 razy co się wybrało[/note]

5.) W kole­jnym kroku uży­wamy polece­nia clean służącego do sfor­ma­towa­nia naszej pamię­ci:

6.) Sfor­ma­towal­iśmy dysk. Musimy więc utworzyć na nim ową par­ty­cję. Wpisu­je­my więc kod cre­ate par­ti­tion pri­ma­ry :

7.) Par­ty­c­ja utwor­zona! Wpisu­je­my jeszcze kod select par­ti­tion 1 . Za pomocą tego polece­nia nasza par­ty­c­ja zostanie wybrana, abyśmy mogli przeprowadzać na niej kole­jne dzi­ała­nia:

8.) Nasza utwor­zona par­ty­c­ja nie jest jeszcze par­ty­cją akty­w­na. Musimy ją więc uak­ty­wnić poprzez polece­nie acti­vate :

9.) For­matu­je­my par­ty­cję uży­wa­jąc polece­nia for­mat fs=fat32 :

10.) Par­ty­c­ja sfor­ma­towana! Jako iż moim środowiskiem jest XP, sys­tem ten nie zauważy podłąc­zonego pen­dri­va w wier­szu pole­ceń. W moim przykładzie “zauważył” pamięć przenośną, wystar­czy więc, że:

*1 Pobierze­my TEN STEROWNIK , następ­nie roz­pakowu­je­my w dowolne miejsce.

*2 Uruchami­amy Edy­tor Rejestru (START–>Uruchom–>regedit).

*3 Odna­j­du­je­my klucz o nazwie HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\USBSTOR

*4 Odna­j­du­je­my pod­klucz z nazwą urządzenia (zazwyczaj będzie wid­ni­ała nazwa pen­dri­va, w moim przy­pad­ku Emtec). Kopi­u­je­my ten klucz do schowka (CTRL+C).

*5 Otwier­amy wypakowany plik cfadisk.inf np notat­nikiem.

*6 Odna­jdź sekcję o nazwie

[cfadisk_device] i wklej do niej [CTRL+V] klucz ze schowka przed wyraże­nia z tej sekcji. Usuń potem z tego klucza (po wkle­je­niu) wszys­tko przed wyrazem USBSTOR:

*7 Zmody­fikowany plik zapisu­je­my. Ter­az musimy zain­stalować zmody­fikowany sterown­ik. W pobranej paczce mamy 2 pli­ki, jeden użyliśmy do mody­fikacji, dru­gi jest plikiem sys­te­mowym. Jest to sterown­ik pamię­ci USB, który musimy zain­stalować poprzez Menedżer urządzeń. Otwier­amy go więc (Mój komputer—>Właściwości—>Zakładka Sprzęt i wybier­amy Menedżer), odszuku­je­my naszego pen­dri­va, klikamy na niego PPM, wybier­amy Aktu­al­izuj sterown­ik i odna­j­du­je­my ten, który pobral­iśmy.

*8 Mody­fikac­ja zakońc­zona, od tej pory XP zauważy dys­ki przenośne w wier­szu pole­ceń.

*9 Jeśli dzi­ałamy na XP, wkładamy płytkę z Vistą do napę­du i w wier­szu pole­ceń wyda­je­my polece­nie x:\boot\bootsect.exe /nt60 y (zapisze­my w ten sposób sek­tor rozru­chowy naszego sys­te­mu). Zami­ast x wpisu­je­my literę napę­du z pły­ta, zami­ast y literę pen­dri­va. Jeśli dzi­ałamy na Vista i 7 — nie musimy tego robić.

[note]Jeśli całą oper­ację wykonu­je­my na Win­dows Vista lub 7, to powyższych oper­acji nie musimy wykony­wać, ponieważ te sys­te­my “widzą” dys­ki przenośne[/note]

Koń­cowy krok

Ostat­nim krok­iem, jaki musimy zro­bić jest sko­pi­owanie pły­ty z sys­te­mem Vista na naszą przy­go­towaną pamięć, ustaw­ić bootowanie na USB i rozpocząć insta­lację sys­te­mu.

PODSUMOWANIE

Insta­lac­ja tego sys­te­mu z nośni­ka wymi­en­nego (jak i każdego innego sys­te­mu) okazu­je się bard­zo przy­dat­na w różnych sytu­ac­jach. Nie zawsze mamy dostęp do CD/DVD, może­my więc wyko­rzys­tać pamięć USB.

By |2016-11-26T10:07:50+00:00Czerwiec 15th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. Nestor 28/08/2012 w 18:20 - Odpowiedz

    Wszys­tko fajnie, ale link do sterown­i­ka nie dzi­ała.

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.