Windows Vista po polsku

Jeśli kupisz kom­put­er lub sys­tem w innym kra­ju, możesz napotkać jego wer­sję językową właśnie tego kra­ju, w którym go nabyłeś. Co zro­bić, aby mieć sys­tem w pełni po pol­sku? Otóż to — z pomocą tego artykułu spol­szczysz swój sys­tem bez żad­nych prob­lemów. Artykuł opisu­je spol­szcze­nie Win­dows Vista w wer­sji Ulti­mate (za pomocą łatek od MS), jak i Win­dows Vista w pozostałych wer­s­jach (metody nie mające nic wspól­nego z MS). Artykuł postanow­iłem napisać, ponieważ nasze foru­mow­icz­ka chci­ała spol­szczyć sys­tem na nasz ojczysty język. Szper­a­jąc w sieci i natrafi­a­jąc na różne infor­ma­c­je postanow­iłem poskładać wszys­tko do “kupy” i przed­staw­ić to pros­to i prze­jrzyś­cie.

SPOLSZCZENIE WINDOWS VISTA ULTIMATE

Spol­szcze­nie tej wer­sji sys­te­mu należy do najprost­szych i najbez­pieczniejszych metod. Cała oper­ac­ja opiera się na pobra­niu łatek spol­szcza­ją­cych pros­to od Microsof­tu.

1.) Prze­chodz­imy kole­jno do menu START—>Control Pan­el i klikamy Clock, Lan­guage and Region (jak na zdję­ciu poniżej):

2.) Ter­az w następ­nym okienku klikamy na:

3.) W oknie Region­al and Lan­guage Options klikamy na Key­boards and Lan­guages, następ­nie na Dis­play Lan­guage. Rozwi­jamy listę aktu­al­nych języków — jeśli zna­j­du­je się tam pol­s­ki — wybier­amy go i instalu­je­my. Sys­tem uru­cho­mi się ponown­ie i będzie już w pełni po pol­sku. Jeśli nato­mi­ast na liś­cie języków nie ma pol­skiego, musimy pobrać spol­szcze­nie z wit­ryny Win­dows Update. Prze­chodz­imy więc do okna Win­dows Upadte, klikamy na View avail­able updates. Ter­az wybier­amy z grupy Win­dows Vista Ulti­mate Lan­guage Pack spol­szcze­nie (w języku pol­skim) i instalu­je­my. Po ponownym zal­o­gowa­niu sys­tem powinien już być w pełni spol­szc­zony.

SPOLSZCZENIE POZOSTAŁYCH WERSJI WINDOWS VISTA

Spol­szczenia dokon­amy dzię­ki pro­gramowi Vistal­iza­tor. Do pobra­nia TUTAJ. Całą oper­ac­ja opiera się na pobra­niu pobra­niu pol­skiego pliku językowego i zain­stalowa­niu go pomo­cy wymienionego pro­gra­mu.

1.) Pro­gram mamy już pobrany. Ter­az musimy pobrać spol­szcze­nie. Prze­chodz­imy więc na stronę FROGGIE i wybier­amy odsyłacz zgod­ny z wer­sją sys­te­mu, jaki posi­adamy:

2.) Po pobra­niu uruchami­amy Vistal­iza­tor. Zobaczymy w nim, jakie języ­ki są zain­stalowane w naszym sys­temie. W moim przykładzie jest to język ang­iel­s­ki:

3.) Klikamy na Add lan­guages, aby dodać język. Ukaże się okienko o nazwie Open lan­guage pack - wybier­amy pobrany wcześniej plik spol­szcza­ją­cy i klikamy na Open. Jeśli pojawi się ostrzeże­nie — klikamy na Ok.

4.) W kole­jnym oknie klikamy na Install lan­guage:

5.) Sys­tem zacznie instalować pol­s­ki język. Na koniec dostaniemy infor­ma­cję, czy pol­s­ki język ma być domyśl­ny — wybier­amy, że tak (Yes):

6.) Może się okazać, że spol­szcze­nie wyma­ga aktu­al­iza­cji. Jeśli tak się stanie wyświ­etli się komu­nikat, klikamy w nim Ok:

7.) Po zatwierdze­niu komu­nikatu prze­chodz­imy do pro­gra­mu Vistal­iza­tor, zaz­nacza­my na liś­cie język pol­s­ki (który już zain­stalowal­iśmy) i klikamy na Update lan­guage. Zobaczymy kole­jne okienko — zaw­iera ono infor­ma­c­je o tym, jakie aktu­al­iza­c­je są wyma­gane. Najlepiej zapisać je sobie na karteczce czy na kom­put­erze, aby nie mieć prob­lemów z ich odnalezie­niem. Po zan­otowa­niu infor­ma­cji zatwierdza­my komu­nikat klika­jąc Ok.

8.) Otwier­amy przeglą­darkę i poszuku­je­my zapisane aktu­al­iza­c­je w sieci. Po znalezie­niu ich pobier­amy je. Najłatwiej będzie je poszukać na stron­ie Microsof­tu. Nie poda­ję tutaj stron z aktu­al­iza­c­ja­mi, ponieważ w każdym aktu­al­i­zowany sys­temie mogą być wyma­gane inne pli­ki.

9.) Pli­ki mamy już pobrane. Prze­chodz­imy do otwartego wcześniej okna Open a Vista update file i wskazu­je­my pobrane pli­ki klika­jąc na Open i potwierdza­jąc komu­nikat naciska­jąc Yes.

10.) Ana­log­icznie postępu­je­my z wszys­tki­mi plika­mi. Gdy już wszys­tkie zain­stalu­je­my, zamykamy pro­gram Vistal­iza­tor i klikamy Yes, aby uru­chomić ponown­ie kom­put­er. Od tej chwili sys­tem powinien być już w pełni po pol­sku.

PODSUMOWANIE

Spol­szcze­nie sys­te­mu okazu­je się bard­zo przy­datne dla wszys­t­kich osób, które posi­ada­ją go w innej wer­sji językowej. Nie musimy uczyć się języ­ka, jaki był wcześniej zain­stalowany w sys­temie. A co wtedy, gdy zain­wes­t­u­je­my w chińs­ki sys­tem? ;)

By |2016-11-26T10:07:43+00:00Sierpień 20th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. a 02/10/2016 w 19:20 - Odpowiedz

    nie dzi­ała

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.