Windows 7 z pendrive’a

Win­dows 7 stał się dość pop­u­larnym sys­te­mem Microsof­tu, stanął w obiegu zain­tere­sowa­nia głównie dla osób, które posi­ada­ją nowsze maszyny, które sprosta­ją nowe­mu sys­te­mowi. Co jed­nak, jeśli mamy starszy kom­put­er lub lap­top bez stacji CD/DVD ROM a przyjdzie nam na myśl insta­lac­ja Sev­e­na na jego HDD? Wydawało­by się to wręcz absurdalne, żeby instalować nowoczes­ny sys­tem na wiekowym kom­put­erze. Przed­staw­ię tutaj insta­lację tego sys­te­mu z pendrive’a. Może też okazać się to przy­datne dla posi­adaczy nowszych kom­put­erów, którzy np chcą wgrać (zmienić) sys­tem Win­dows 7, a mają uszkod­zony napęd CD/DVD

1.)Insta­lac­ja Sev­e­na z pendrive’a nie jest trud­na. Każdy powinien sobie z nią poradz­ić. Na początek pobier­amy pro­gram

WINDOWS 7 USB TOOL lub tu.

Wcześniej powin­niśmy jeszcze pobrać łatkę z tej strony i zain­stalować ją.

[note]Potrzebujemy pendrive’a o pojem­noś­ci co najm­niej 4Gb do poprawnej insta­lacji na nim plików insta­la­cyjnych. Musimy posi­adać również na dysku twardym obraz ISO płyt­ki insta­la­cyjnej, który jest wyma­gany przez w.w program.[/note]

2.)Ter­az instalu­je­my pro­gram. Następ­nie go uruchami­amy. Na początku wskazu­je­my obraz ISO naszego Win­dowsa 7, klika­jąc na Browse:


4.)Ponieważ nasz sys­tem ma się instalować z Pendrive’a wybier­amy więc USB Device:

5.)Ter­az wskazu­je­my naszą pamięć USB (pen­drive w moim przy­pad­ku):

6.)Klikamy na Begin copy­ing. Potwierdza­my kole­jno dwa komu­nikaty doty­czące utraty danych z wybranego pendrive’a:

7.)Pora na kopi­owanie plików na pamięć USB:

8.)Właśnie utworzyliśmy bootowal­nego pendrive’a:

PODSUMOWANIE

Insta­lac­ja najnowszego sys­te­mu z pamię­ci przenośnych jest bard­zo dobry rozwiązaniem jak wcześniej wspom­ni­ałem dla osób, którym np pop­suł się napęd CD/DVD.  Może­my również instalować sys­tem w ten właśnie sposób z czys­tej cieka­woś­ci.

Może zain­tere­su­je Cię również win­dows XP z pen­drive.

By |2016-11-26T10:07:55+00:00Kwiecień 5th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , |4 komentarze

4 komentarze

  1. cam 06/04/2010 w 03:56 - Odpowiedz

    Mam prob­le­my z ubun­tu coś robię nie tak. Może kole­ga by sie pokusił o opisał ten sys­tem na usb?

  2. admin 06/04/2010 w 21:23 - Odpowiedz

    dla ubun­tu masz zupel­nie inny pro­gramik, na forum ubun­tu widzialem ze to ktos opisy­w­al

  3. Artus2007 06/04/2010 w 21:23 - Odpowiedz

    Nie jestem pewien, czy na Ubun­tu ten sposób zadzi­ała bo nie uzy­wam lin­uxa i nie testowałem…

  4. […] Lub — Uru­cha­mia­nie Win 7 z pen­dri­va. […]

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.