Win XP — porady cz.2

Tym razem kole­j­na część artykułu, w której przed­staw­ię kil­ka kole­jnych krót­kich porad, które powinien znać każdy użytkown­ik kom­put­era. Czy­ta­jąc poniższy artykuł dowiesz się, jak usunąć użytkown­i­ka spod kon­soli Win­dows, jak wyłączyć hiber­nację w sys­temie, jak zlik­wid­ować pro­cesy w sys­temie spod kon­soli oraz, jak wymusić na sys­temie, aby nie infor­mował nas o braku miejs­ca na dysku.

USUWANIE UŻYTKOWNIKA PRZY WYKORZYSTANIU KONSOLI WINDOWS

1.) Usera może­my usunąć wyko­rzys­tu­jąc tylko jed­no polece­nie. Prze­chodz­imy do menu START–>Uruchom–>wpisu­je­my polece­nie cmd


2.) W kon­soli wpisu­je­my polece­nie net user , dzię­ki które­mu zostanie wyświ­et­lona lista userów kom­put­era:

3.) Polece­niem net user nazwa_usera /DELETE usuwamy z komputera wybranego użytkownika. UWAGA!!! Zamiast nazwa_usera podajemy nazwę konta, które chcemy usunąć.

WYŁĄCZENIE STANU HIBERNACJI W SYSTEMIE WINDOWS

Stan hiber­nacji z reguły nie jest potrzeb­ny w stacjonarnych kom­put­er­ach, więc może­my go bez obaw wyłączyć. Cała oper­ac­ja pole­ga na usunię­ciu z dysku pliku hiberfil.sys, który odpowia­da za stan hiber­nacji. Jeśli okaże się, że stan hiber­nacji jest nam potrzeb­ny, może­my go bez prob­le­mu ponown­ie włączyć.

1.) Aby wyłączyć stan hiber­nacji, prze­chodz­imy do kon­soli (wier­sz pole­ceń) — menu START—>Uruchom—>wpisujemy cmd

2.) Przed nami kon­so­la (wier­sz pole­ceń).  Wpisu­je­my krótkie polece­nie, które wyłączy stan hiber­nacji: pow­er­cfg -h off

3.) Jeśli chce­my ponown­ie włączyć hiber­nac­je wpisu­je­my polece­nie pow­er­cfg -h on

LIKWIDACJA PROCESÓW PRZY WYKORZYSTANIU KONSOLI WINDOWS

Jeśli nie możesz lub masz prob­lem z wyłączeniem/pozbyciem się jakiegoś pro­ce­su przy wyko­rzys­ta­niu stan­dar­d­owych czyn­noś­ci, spróbuj do tego celu wyko­rzys­tać sys­te­mową kon­solę (wier­sz pole­ceń).

1.) Prze­chodz­imy do kon­soli sys­te­mu Win­dows. Jak tego dokon­ać zostało wspom­ni­ane w dwóch powyższych krokach.

2.) W kon­soli wpisu­je­my polece­nie tasklist — ujrzymy listę akty­wny pro­cesów, a także PID czy uży­cie pamię­ci:

3.) Aby pozbyć się danego pro­ce­su, musimy odczy­tać jego PID. Następ­nie wpisu­je­my polece­nie tasklist /PID id_procesu do usunię­cia np tasklist /PID 660 - spowodu­je to wyłącze­nie pro­ce­su winlogon.exe

KONIEC Z KOMUNIKATAMI O BRAKU WOLNEGO MIEJSCA NA DYSKU

Jeśli przeszkadza­ją Ci komu­nikaty o braku wol­nego miejs­ca na dysku, to zas­to­suj się do poniższej sztucz­ki.

1.) Prze­chodz­imy do edy­to­ra rejestru: menu START–>Uruchom–>wpisujemy reged­it

2.) Odna­j­du­je­my następu­ją­cy klucz: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

3.) Po prawej stron­ie edy­to­ra rejestru tworzymy nową wartość DWORD i nada­je­my jej nazwę NoLowDisk­SpaceChecks o wartoś­ci 1:

4.) Uruchami­amy ponown­ie kom­put­er — od tej chwili komu­nikaty o braku wol­nego miejs­ca na dysku nie pojaw­ią się.

PODSUMOWANIE

Powyższe porady powin­ny pomóc w rozwiązy­wa­niu prob­lemów ze sprzętem i usprawnić jego dzi­ałanie. Każdy użytkown­ik, który zna się na kom­put­er­ach powinien w pewnym stop­niu znać powyższe metody, ale mogą się one okazać pomoc­ne również dla początku­ją­cych fanatyków kom­put­erów.

By |2016-11-26T10:07:37+00:00Kwiecień 22nd, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. […] Zapra­szam do czę­ści drugiej. […]

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.