Win XP SP4

Win­dows XP mimo, iż jest już przeszłoś­cią, nadal cieszy się dużą pop­u­larnoś­cią i ma swoich zwolen­ników. Wspar­cie dla pocz­ci­wego XP zakończyło się już w kwiet­niu tego roku – nie oznacza to jed­nak koniec nowoś­ci z nim związanych. Staruszek doczekał się dodatku Ser­vice Pack 4 ! Chodź jest to dodatek nie­ofic­jal­ny (nie został stwor­zony przez Microsoft) , to jed­nak użytkown­i­cy decy­du­ją się na jego insta­lację Dlaczego ? – Podob­no nie­ofic­jal­ny SP4 zaw­iera wszys­tkie pozostałe łat­ki których brakowało sys­te­mowi.

 

Twór­cą nie­ofic­jal­nego dodatku jest nie­ja­ki Ryan Van­der­meulen, który zasłynął już z tego, że stworzył już wcześniej kil­ka nie­ofic­jal­nych łatek dla Win­dows XP. Autor mówi, że nowy Ser­vice Pack 4 oprócz łatek zaw­iera także popraw­ki dla .NET Frame­work od 1.1 do wzwyż, oraz łatkę POS­Ready 2009, która została wydana dla XP już pod koniec jego wspar­cia.

Czy ten nie­ofic­jal­ny dodatek powin­niśmy trak­tować jako łatkę „niezbęd­ną” do poprawnego funkcjonowa­nia Win­dows, czy raczej jako „bonus” dla niewspier­anego już XP ? Co praw­da twór­ca potwierdza, że insta­lac­ja dodatku nie jest szkodli­wa dla sys­te­mu, to więk­szość ludzi jed­nak ma obawy co insta­lacji patchy, łatek i dodatków niepotwierd­zonych przez Microsoft.

winxpsp4

 

Ser­vice Pack 4 dla Win­dows XP może­my pobrać ze strony auto­ra https://www.adrive.com/public/UymKZk/WindowsXP-USP4-Beta3-x86-ENU.exe

Waga pliku jest dość spo­ra, bo ma blisko 900 MB. To, czy go zain­stalu­je­my czy nie zależy w dużej mierze już tylko od nas. Nie jest potwierd­zone przez Microsoft, że insta­lac­ja nie­ofic­jal­nych poprawek wnosi coś szczegól­nego do sys­te­mu. Tak więc dedykowana jest ona przede wszys­tkim dla użytkown­ików, którzy chcą sprawdz­ić, co tak naprawdę wniesie ona do sys­te­mu oraz dla osób ciekawych.

winxpsp4a.jpg

Oso­by, które przez najbliższy czas nie planu­ją lub nie mogą zmienić sys­te­mu na nowszy, z pewnoś­cią SP4 potrak­tu­ją jako cieka­wostkę w swoim sys­temie.

Ze wzglę­du na „bieg­ną­cy czas” i rozwój sprzę­tu kom­put­erowego oraz sys­temów kom­put­erowych zale­cana jest zmi­ana sys­te­mu Win­dows na wer­sję nowszą i sta­bil­niejszą. Jeśli z różnych powodów nie może­my zaopa­trzyć się sys­tem nowszej gen­er­acji, a wciąż chce­my mieć zapewnione bez­pieczeńst­wo i wygodę, to oprócz dba­nia o sys­tem, dobrym pomysłem jest zain­stalowanie cho­ci­aż­by dar­mowej dys­try­bucji Linuk­sa.

 

By |2016-11-26T10:07:25+00:00Wrzesień 10th, 2014|Categories: News, windows|Tags: , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. krystian3w 03/02/2015 w 16:23 - Odpowiedz

    link nie dzi­ała.

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.