Website X5 Evolution

Tworze­nie stron inter­ne­towych z reguły może wydawać się trudne. Zna­jo­mość języków pro­gramowa­nia dla niek­tórych osób może wydawać się trud­na i skom­p­likowana. Właśnie z myślą o takich osobach został stwor­zony pro­gram Web­site X5 Evo­lu­tion. Dzię­ki niemu stworzymy włas­ną wit­rynę inter­ne­tową beż żad­nej zna­jo­moś­ci języków pro­gramowa­nia. Cała pro­ce­du­ra tworzenia wit­ryny opiera się tylko na prostych krokach kreato­ra, który pomoże nam stworzyć włas­ny pro­jekt. Dodatkowym atutem jest to, że pro­gram jest w języku pol­skim. W artykule opisu­ję wer­sję dar­mową, która jest ogranic­zona funkcjon­al­nie. Bardziej zaawan­sowani użytkown­i­cy mogą pokusić się o wer­sję płat­ną z dodatkowy­mi szablon­a­mi.

 

1.)    Pro­gram w wer­sji dar­mowej może­my pobrać np. z por­talu dobre pro­gramy: http://www.dobreprogramy.pl/WebSite-X5,Program,Windows,36345.html

2.)    Po pobra­niu prze­chodz­imy do insta­lacji. Jest ona niezwyk­le pros­ta i opiera się tylko na kilku prostych krokach pole­ga­ją­cych na potwierdza­niu stosownych komu­nikatów.  Jeśli nie posi­adamy w sys­temie bib­liote­ki .NET Frame­work 4, insta­la­tor sam pobierze i zain­stalu­je niezbęd­ną bib­liotekę.

3.)    Po uru­chomie­niu aplikacji widz­imy jej główne okno:

web1

Z początku może nam się wydawać, że szereg okien i przy­cisków utrud­ni nam całą pracę tworzenia strony. Wręcz prze­ci­wnie! Lewe menu przed­staw­ia następu­jące funkc­je:

web2

- tutaj zna­jdziemy pomoc tech­niczną online doty­czącą pro­gra­mu

web3

- gale­ria stron stwor­zonych przy pomo­cy Web­site X5 Evo­lu­tion

web4

- pod tym odnośnikiem zna­jdziemy nowe szablony stron www do pobra­nia

web5

- masz jakieś pyta­nia, prob­le­my z pro­gramem? Tu możesz rozwiać swo­je wąt­pli­woś­ci

web6

- sprawdza, czy dostęp­ne są nowsze wer­sje aplikacji

web7

- ustaw­ienia i pref­er­enc­je Web­site X5 Evo­lu­tion

4.)    Ter­az, gdy opis pod­sta­wowych but­tonów mamy już wyjaśniony, przyszedł czas na omówie­nie sposobu tworzenia wit­ryny inter­ne­towej. Całość opiera się na pię­ciu krokach. Chcąc zacząć, klikamy na zachę­ca­ją­cy przy­cisk START:

web8

5.)    Na wstępie musimy zde­cy­dować, czy stworzymy nowy pro­jekt, czy otworzymy już ist­nieją­cy. Naszym celem jest tworze­nie nowego pro­jek­tu – zaz­nacza­my więc odpowied­nie pole tak, jak na scree­nie poniżej i prze­chodz­imy do pier­wszego kroku:

web9

6.)    Na początek musimy uzu­pełnić wszys­tkie niezbędne pola doty­czące wit­ryny: nazwa, adres, słowa kluc­zowe itd. Poniższy przykład prezen­tu­je, jak  powin­ny wyglą­dać uzu­pełnione infor­ma­c­je.  Widz­imy też, że krok pier­wszy podzielony jest na trzy mniejsze kro­ki – Ustaw­ienia ogólne, Wybór wzor­ca i Edy­tor wzor­ca. Kreator prowadzi nas po kolei przez każdy punkt, więc po ustaw­ie­niu odpowied­nich danych wystar­czy prze­jść do następ­nego punktu/kroku klika­jąc przy­cisk DALEJ:

web19

7.)    Przyszedł czas na wybranie szablonu. Lista zaw­iera bard­zo pokaźną listę szablonów do wyboru, ale wer­s­ja prób­na posi­a­da ograniczenia – do wyboru mamy tylko niewielką ich część. Jako, iż nie jestem zaawan­sowanym pro­jek­tan­tem, dar­mowy szablon na chwilę obec­ną powinien mi wystar­czyć. Wybier­amy ten, który nas intere­su­je i prze­chodz­imy do następ­nego okna:

web11

Dodatkowo jeśli mamy ochotę może­my stworzyć Nowy wzór. Tworze­nie szablonu może wydawać się pra­cochłonne, więc zostańmy przy gotowych szablonach.

8.)    Tworzymy nagłówek i stop­kę strony. Może­my wpisać dowol­ny tekst oraz dowol­nie go mody­fikować. Do wyboru mamy różne kolory, czy efek­ty wiz­ualne – cie­nie, pod­kreśle­nie, czy efekt lus­tra. Warto jest poekspery­men­tować i wybrać takie ustaw­ienia, jakie przy­pad­ną nam do gus­tu.

Tak wyglą­da stop­ka:

web12

9.)    W kroku drugim doty­czą­cym planowa­nia wit­ryny musimy określić, ile pod stron ma zaw­ier­ać nasza wit­ry­na. W moim przy­pad­ku będzie to tylko strona głów­na wraz z pod stroną o nazwie O stron­ie. Warto też zmienić tytuł każdej pod strony. Po pier­wsze ułatwi nam to odnalezie­nie się w każdej z nim, po drugie każ­da nazwa będzie wyświ­et­lana w przeglą­darce, co ułatwi porządek i este­tykę:

web13

10.) Krok trze­ci doty­czy ele­men­tów, które mają znaleźć się na twor­zonej wit­rynie. Wybier­amy więc dowol­ną stronę bądź pod­stro­ję z punk­tu planowa­nia wit­ryny i zarządza­my tym, co ma się na tej wit­rynie znaleźć. Gdy już wybierze­my odpowied­nie ele­men­ty i umieścimy je na stron­ie, prze­chodz­imy ponown­ie do punk­tu Planowanie wit­ryny, wybier­amy następ­ną pod­stronę i również dokonu­je­my na niej zmi­an:

web14

Wszys­tkie strony i pod strony edy­tu­je­my według powyższego obraz­ka. Tak więc może­my zde­cy­dować, w której częś­ci okna umieścimy tekst, obraz, czy np. ani­mację flash. Wystar­czy prze­nieść odpowied­nią ikonę z prawej strony do pola edy­cji wit­ryny.

11.)  W Moim przy­pad­ku wybrałem tekst i obraz. Najpierw chcę dokon­ać edy­cji tek­stu, więc dwuk­likiem otwier­am okno zarządza­nia treś­cią

web15

I dokonu­ję zmi­an. Tutaj wpisu­ję tekst, który pojawi  się na mojej wit­rynie po lewej stron­ie na górze:

web15

12.) Sprawa wyglą­da tak samo dla innych ele­men­tów. W moim przykładzie wybrałem jeszcze obrazy. Dwuk­likiem otwier­am więc menu edy­cji obrazu

web16

I stosownym menu, które się otworzy wskazu­ję lokaliza­cję do dowol­nego obraz­ka np. z dysku twardego:

web17

13.) Krok czwarty to ustaw­ienia zaawan­sowane. Tu wybier­amy, czy strona ma zaw­ier­ać np. Rozwi­jane menu, pod­menu, blog, reklamy itd. Wszys­tkie dostęp­ne funkc­je mamy przed­staw­ione w stosownym oknie:

web18

14.) Dla przykładu chcę wstaw­ić na swo­ją stronę menu główne. Klikam więc odpowied­nią pozy­cję i dokonu­ję stosownych zmi­an według włas­nych upodobań:

web20

15.) Ostat­ni już pią­ty krok pozwala nam zamieś­cić stronę w internecie lub zapisać ją na dysk w celu dal­szej edy­cji. Ja wybrałem opcję zapisu na dysk. Dzie­ki temu mogę dokon­ać dowol­nej mody­fikacji strony i umieś­cić ją samodziel­nie w sieci:

web21

By |2016-11-26T10:07:25+00:00Kwiecień 19th, 2014|Categories: internet, News|Tags: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.